Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

20 ENDODONTIJA uporabili vrstični elektronski mi- kroskop (SEM). Podobno kot pri ročni in strojni rotacijski instru- mentaciji je tudi pri sistemu SAF ob uporabi 3% natrijevega hipo- klorita ostal sloj debrisa; ko pa je sistem izmenično uporabljal še 17 % EDTA, je očistil delce in neči- stoče skoraj v vseh koreninskih kanalih pri čemer je do največjega zaznanega učinka prišlo v apikal- ni tretjini kanala. Histološke opombe Okuženi dentin, mehko tkivo in bakterijski biofilm lahko pokriva- jo veliko količino notranje površi- ne koreninskega kanala in njihovo odstranjevanje lahko predstavlja velik izziv še pri najbolj temelji- tem širjenju in dezinfekciji. Do- kumentirano je bilo, da se mor- fologija kanala ter dejanski obseg odstranitve tkiva in kakovost ob- turacije ne morejo primerno oceniti na podlagi dvo-dimenzi- onalnih bukolingvalnih rentgen- skih projekcij. Ovalno in plosko oblikovani kanali se pojavijo pri približno 25 % zob. V nedavni raziskavi, ki so jo izvedli De-De- us in drugi (osebna komunikacija, 2011), so s histološko oceno dolo- čili 12 ujemajočih parov mandibu- larnih podočnikov za ekstrakcijo. En kanal so širili s SAF sistemom, drugega pa s strojnim rotacijskim instrumentom. V raziskavo so vključili le zobe z vitalno zobno pulpo in s koreninskimi kanali z ovalno obliko. Izkazalo se je, da je sistem SAF v primerjavi s kon- vencionalnimi rotacijskimi iglami zmanjšal količino ostankov tkiva pulpe za 57 %. Poleg tega je 21 % koreninskih kanalov, ki so bili razširjeni s strojnim rotacijskim instrumentom še vedno vsebovalo ostanke tkiva pulpe. Raziskovalci so prišli do sklepa, da natrijev hi- poklorit kot irigant, uporabljen z brizgo in iglo, ne nadomesti neu- činkovitega širjenja kanalov z en- dodontskimi iglami. Obturacija Obturacija koreninskega kanala je temeljna komponenta pri zdra- vljenju koreninskih kanalov. Cilj je preprečiti nadaljnj in ponovne bakterijske okužbe v koreninskem kanalu. Nezadostno očiščeni in nepravilno razširjeni kanali pre- prečujejo, da bi jih lahko napol- nili tesno in homogeno kot je to potrebno. Kakršnikoli ostanki, ki preprečujejo prilagajanje med ma- terialom za polnjenje koreninskih kanalov in steno kanala, lahko omogočajo nastanek prostora za naselitev bakterij in njihovo raz- množevanje. Tri-dimenzionalno slikanje z mikro rentgenskim ske- nerjem (CT) z visoko resolucijo je izjemno doprineslo k našemu razumevanju odnosa med kom- pleksno morfologijo koreninskega kanala ter neuspešnim čiščenjem in oblikovanjem koreninskega kanala z uporabo ročnih in stroj- nih rotacijskih instrumentov. V raziskavi so primerjali uspešnost polnitve kanalov, ki so jih širili s strojnimi rotacijskimi instrumenti in s SAF sistemom. Kot polnilni material so uporabili gutta per- cho in AH26. Rezultati raziskave so pokazali, da je sistem SAF v 83 % omogočal tesen stik med steno kanala in materialom za polnjenje, medtem ko je bila uspešnost tesne- ga stika pri strojnih rotacijskem širjenju zgolj 55 %. Zaradi neo- bičajno oblikovanih kanalov lah- ko obturacija s kliničnega vidika predstavlja večji izziv. Kljub temu se lahko uporabi katerokoli od tre- nutnih tehnik obturacije, vključno z laterlano kondenzacijo, nosilno obturacijo ali vertikalno termo- filno tehniko polnjenja. Čeprav pred samo uporabo sistema SAF z uporabo ročnih ali strojnih rota- cijskih