Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

Ноември 2012/Бр. 9, Год. 10Цена 6 лв. декларира 700 милиона евро годишни постъпления за ми- налата година. Оборудване- то ще бъде доставено и ин- сталирано в двата дентал- ни факултета в рамките на идните два месеца, като ще бъдат на разположение за за- почващата академична годи- на, казаха от финландската компания. Planmeca вече е снабди- ла с дентално оборудване фа- култети и институции в над 25 страни по света. По-рано тази година компания- та започна да снаб- дява един от най-го- лемите факултети в Малайзия – този в Куала Лумпур – с ден- тални юнити, интра- орални и панорамни рентгенови апарати. П р е д о с т а в е н о - то оборудване за коле- жите в Рияд и Куопио включва дентални юни- ти Planmeca Soverign и Compact I; Planmeca ProMax 3D рентгенови апа- рати и PlanmecaProX диги- тален интраорален рентген. След като бъдат инстали- рани и свързани помежду си, те ще предоставят допъл- нителни възможности за ин- терактивно обучение за сту- дентите и ще допринесат за подобряване на качеството на денталните грижи, каз- ват от компанията. гистрация за посещение, да- ваща право на безплатен дос- тъп през цялото време на проявата, още преди нейния старт. Обичайно над 60% от посетителите са собствени- ци на фирми, предприемачи и представители на висшия ме- ниджмънт. Министър АтАнАсовА: изложението „Медикус, денто, ГАления“ зАслужАвА подкрепА „Освен класически бизнес форум изложбата „Медикус, Денто, Галения“ е и средище за повишаване на информира- ността на хората за здра- вословния начин на живот. Това е европейска и светов- на практика, която заслужа- ва подкрепа от държавните институции и я има в мое лице“ – това заяви министъ- „Медикус, Денто, Галения“ с 5% ръст на изложителите „дентАл трибюн бълГАрия“ стр. 5 Поглед в бъдещето: денталните лазери Екипът ни разговаря с трима авторитетни ден- тални лекари, прилагащи лазери в лечението си, и научи за техните възгледи и за това, защо си струва да сме в час с модерните технологии. ИНТЕРвю СТР. 13 Управление на вре­ мето в денталната практика Какъв е ефектът от лип- сата на време и наличие- то на стрес в работата и как да управляваме пра- вилно времето си, четете в материала от рубрика „Мениджмънт“. МЕНИДжМъНТ СТР. 12 Т ова сочат офици- алните данни от информационна- та система на ор- ганизаторите на 18-ото издание на изложени- ето за медицина, стомато- логия и фармация, което се проведе от 17 до 20 октомври 2012 г. в Международен пана- ир–Пловдив – организатор на проявата заедно с Асоциаци- ята на денталните дилъри в България. въпреки че коментарите на изложителите бяха раз- нопосочни, официалните дан- ни на Международен панаир– Пловдив са, че тазгодишното изложение е отбелязало 5-про- центен ръст на директните изложители и увеличение на ангажираните площи с 11%. Близо 20% от участниците са дошли за първи път или са се завърнали след кратко пре- късване. С 19% повече са били посетителите специалисти в първия ден на „Медикус, Ден- то, Галения 2012“ в сравне- ние с началото на миналого- дишното издание. Близо 1800 специалисти са с онлайн ре- Planmeca разширява университетска мрежа със споразумение за 70 млн. евро Dental tribune international Дентални студенти от факултета към University of Maryland на обу­ чение с оборудването, предоставено от Planmeca. Учебното заведение има договорни отношения с финландската фирма от 2009 г. насам. (DTI/ Photo courtesy of University of Maryland, USA) Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова преряза лентата на изложбата „Медикус, Денто, Га­ ления 2012“ в Международен панаир–Пловдив. Клинична дигитална дентална фотография Денталната фотография е съществена част от ден- талната медицина, нами- раща приложение не само за архивиране, но и за де- монстрационни и образова- телни цели. Затова и отде- ляме подобаващо място на денталната фотография в броя. ТЕхНОЛОГИИ СТР. 9 Нобеловата награда за медицина е присъде­ на на изследователи на стволови клетки Разбит е митът за смята- ната досега за необрати- ма клетъчна диференциа- ция. Как може процесите да поемат обратен ход и какво медицинско приложе- ние може да има открити- ето, четете в броя. НОвИНИ СТР. 3 П р о и з в о д и т е - лят на дентал- но оборудване Planmeca склю- чи договор с два дентални факултета – във Финландия и в Близкия из- ток. в официално съобщение компанията казва, че е по- дписано споразумение за дос- тавка и монтаж на дентал- но оборудване, оценено на над 70 милиона евро, за King Saud College of Dentistry в Riyadh, Саудитска Арабия. Стоти- ци дентални юнити и апа- рати за образна диагности- ка ще бъдат доставени и за University of Eastern Finland в Куопио според второто склю- чено споразумение. Договорите включват до- пълнителни бизнес отноше- ния с Planmeca. Компанията