Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

7ORTODONTIJA Vzpostavitev začasne obnove. 5 za okrepitev sidrišča in povečanje nadzora pri ortodontskem premi- kanju zob. Poleg tega se alveolarna zgradba lahko preoblikuje s perio- dontološko pospešeno operacijo za povečanje osteogenega tkiva (ang. »PAOO«), ki proizvede regionalno pospešen pojav (ang. »RAP«),1,2 kar ima za posledico povečanje osteoblastne in osteoklastne aktiv- nosti. Biološki rezultat tega je oste- openija (zmanjšanje mineralizacije kosti brez izgube kostnega volu- mna). Klinični rezultat je mehkej- ša kost, ki lahko povzroči hitrejše premikanje zob.3,4 Pri interdisci- plinarnem zdravljenju odraslih pacientov je porušena okluzija lah- ko povezana z izgubo zob, kostno resorpcijo in posledično kasnejšo potrebo po vsaditvi implantantov in/ali periodontalem zdravljenju in krepitvi kosti. V teh primerih zlasti učinkovito interdisciplinarno so- delovanje lahko predstavlja veliko prednost za paciente.5–12 Ortodont- sko premikanje zob pri periodon- talnem zdravljenju, kot ga opisuje Wilcko, je zlasti izvedljivo v tistih interdisciplinarnih primerih, kjer načrtovanje zdravljenja zahteva ortodontsko premikanje in oralno ali periodontalno operacijo. V teh primerih je odstranitev kosti mo- * Takojšnje olajšanje je bilo doseženo z direktnim nanosom zobne paste na občutljivo področje zoba in nežnim eno minutnim masiranjem. Literatura: 1. Petrou I et al.JClinDent. 2009;20(Spec Iss):23-31. 2. Cummins D et al.JClinDent. 2009;20(Spec Iss):1-9. 3. Nathoo S et al. JClinDent. 2009;20(Spec Iss):123-130. Preboj v zdravljenju: Pro-Argin™ tehnologija. S Pro-Argin™ tehnologijo lahko zagotovite takojšnje* in dolgodelujoče olajšanje dentinske preobčutljivosti zob z uporabo programa zdravljenja Colgate®Sensitive Pro-Relief™: • uporaba polirne paste za odpravljanje občutljivosti zob v zobozdravstveni ambulanti; • vsakodnevna uporaba zobne paste doma. Pro-Argin™ tehnologija deluje skozi proces naravnega zapiranja dentinskih kanalov, tako, da veže arginin in kalcijev karbonat na površino dentina in na ta način zamaši dentinski kanal in omogoča takojšnje olajšanje.2 In Vitro fotografija z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) pred zdravljenjem. Odprti dentinski kanali, ki vodijo v občutljivost zob. PREJ1 In Vitro fotografija z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) po zdravljenju. Takojšnja zamašitev dentinskega kanala omogoča dolgotrajno olajšanje. POTEM1 Rezultati so izjemni. Takojšnje olajšanje občutljivega predela zoba je bilo doseženo z direktnim nanosom manjše količine zobne paste na čisto konico prsta in nežnim eno minutnim masiranjem. Za doseganje trajnega učinka se priporoča uporabo zobne paste dvakrat na dan.3 Za vec informacij o takojšnjem olajšanju preobčutljivosti zob obiščite spletno stran www.colgateprofessional.com Takojšnje* olajšanje občutljivosti zob sedaj tudi doma. Colgate® Sensitive Pro-Relief™ zobna pasta Pozitivna kontrola: zobna pasta, ki vsebuje 2 % kalijevih ionov Negativna kontrola: zobna pasta z 1450 ppm fluorida Občutljivostnazrak 2 3 1 0 takoj po nanosu 3-danizhodišče 70%60% Olajšanjeobčutljivosti izboljšanje Colgate®Sensitive Pro-Relief™ zobna pasta zagotavlja takojšnje olajšanje v primerjavi s pozitivno in negativno kontrolo, kadar se občutljivo področje zoba masira eno minuto z uporabo čiste konice prsta. Olajšanje občutljivosti se je ohranjalo še tretji dan z uporabo zobne paste in zobne ščetke dvakrat na dan. * PROGRAM ZDRAVLJENJA TM Colgate CSPR_Treatment_Programm_Journal_Aid.indd 1 1/18/11 4:46:21 PM goče kombinirati z ekstrakcijo mo- drostnega zoba in/ali regenerativno tehniko, kot je vodena regeneracija kosti (»GBR«), da bi se izognili več operacijam. V zadnjem času so nekatere ortodontske terapije, zlasti t.i. terapije z nizko frikcijo, z radiografijo in klinično preiska- vo pokazale, da je mogoče razširi- ti zobne loke, ne da bi vplivali na periodontološko zdravje, tako da povečamo alveolarno kost. Mel- sen et al.13 so potrdili predhodne postavke, tj. da se bo zob premikal skupaj s kostjo in ne v kosti, zlasti ob delovanju rahlih ortodontskih sil. Dehiscenca in fenestracija, ki sta predoperativno težko diagno- sticirani, lahko pri tej tehniki pred- stavljata omejitve. Ker se bo zob premikal v peridontalnem tkivu, bi v primerih, pri katerih peridontal- no tkivo ni prisotno, lahko ustvarili recesijo dlesni in izgubo pričvrsti- tve.14 Nedavna raziskava o ame- riških sodobnih lobanjah je poka- zala, da je dehiscenca prisotna pri 40,4 % lobanj, fenestracija pa pri 61,6 % lobanj.15 Z vidika klinične- ga zdravljenja ti podatki kažejo, da je potencialno vsaj 50 % ortodont- skih pacientov lahko v fazi, kjer se širi riziko recesije dlesni in imajo lahko znake periodontalne škode. Tako bi bilo priporočljivo, da bi v predoperativno delo vpeljali teh- niko s 3-D rentgenskimi žarki (tj. zobni rentgen). Pregled z zobnim rentgenom z manjšim odmerkom sevanja v primerjavi s snopom X- -žarkov (CT) in boljšo definicijo16 bi lahko rutinsko uporabljali pri pacientih s tankim, nazobčanim peridontalnim tkivom, pri katerih je tveganje za postoperativno re- cesijo višje. Periodontalna kirurška tehnika se je izkazala za predvidlji- vopri preprečevanju dehiscence in fenestracije nad korenino17 ter tudi znatno spremeni cefalometrično analizo iz točke A in B.17 S perio- dontalno kirurško tehniko mora pa- cient rutinsko prihajati na menjanje žic, saj so premiki zob veliko hi- trejši kot pri običajnem ortodontskemu zdravljenju. Upo- raba segmentne odstranitve kosti (le na tistih zobeh, ki se morajo premakniti bolj kot drugi) lahko dramatično spremeni razmerja med skupinami zob.18 To je treba upoštevati, saj to lahko zahteva spremembe pri distribuciji sidrišča, ki jih naredi ortodont. Zobje, na ka- terih je bila izvedena operacija, se bodo premikali veliko hitreje kot ostali zobje. Zaključki Kadar plan zdravljenja zahteva ortodontske premike in oralno ali periodontalno operacijo, se od- stranitev kosti lahko kombinira z ekstrakcijo modrostnega zoba in/ ali regenerativno tehniko, kot je »GBR«, da bi se izognili večkra- tnim operacijam in da bi optima- lizirali končni izzid za pacienta. Druga indikacija je v primerih, pri katerih je tveganje za nastanek zobne dehiscence pri pacientih s tankim peridontalnim tkivom zelo visoko kljub ortodonskim premi- kom in rahlim silam. Zobna re- cesija je lahko prisotna, čeprav ni klinične manifestacije za recesijo dlesni. Učinkovit interdisciplina- ren pristop h kompleksnemu pri- meru lahko vpliva na hitrejše in boljše zdravljenje. Periodontalno kirurško tehniko se lahko uporabi za hitrejše premike, zdravljenje in preventivo periodontalnih težav ter regeneracijo defektov grebena, ki omogoča namestitev implantanta. Avtorja: Federico Brugnami, Alfonso Caiazzo, Italija