Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

18 ENDODONTIJA characteristics, VITA VMK Master is best suited for the veneering of non-precious metal alloy frameworks. Further- more, the standard layering continues to provide the most simple handling. VITA VMK Master stands above all for one thing: quality without compromise./www.vita-zahnfabrik.com 40 years. 3 letters. 1 original. For generations VMK has been the synonym for metal ceramics. With the power of the original, VITA VMK is the benchmark for easy, safe and cost-efficient handling. With VITA VMK Master this is more true than ever. Thanks to its firing temperature and chemical and physical The new VITA metal ceramic with the familiar layering you’re accustomed to. VITA VMK Master® Innovation in the third generation! 3399E Available in VITA SYSTEM 3D-M ASTER ® and VITAPAN ® classical A1–D4 shades! VITABLOCKS RealLife - genialno 3-dimenzionalno Enostave klik z miško: naravi zvesta estetika sprednjega zoba 3D - dentinsko jedro - struktura sklenine Zagotovite si BREZPLAČEN vzorec Opekarniška cesta 26, 3000 Celje Telefon: +386 (0)3 425 62 00 Telefax: +386 (0)3 425 62 10 E-mail: info@interdent.cc www.interdent.cc Inovativni VITABLOCKS RealLife za Cerec/inLab MC XL so bili razviti posebej za visoko estetsko oskrbo sprednjih zob. Tridimenzionalna struktura bloka z dentinskim jedrom in ovojnico sklenine posnemajo naravni sestavi zoba odgovarjajoče polkrožno prehajanje barv med dentinom in sklenino. VITABLOCKS so že milijonkrat klinično preizkušeni. Sistem Endo SAF : prilagodljiv 3-D sistem za čiščenje, oblikovanje in dezinfekcijo Dr. Stephen Cohen, Martin D. Levin in Louis H. Berman so predstavili tehnologijo s prila- godljivim inštrumentom za či- ščenje in oblikovanje korenin- skih kanalov. Primerna mehanska in kemična obdelava koreninskih kanalov so temeljni postopki za uspešno endodontsko zdravljenje. Cilj je, da se iz zobnega kanala odstrani vso tkivo zobne pulpe, mikroor- ganizme in njihove produkte kot tudi notranje (inficirane) plasti dentina v steni koreninskega ka- nala. Pred nekaj leti so nekateri raziskovalci menili, da je potreb- no apikalni del kanala povečati za najmanj tri ISO velikosti, ki so večje od prve endodontske igle, ki se zatakne v apikalni odprtini. Ta koncept predpostavlja, da bo takšna preparacija koreninskih kanalov odstranila plasti zmeh- čanega in inficiranega dentina in pri tem omogočila, da bo sredstvo za izpiranje prišlo do apikalne- ga dela koreninskega kanala. V primerih, kjer je konfiguracija koreninskega kanala relativno na- ravnana vzdolž njene dolge osi in okrogla v preseku, bi ta cilj lahko dosegli z uporabo konvencional- nih ročnih in strojnih endodont- skih instrumentov. Vsekakor pa pri endodontskem zdravljenju predstavljata širjenje in dezinfek- cija ravnih koreninskih kanalov z ovalnim presekom, kot tudi ukrivljenih kanalov pomemben klinični izziv. Omenjene konfi- guracije predstavljajo približno 25%–50% koreninskih kanalov. Številne izboljšave so pripomo- gle k bolj učinkovitemu čiščenju in širjenju. Preiskave, pri katerih uporabljamo digitalno substrak- cijo z računalniško tomografijo in mikrobiološke ocene so pokazale, da smo neučinkoviti pri vseh pre- sečnih oblikah razen pri okroglih koreninskih kanalih. Pri instru- mentaciji kanala z ročnimi ali strojnimi instrumenti ostane več kot polovica kanala nedotaknje- na/neobdelana. Še preden je bila nedavno tega uvedena tehnologi- ja s prilagodljivim instrumentom, so bila temeljna načela endodont- skega zdravljenja nedosegljiva. Prilagodljivo čiščenje in oblikovanje zobnih kanalov Endodontske igle za strojno šir- jenje kanalov so običajno izdela- ne iz zlitine niklja in titana kar omogoča, da oblikujemo rahlo ukrivljene koreninske kanale, pri čemer ohranimo prvotno morfo- logijo koreninskega kanala. En- dodontske igle za strojno širjenje kanalov se med sabo razlikujejo v različnih spiralnih površinah, v raznovrstnih oblikah kotov, raz- ličnih debelinah jeder, oblikah preseka, konusih in v različnih Ni-Ti zlitinah. Kljub temu imajo vsi ti različni dizajni endodont- skih igel iste (naloge?) omejitve: namenjeni so za strojno upora- bo, kjer vrtljivo rezilo vstopi v koreninski kanal, ga oblikuje in ustvari področje z okroglim pre- sekom; s tem ustvarimo pogoje za izpiranje koreninskega kanala do delovne dolžine. Nedavno uveden sistem s samoprilagodljivo iglo imenovan Endo SAF Sistem (do- bavitelj zobne opreme je Interdent d.o.o.) pa izjemno izboljša učin- kovitost instrumentacije korenin- skih kanalov in dezinfekcijo. Ta tehnologija z novim dizajnom ne omogoča le širjenja koreninskih kanalov, temveč med procesom po celotni dolžini kanala pasiv- no dovaja raztopino za izpiranje. Instrument SAF sestavlja stisljiva mrežica s tanko steno, ki je izde- lana iz votlega Ni-Ti cilindra in v premeru meri 1,5 mm (Slike 1A-C). Podobno kot priprava ka- nala pred uporabo strojnih rota- cijskih instrumentov se tudi pri SAF sistemu kanal najprej razširi z ročno ali strojno rotacijsko iglo #20 s konusom 0,04 do delovne dolžine. Ko se nato v koreninski kanal vstavi instrument SAF, se ta stisne na velikost standardne K-igle (#20). Instrument SAF je pričvrščen na posebno oblikovan ročni instrument (nasadni in- strument?), ki omogoča nihanje v smeri gor-dol, in sicer 5.000- krat na minuto z amplitudo 0,40 mm; In prav to gibanje očisti ste- ne kanala. Pri tem ni rotacijskega gibanja. Spominska lastnost Ni-Ti zlitine omogoča, da se instrument med širjenjem prilagaja obliki kanala in s tem ohranja prvotno morfologijo kanala zoba (kot uči- nek harmonike). S tem se stene kanala očistijo in razširijo v vseh treh dimenzijah. Za boljše obliko- vanje in dezinfekcijo kanala vklju- čuje inštrument SAF vir izpiranja, ki ga omogoča votla mrežasta oblika instrumenta. Med celo- tnim procesom širjenja istočasno izpira in dezinficira kanal. Zadnje študije so pokazale, da konvenci- onalna instrumentacija s strojni- mi rotacijskimi instrumenti pusti okrog 60 % sten kanala neočišče- nih, medtem ko odstotek pri in- štrumentu SAF znaša zgolj 17 %. Posebnosti Endo SAF Sistema Instrumentacija sistema SAF se uporablja z neprekinjenim, ne- žnim gibanjem navzdol in nav- zgor ter z ročnim gibanjam v obsegu 3-5 mm. V prvih 2 mi- nutah se z uporabo inštrumenta SAF pri preparaciji koreninskega kanala odstrani večina inficira- nega dentina. Po priporočenih 4 minutah čiščenja/širjenja s siste- mom SAF se bo apikalna tretjina kanala povečala za približno 3-5 ISO-velikosti. SAF instrument je namenjen za enkratno uporabo, a zagotavlja obsežno preparacijo, ki traja do 30 minut za katerikoli endodontski primer. Dokazano je, da je življenjska doba instru- menta SAF daljša od strojnih rotacijskih instrumentov. Študi- je so pokazale, da je instrument SAF vzdržal 650,000 (±15,800) obremenilnih ciklov preden je pokazal prve znake mehanskih okvar, kar je enakovredno pribli- žno 120 minutam neprekinjene preparacije. Pri funkcionalnem testiranju, kjer so preverili obra- bo in okvare inštrumenta, je prva mehanska okvara (odstop enega izmed rešetkastih lokov) nasto- pila šele pri 29.1 (±1.2) minuti. V nobenem primeru ni prišlo do popolnega odstopa katerekoli izmed komponent instrumenta 1a Inštrument SAF je votla iglica, oblikovana kot koničast cilinder s tanko steno, ki je elastično stisljiv. V premeru meri 1,5 mm in je narejen iz tanke mrežice iz Ni-Ti zlitine. Dostopen je v treh različnih dolžinah (21 mm, 25 mm in 31 mm). Sistem Endo SAF se uporablja kot posamičen inštrument, ki dopolnjuje 3-D čiščenje in oblikovanje koreninskih kanalov. 1b Ko iglico vstavite vse do apeksa koren- inskega kanala, bo sistem SAF (povečan pogled, levo) nežno nihal v gibanju navzgor in navzdol, ob uporabi se bo svetloba žarkasto širila, omogočen bo stalni pritisk vzdolž celotnega oboda koreninskega kanala. Aktivna površina inštrumenta SAF bo postopoma širila koreninski kanal. Sistem SAF je izjemno prilagodljiv in upogljiv sistem (povečan pogled, desno). Koreninskemu kanalu ne vsiljuje svoje ob- like, ampak ustreza naravni obliki kanala in pri tem znižuje tveganje za transportacijo kanala in strip perforacijo. 1c