Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

11KONSERVATIVA Slabše luči zahtevajo daljši čas osvetlitve. Oddaljenost svetlobe od materiala, ki ga polimerizira- mo, mora biti čim manjša, da moč snopa svetlobe ne bi padla pod spodnjo mejo. Premalo polime- riziran kompozit hitro spremeni barvo, poka po robu in ima krajši rok trajanja. V tem dokumentu bodo prikaza- ne vse faze priprave kompozitnih zalivk na sprednjem zobu in na molarju. Pri pripravi zalivk se bo uporabljal novi univezalni nano- -hibridni kompozitni material Evetric (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). Uporablja se za pripravo kompozitnih zalivk I.-V. razreda, za stalne in mlečne zobe, kompozitne estetske luske, popra- vo kompozitnih in keramičnih ne- posrednih restavracij in povezova- nje zob. Enostaven je za obdelavo in se minimalno lepi na kovinske ročne instrumente ter pospeši čas izdelave zalivke. Potrebno je do- bro poliranje, kar doprinese k estetskemu videzu rekonstrukcije. Prikaz primera Primer 1. Po kliničnem pregledu pacienta smo ugotovili, da je amalgamska in kompozitna zalivka na zobeh 36 in 37 neustrezna. Po vstavitvi gu- mijaste opne OptraDam (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), zalivko odstanimo. Okluzalni rob ni poševno zabrušen (Slika 2). Trda tkiva so pripravljena za izde- lavo zalivke z ortofosforno kislino s postopkom jedkanja. (Slika 3). Na proksimalni steni je mogoče opaziti razpoko, ki je nastala za- radi sile žvečenja. Amalgamska zalivka ima drugačno trdnost od sklenine in dentine. (Slika 4). Po- tem nanesemo jedkajoč adheziv, ki sprošča F ione ExciTE F (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). Adhezivno sredstvo se mora moč- no izpihati, tako, da dosežemo enotno debelino na površini (Slika 5). Nato se nanese tekoči kom- pozit, v plasti, ki ni debelejša od 0,5-1 mm (Slika 6). To preprečuje nastanek inhibicije polimerizaci- je s kisikom in polimerizira vse hkrati. (Slika 7). Kompozitni ma- terial Evetric (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) se nanaša v plasteh. Oblikujemo vršek za vr- škom, tako, da se nasprotni steni kavitete ne združujeta (Slika 8). S takšnim nanosom se izognemo napetosti med nasprotnima stena- ma kavitet, ki nastane z zbiranjem kompozitnega materiala med po- limerizacijo. (Slika 9). Svetlobni vir mora biti čim bliže površini, ki jo osvetljujemo, tako da se moč svetlobe ne zmanjša. Zalivka se maksimalno morfološko obliku- je takoj po nanosu materiala. S Neustrezna amalgamska in kompozitna zalivka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Končni izgled kavitete. Postopek popolnega jedkanja. Razpoka proksimalne stene. Nanos adhezivnega sredstva. Nanos tekočega kompozita. Postopek polimerizacije. Nanšanje kompozitnega materiala Evetric po plasteh. Polimerizacija kompozitnega materiala. Zalivka po nanosu kompozita. Postopek artikulacije zalivke. Končni videz. tem skrajšamo fazo artikulacije in brušenje z brusilnimi telesi (Sli- ka 10). Ko odstranimo gumijasto opno, preverimo okluzalni stik z antagonističnimi zobmi pri ugrizu in drsnem gibanju (Slika 11). Če ostane na zalivki predčasen stik, je mogoča preobčutljivost po tera- piji. Zalivke se na koncu zbrusijo, dokler ne postane površina gladka, brez nepotrebnih previsov in hra- pavosti (Slika12). Primer 2. Pacient je nezadovoljen z vide- zom in barvo zoba 11 in želi za- menjati kompozitno zalivko. Pri pregledu smo zasledili tudi blago nepravilnost položaja zoba, za- radi primarnega pritiska zgornjih in spodnjih sekalcev. (Slika 13). Vstavimo gumijasto opno in od- stranimo staro kompozitno zaliv- ko. Robovi so zaobljeni, tako da se snop svetlobe ne lomi na robu ploskve in jasno prikazuje rob prepracije (Slika 14). Pri postopku jedkanja je priporočljivo sosednji zob zaščititi s celuloidno matrico, tako da se kompozitni material ne veže na zob (Slika 15). Kompozit Evetric (Ivoclar Vivadent, Scha- an, Liechtenstein) se nanaša s »tip finger« tehniko, kjer konico prsta uporabimo kot podporo pri izde- lavi palatinalne stene (Slika 17). Pomembno je, da vzpostavimo kontaktno točko za izdelavo pro- ksimalne ploskve na ustrezni od- daljenosti od papile. Tako bi dle- sen interdentalnega prostora imela naraven videz (Slika 18). Naraven videz rekonstrukcije dosežemo le, če pri nanosu kompozita upošteva- mo razliko v prosojnosti dentina in sklenine. To sta dve različni tkivi, tako da ju moramo rekonstruirati s kompozitnim materialom, ki ima podobne značilnosti. Najprej iz dentinskega kompozita izdelamo mamelone (Slika 19), nato zaklju- čimo s skleninskim kompozitom (Slika 20). Razlika v barvi, takoj po zaključeni terapiji je dehidraci- ja trdega tkiva krone (slika 21). Za Gumijasti ščitnik in končana preparacija. Popolno jedkanje. Nanos adheziva. 14 15 16 Klinično stanje pred terapijo. 13 17 20 21 18 19 »Tip finger« tehnika. Izdelava aproksimalne stene in kontaktne točke. Izdelava mamelona z dentinskim kompozitnim materialom Evetric. Zaključni sloj sklenine kompozita. Klinični videz restavracije takoj po izdelavi zalivke. končno oceno je treba počakati na njihovo redihracijo. Med izdelavo kompoznitne za- livke lahko varčujemo s časom, tako da ne delamo napak. Samo če vemo, kje lahko napravimo napako, se le-tej lahko izognemo. Uporaba sodobnega kompozitne- ga materiala omogoča izdelavo estetskih kompozitnih restavracij v zelo kratkem času. Tako ugodi- mo estetskim zahtevam naših pa- cientov in dosegamo željeno učin- kovitost. Avtor: Doc. dr. sc. Vlatko Padurić, dr.med.dent.