igel (#20) ustvarimo pot za vhod vse do apeksa koreninskega kanala, je končna apikalna odpr- tina blizu K-iglicam ISO #30 ali #35. Po končani preparaciji kanala s sistemom SAF se mora preveriti velikost apikalne odprtine z mer- jenjem z ročnimi K-iglami (#30 ali #35). Glede na velikost apikalne odprtine izberemo glavni poen. Polnimo s tehniko lateralne kon- denzacije ali vertikalno termofilno kondenzacijo dokler povsem ne zatesnimo koreninskega kanala. Zaključek Čiščenje, širjenje in dezinfekcija koreninskih kanalov so najpo- membnejši koraki pri endodont- skem zdravljenju. Trenutno se endodontski postopki izvajajo ročno in s strojnimi rotacijskimi instrumenti, ki se ne prilagajajo stenam koreninskih kanalov in ki ne omogočajo, da bi irigant spiral celoten koreninski kanal. Še pose- bej težko je izprati apikalno tretji- no. Na žalost, v strokovni literaturi najdemo veliko število primerov mehanskih poškodb inštrumenta, slabih rezultatov dobljenih z me- hansko-kemično pripravo, tran- sportacijo koreninskega kanala in prekomerno tanjšanje sten kanala. Ker so ročne in strojne rotacijske igle v preseku okrogle, pogosto pustijo nedotaknjeno več kot po- lovico stene kanala in pri polnje- nju in izpiranju zahtevajo več za- poredij, kar zmanjšuje verjetnost za dobro obturacijo kanalov. Z vpeljavo prilagojenega čiščenja, oblikovanja in dezinfekcije, ki jo omogoča uporaba sistema Endo SAF, se lahko zmanjša slabša učin- kovitost rotacijskih instrumentov in njihova dovzetnost za procedu- ralne zaplete. Instrumenti SAF se lahko prilagodijo naravni obliki vsakega kanala; učinkovito je nji- hovo oscilirajoče gibanje navzdol in navzgor ter istočasno izpiranje kanala. Ko se enkrat vzpostavi pot, po kateri gre SAF do delov- ne dolžine, je potreben samo en instrument. Ta nova paradigma z oscilirajočo tehnologijo se danes uporablja po celem svetu in oblju- blja izboljšanje izidov zdravljenja. Izobraževalni cilji Namen članka je opisati novo tehnologijo s prilagodljivim in- štrumentom, namenjenem čišče- nju in širjenju, ki znatno izboljša učinkovitost instrumentacije ko- reninskih kanalov in dezinfekcijo. Pričakovani izidi Pravilni odgovori na vprašanja bodo pokazali, da lahko: • opišete tehnologijo s prilago- dljivim instrumentom, name- njenim za čiščenje in širjenje in njen dizajn; • razpravljate, kako nova tehnolo- gija zadosti temeljnim načelom endodontskega zdravljenja; • primerjate učinkovitost sistema s samoprilagodljivo iglo v od- nosu do klasičnih rotacijskih endodontskih iglic; • opišete mehanizme delovanja tega igličnega sistema pri in- strumentaciji in dezinfekciji. V akciji vam bomo februarja, marca in aprila 2012 brezplačno ZAMENJALI 2012 zobnih garnitur katerihkoli proizvajalcev za zobne garniture . Počistite vaše predale in zamenjajte neuporabljene zobe za nove zobe ! ZOBOTEHNIKI POZOR ! VSE o AKCIJI preberite na ali vprašajte vašega zastopnika. Poleg akcije bomo - najprej na področju Ljubljane - pričeli še z eno novostjo: V primeru, da vam bo med delom kadarkoli poleg garnitur zob zmanjkalo kaj drugega: vložne mase, separirke, mavca, zlitine, silikona, sintrov, baznih plošč, krtač, voskov, lakov ipd., vam bomo željeno pripeljali v 5 - 180 minutah ! Več o tem: v našem naslednjem letaku prihodnji mesec. SAJ NI RES - PA JE ! Največja predstavitvena akcija troslojnih zobnih garnitur v Sloveniji ! NAROČILA in INFORMACIJE: 041 45 62 62