Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

8 HIGIENA Zobozdravnik v vlogi mentorja in motivatorja Vsak strokovnjak, ki preučuje in spremlja ohranjanje ustnega zdravja, ve, kako pomembna je temeljita in redna ustna higiena. Ali vedo to tudi pacienti? Nekateri so nekaj slišali o tem, morda tudi prebrali, drugi se tega zelo dobro zavedajo. Tretji pa temu sploh ne namenjajo posebne pozornosti. A vsem je skupna zanimi- va izkušnja. Tudi če teoretično vedo, kako in s čim naj skrbijo za ustno higieno, v praksi velikokrat klonejo. Komunikacijski gordijski vozel med terapevtom in pacientom Tako pri pacientu kot pri tera- pevtu prihaja do frustracij, ko je učinek ustne higiene drugačen od pričakovanega. Pacient izva- ja ustno higieno v skladu s svo- jim znanjem in spretnostmi ter morebitnimi predhodnimi navo- dili terapevta, ta pa ob pregledu ugotavlja, da higiena ni dovolj temeljita. Kako presekati ta gor- dijski vozel? Sodoben pristop k pacientovi ustni higieni, kot je na primer iTOP1 , že nekaj časa pou- darja, da je zobozdravnik več kot zdravnik. Je tudi učitelj in men- tor. Je motivator. V tem konceptu je poleg ustnih in slikovnih navo- dil tudi praktični prikaz uporabe nekega pripomočka za vzdrževa- nje ustne higiene. Presežek tega pristopa je v tem, da terapevtu ni dovolj samo prikaz uporabe pri- pomočka na modelu. Zadovoljen je šele takrat, ko pacient pravilno uporabi neki pripomoček, med- tem ko mu terapevt potrpežljivo stoji ob strani, ga usmerja, podpi- ra in mu, če je treba, daje dodatna navodila. Boljšo učinkovitost in- dividualnega pristopa potrjujejo tudi rezultati švedske raziskave,2 ki je potekala 12 mesecev, obja- vljena pa je bila v Journal of Cli- nical Periodontology. Ti rezultati kažejo, da se je individualni pouk ustne higiene pacientov s kronič- nim parodontitisom izkazal za učinkovitejšega kot pri kontrolni skupini. Največjo razliko so opa- zili na interproksimalnih površi- nah. Drugi zelo pomembni dejavnik v tem procesu je, da pacient v vlogi učenca uporablja za izvajanje no- vega znanja tehtno izbrane pripo- močke. Biti morajo netravmatski, hkrati pa morajo zagotavljati vi- soko učinkovitost. To prispeva k motiviranosti pacienta, da vztraja pri na novo naučenih znanjih in spretnostih. Fraza, da je vsaka ščetka, ki se uporablja, dobra, je že davno preživeta. Zobozdrav- niki se pri svojem delu vsak dan srečujejo s pacienti, ki so si zara- di napačne izbire pripomočka in napačne tehnike uporabe povzro- čili trajne poškodbe trdih in meh- kih tkiv. Ustna higiena pri parodontalni bolezni Motivacija za temeljito ustno hi- gieno je veliko enostavnejša, ko se pacient zave, da je njegovo ustno zdravje zares pomembno in morda celo resno. Nespreje- mljivo pa je, da bi informiranje o izvajanju ustne higiene strokov- njaki omejili samo na tiste, ki že imajo težave. Enako mero zano- sa pri informiranju naj prejmejo tudi ljudje, ki težav še nimajo, vendar se jim zaradi neznanja o pravilnem izvajanju ustne higi- ene že kažejo na obzorju. Tudi če še niso motivirani, da bi razu- meli strokovnjakovo namero, da jim pomaga preprečiti bolezen, je pomembno, da to informacijo dobijo. Ko se parodontalni bolniki zave- jo, na kateri stopnički propadlih obzobnih tkiv so, in ko terapevt postane luč na koncu tunela z informacijo o tem, da dokončen propad obzobnih tkiv in izguba zob ni nujni razplet njihove bo- lezni, je zelo pomembno tudi, da pacient zavestno prevzame od- govornost