Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

10 KONSERVATIVA Pravilen pristop pri izdelavi kompozitne zalivke Pri izdelavi kompozitne zalivke, lahko pride do napake. Med pri- pravo poskusimo prirezati skle- ninsko prizmo pod kotom 45%. To pomeni, da ni potrebno pošev- no nagniti skleninskih robov na okluzalni ploskvi, proksimalne robove in dlesen pa je treba ob- vezno poševno zabrusti. Razlika je pri rekonstrukciji prednjih zob, kjer je rob preparacije treba zaob- liti. Z zaokroževanjem robov pre- pracije dobimo neviden prehod. S tem preprečujemo, da bi se žarek svetlbe lomil pod kotom in pou- darimo rob prepracije. Poleg tega bi morali narediti valoviti rob pre- paracije, tako bi bil rob brušenja manj prepoznaven. Oko sicer ve- liko bolje prepozna pravilne linije od nepravilnih. Hibridizacija trdih tkiv zoba je predpogoj za izdelavo kvalitetnih kompozitnih zalivk. Največja na- paka za nerazumevanje je delitev dentinskih adhezivnih sredstev. Obstaja jih veliko. Najbolj splošna delitev adheziv je na jedkajoča, ki se izpirajo in na samojedkajo- ča adheziva. Samojedkajoča ad- heziva so nastala z namenom, da se izognemo jedkanju v globino dentina, ki bi se zaradi tega težko spojil z adhezivom. Samojedkajo- ča adheziva imajo kisli temeljni premaz, kot jedkajoče sredstvo in so zato demineralizacija in infil- tracija hkrati. Moč jedkanja skle- nine se lahko poveča z jedkanjem ortofosforne kisline 5-10 sekund. Vprašanje je, zakaj bi za jedkanje uporabljali samojedkajoče adhe- zivo. Ravno zaradi manjše agre- sivnosti do dentina in homogene hibridne plasti. Tisto, kar v očeh pacienta najbolj vpliva na uspeh terapije je izbira materiala in nameščanje kompozi- tov. Obstajata dva koncepta, odvi- sno ali gre za sprednje zobe ali lič- nike oz. kočnike. Obstaja mnogo materialov, ki veljajo za univer- zalne pa vedar nimajo prave sesta- ve za sprednje in za zadnje zobe. Univerzalen kompozit je material s skleninskimi in dentinskimi op- tičnimi lastnostmi. Nič manj pomembna ni polime- rizacija kompozitnega materiala. Samo popolnoma polimerizirana kompozitna zalivka zagotavlja uspeh. Zato je treba kompozit nanesti v plasti, ki ni debelejša od največje navedene debeline v navodilih proizvajalca. Čas osve- tlitve je odvisna od moči svetlobe. Razvoj kompozitnih materialov je nujen proces, ki v današnjem času deluje zelo pospešeno. Čas Nano-optimiziran univerzalni kompozit Izjemna priložnost začetnega paketa: Intro Kit 4 x 3.5g (2 x A2, 2 x A3) + 1 x 5g ExciTE F moc.tnedavivralcovi.www Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 / 235 35 35 | Fax +423 / 235 33 60 Evetric Evolucija nevidnih restavracij + Nano-optimiziran univerzalni kompozit Izjemna priložnost začetnega paketa: Intro Kit 4 x 3.5g (2 x A2, 2 x A3) + 1 x 5g ExciTE F moc.tnedavivralcovi.www Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 / 235 35 35 | Fax +423 / 235 33 60 Evetric Evolucija nevidnih restavracij + Funkcionalna polnila za izjemno radioopačnost Nano-barvni pigmenti za impresiven kameleonski učinek in denar sta dejavnika, ki se med seboj vedno bolj prepleta- ta. