Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

15IMPLANTOLOGIJA Dobrodošli v novi znanosti Sensodyne Repair & Protect Prihaja novi Sensodyne® Repair & Protect, ki dnevno zobno pasto s fluoridom nadgrajuje z enkratno tehnologijo NovaMin® s kalcijem in fosfatom. NovaMin® ustvari hidroksiapatitu podobno obnovitveno plast na izpostavljeni zobovini in v kanalčkih 1–5 , s čimer klinično dokazano pomaga lajšati bolečine pri preobčutljivosti zobovine 6–8 . SENSODYNE®inznakskrogisozaščiteneblagovneznamkeskupinedružbGlaxoSmithKline. Viri:1.BurwellAetal.JClinDent2010;21(SpecIss):66–71.2.LaTorreGetal.JClinDent2010;21(SpecIss):72–76.3.EarlJetal.JClinDent2011;22(SpecIss):68–73.4.EfflandtSEetal.JMaterSci MaterMed2002;26(6):557–565.5.WestN.Xetal.JClinDent2011;22(SpecIss):82–89.6.DuMQetal.AmJDent2008;21(4):210–214.7.PradeepARetal.JPeriodontol2010;81(8):1167–1173. 8. Salian S et al. J Clin Dent 2010; 21(Spec Iss): 82–87. SENSODYNE® in znak s krogi so registrirane blagovne znamke skupine družb GlaxoSmithKline. Pripravljeno septembra 2011. Z-10-175. novo *Zobna pasta nudi klinično dokazano olajšanje ob ščetkanju zob dvakrat na dan. nih/njegovih estetskih meril, cene in časovnega poteka zdravljenja. Glede na nedavne študije in pri upoštevanju vseh dejavnikov, so rezultati mehkih in trdih tkiv po takojšnji implantaciji s takoj- šnjo obremenitvijo primerljivi z rezultati po običajni obremeni- tvi po treh do šestih mesecih.8–12 Razmerje kontakta med zobnim vsadkom in kostnino so prav tako primerljivi med takojšnjo in po- zno obremenitvijo.11 Kakorkoli, v primeru takojšne obremenitve se je potrebno izogniti statičnim in funkcionalnim kontaktnim točkam. Tveganje takojšnje in- tegracije končne restavracije je preveliko zaradi nepredvidljivih sprememb tkiva med fazo celje- nja. Prikaz primera Pri 66 letnem pacientu se je zlo- mila krona zoba 22 (slika 1). Zob je bil endodontsko zdravljen in oskrbljen z zatičkom in prevleko pred približno 15 leti. Pacient ni imel bolečin in periapikalno ni sprememb. Z vidika nezadostne korenine, nov zatiček in prevleka nista priporočljiva (slika 2). Pa- cient ni želel brušenja sosednjih zob (» Želim nov stranski sekalec in ne želim brušenja sosednjih zdravih zob«), zato je prišel v po- štev samo zobni vsadek. Na ortopantomogramu je bila vi- dna nepopolna polnitev korenine zoba 22, generaliziran horizonta- len defekt kostnine ter endodont- ska in konzervativna oskrba zob v vseh štirih kvadrantih (slika 2). Globina sondiranja je bila od 3-3,5 mm ter brez krvavitve na sondiranje. Paradontitis je spre- mljala recesija tkiva, a brez večje formacije paradontalnih žepov ali akutnega vnetja. Mehko tkivo je bilo nekoliko hrapavo in je bilo uvrščeno med debeli fenotip dlesne. Druge ugo- tovitve so: periapikalni paradon- tis, ki ima izvor v pulpi zoba 45, zobni vsadek na položaju zoba 44, močno nagnjen zob 37 v vrzel 36 in impaktiran zob 38. Ni bilo funkcionalnih nepravilnosti. Pa- cient je nekadilec, zdrav, razen z zdravili kontrolirane hipertenzije. Pacient kot manager industrijske- ga podjetja s socialnimi obve- znostmi ni želel snemne začasne oskrbe. Zaradi zasedenosti je bila zaželena takojšnja implantacija s takojšnjo obremenitvijo v 24 urah, odvisno od pogojev ekstrak- cijske alveole. Tak postopek je vključeval minimalno število sej. S pomočjo kliničnih podatkov in načrtovane šablone z uporabo ra- diopačne kovinske kroglice (or- topantomogtram, slika 2), je bilo možno določiti dolžino in premer zobnega vsadka pred posegom. Med ekstrakcijo s periotomom smo pazili, da ni prišlo do nepo- trebnih poškodb trdih in mehkih tkiv (slika 3). Na ta način smo se izognili ločitvi mehkih tkiv. Nato je bila sondirana alveola z intak- tno bukalno kostno steno. (slika 4). Granulacijsko tkivo je bilo odstranjeno ter ni bilo znakov akutnega vnetja. Slika 5 prikazuje razmerje velikosti med izpuljeno korenino zoba in zobnim vsad- kom (Replace Select Taperd, Re- gular Platform 4.3x10 mm, Nobel Biocare). Slika 6 prikazuje vsta- vitev zobnega vsadka v končnem položaju. Koronarni del zobnega vsadka v bukalni smeri je bil pri- bližno 1 mm pod kostnim grebe- nom (glej tudi sliko 7) z bukalno usmeritvijo notranjega konektor- ja (slika 6). Položaja zobnega vsadka palati- nalno je v varnem odmiku 2 mm od bukalne kostne stene (bone jumping distance) in se vidi na sliki 6. Po implantaciji je bil de- Koronarni del stabilno vstavljenega zob- nega vsadka (35 Ncm) je lociran približno 1mm apikalno glede na bukalni alveolarni rob grebena. Prečni položaj je približno 1 mm palatinalno za optimalno razdaljo do bukalne kostne stene. Bukalna usmerjenost enega izmed treh notranjih konektorja je dobro vidna. 5 Zobni vsadek Replace Select Taperd, Regu- lar, Nobel Biocare) je relativno kratek zara- di horizontalnega kostnega defekta (10 mm s premerom 4,3mm). Načrtovan vertikalen položaj približno odgovarja izpuljeni zobni korenini. 6 fekt augmentiran z mešanico Bio-Oss (Geistlich) in endogene kostnine, ki je bila odstranjena s področja tubera na levi strani s kostnim strgalom. Membrana ni bila uporabljena. Rentgenski po- snetek po implantaciji (slika 7) nam prikaže pravilne razdalje do sosednjih zob in vertikalni polo- žaj, odgovarjajoč izpuljeni kore- nini (slika 2). Oblika zobnega vsadka se tesno ujema s konično obliko korenine. Na ta način se je možno izogniti perforaciji vestibularne kostne