Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

14 IMPLANTOLOGIJA Hidroksiapatitu podobni kristali ustvarijo obnovitveno plast Slike in vitro, narejene z vrstičnim elektronskim mikroskopom, prikazujejo razjede na površini dentinskih kanalčkov pred in po uporabi formule NovaMin®8. 5 dni po uporabi 1 µm1 µm Dejavniki uspeha za takojšnjo implantacijo s takojšnjo obremenitvijo Prikaz kliničnega primera Nadomestitev izgubljenih zob z zobnimi vsadki je lahko časovno zamuden postopek za pacienta. Med fazo celjenja je pogosto po- trebno sprejeti estetske omejitve. Najhitrejša in pacientu najprija- znejša možnost je takojšnja implantacija s takojšnjo obremenitvi- jo. Vendar ta oblika oskrbe zahteva izkušnje in znanje dejavnikov uspeha, da ne pride do neuspeha. Klasični koncepti, ki zagovarja- jo pozno implantacijo in celjenje brez obremenitve, so vedno bolj in bolj vprašljivi. Na eni strani, površina in oblika sodobnih zob- nih vsadkov danes dovoljujeta krajši čas celjenja, kot je bilo to mogoče v preteklosti. Navadno je rehabilitacija uspešna v samo šest do osem tednih.¹ To vodi v časovno krajšo celotno oskrbo zobnih vsadkov v področju, ki je že popolnoma zaceljeno ali je že dalj časa brezzobo. Na drugi strani, kjer je možno in smiselno, mnogi zobozdravniki in kirurgi vstavljajo zobne vsadke v alveolo takoj po ekstrakciji zoba. Glavna prednost tega pristopa je za pa- ciente časovno krajša, atravmat- ska ter cenejša oskrba. Takojšnja oskrba zagotovi neposredno pod- poro mehkim tkivom z naravnim videzom začasne restavracije. Augmentacija se navadno izvaja hkrati s takojšnjo implantacijo. To velja tako za takojšnjo obre- menitev kot za transgingivalno ali zaprto celjenje. Če je primanj- kljaj tkiva majhen, je zadostna manjša vodena kostna regenera- cija tkiva. To se lahko doseže na primer s pomočjo počasi absorbi- ranega kostnega nadomestka in membrane. Za večje defekte je to tehnično zahtevno, posebej zaradi pogostega primanjkljaja volumna mehkih tkiv.¹ V takih primerih se priporoča oskrba v dveh fazah; ohranitev alveole in implantacijo v augmentiran kostni greben ali hkratna implantacija z uporabo primerne tehnike mehkih tkiv za pokritje implantata.² Zahteva za uspešno takojšnjo implantacijo s takojšnjo obreme- nitvijo je precej velika intaktna kostnina alveole, zlasti intaktna in primerna debelina bukalne kostne stene. Tudi z uporabo 3D radio- loške tehnike se ne more z goto- vostjo določiti debeline kostne stene pred ekstrakcijo, ampak se debelino določi šele po ekstrakci- ji zoba. Druga zahteva za uspešno takojšnjo implantacijo je primer- na primarna stabilnost zobnega vsadka vsaj 35 Ncm.³ Med proce- som osteointegracije, je kostnina sposobna spremeniti mehanične sile v biomehanične stimuluse. V tem kontekstu ima stopnja eks- panzije kostnine pod silo ključno vlogo. Absolutno bistveno se je potrebno izogniti mikro poškod- bam, ki lahko preobremenijo po- dročje med zobnim vsadkom in kostno steno.4 Nadalje je opaziti, da je tveganje recesije manjše pri pacientih z ve- čjo debelino dlesne kot pri paci- entih s tanjšim tkivom.5, 6 To se enostavno določi s PA sondo vstavljeno vestibularno v alveolo. Če je kovina vidna preko tkiva, ima pacient »tanek« fenotip dle- sne, nasprotno pa »debel«. Nazadnje je izbira zdravljenja odvisna tudi od zunanjih dejavni- kov, kot so pacientova linija sme- ha, pričakovanja pacienta in nje- Po zlomu krone zoba 22, ki je bil oskrbljen z zatičkom, je ostala samo korenina. Pacient ni želel brušenja sosednjih zob. 1 2 Ortopantomogram pokaže, poleg drugih ugotovitev (glej besedilo), ostanek korenine zoba 22 z nepopolno polnitvijo koreninskega kanala in generalizirano horizontalno izgu- bo kostnine. 3 Ostanek korenine zoba 22 je bil odstranjen s periotomom z ohranitvijo bukalne kostne stene in mehkega tkiva. 4 Sondiranje ekstrakcijske alveole pokaže in- taktne kostne stene, posebno bukalno steno.