za svoje zdravje in se aktivno vključi v proces zdravlje- nja. Da pacientu pomaga do tega spoznanja, mora včasih terapevt vložiti veliko truda. Pri tem mu zelo pomagajo sposobnost za em- patijo in verbalne spretnosti. Znano je, da se ne odzivamo na vse besede enako, tudi če je na- mera sporočanja ista. Zato je v pogovoru s pacientom namesto »Tukaj vidim« bolje reči »Rent- genska slika kaže«. Namesto »Ugotovili smo« se bolje obne- se »Imate« in namesto »Doma- ča ustna higiena« bolje učinkuje »Vsakodnevno obvladovanje bo- lezni«. Še več predlogov, kako je komunikacija s pacientom lahko učinkovitejša, je na spletni strani www.sonicare.com na podstrani za strokovnjake za ustno zdravje (Dental Professionals).3 Obvladovanje zobnih oblog pri pacientih z implantati Že nekaj časa je minilo od objave obsežne in dolgoročne raziska- ve4 dr. Simončiča in sodelavcev, s katero so ugotovili, da uporaba elektrovibracijske ščetke (Soni- care) bolj vpliva na zmanjšanje gingivalnega vnetja in globi- no žepa pri pacientih z zobnimi vsadki kot uporaba ročne ščetke. Tehnologija elektrovibracijske ščetke, uporabljena pri tej razi- skavi, je danes sestavni del naj- boljše sonične ščetke iz Philipsa doslej – Sonicare DiamondClean. Ne glede na časovni odmik ome- njene raziskave še vedno velja, da ostaja zahteva terapevta pri teh pacientih glede vzdrževanja ustne higiene enaka. S tem je po- vezana tudi življenjska doba zob- nega vsadka. Ob visoki stopnji ustne higiene je daljša življenjska doba vsadka prognostično zane- sljivejša. Pri teh pacientih je še toliko po- membnejši individualni pristop k ustni higieni, saj se je stanje v ustih med implantološkim zdra- vljenjem večkrat spremenilo. Ni dovolj, da pacient z zobnimi vsadki pri vsakodnevni ustni hi- gieni uporablja zobne paste in ustne vode z majhno koncentra- cijo klorheksidina. Ti pripomoč- ki so le podpora, ne pa osnovno sredstvo za ohranjanje ustnega zdravja. Pacient se mora spoznati s svojimi novimi zobmi ter v to spoznavanje vključiti zavedanje o vseh kritičnih mestih za nasta- nek težav in novo znanje, kako vsak dan poskrbeti za zdravo ustno votlino – ne samo teoretič- no, temveč tudi praktično. Za to potrebuje čas, predvsem pa pod- poro, spodbudo in potrpežljivost terapevta. Izzivi sodobnega zobozdravnika Zaradi povezanosti ustnega zdravja s sistemskim zdravjem je odgovornost zobozdravnika veli- ko večja, kot se zdi na prvi po- gled. Zato je tudi njegova vloga mentorja in učitelja tako zelo po- membna. Veliko pacientov je, ki ne prevzamejo odgovornosti za svoje zdravje, ampak jo prelagajo na zdravnike in farmacevte. Zato je pomoč terapevta pri paciento- vem ozaveščanju prevzemanja odgovornosti za lastno zdravje več kot dobrodošla. Tako bosta tudi zdravljenje in sodelovanje s pacientom veliko enostavnejša in učinkovitejša. 1. iTOP – individulni trening oralne pro- filakse (angl. individually trained oral prophylaxis) 2. Jönsson B, Ohrn K, Oscarson N, Lind- berg P. The effectiveness of an individually tailored oral health educational programme on oral hygiene behaviour in patients with periodontal disease: a blinded randomized- -controlled clinical trial (one-year follow- -up). J Clin Periodontol 2009 Dec; 36 (12): 1025-34. 3.http://www.sonicare.com/professional/ dp/DP/Default.aspx 4. Simončič B, Jurič R, Kansky A, Sotošek B. Čiščenje plaka na zobnih vsadkih z ročno in elektrovibracijsko zobno krtačko. Zoboz- dravstveni vestnik 2000; 55: 118-122.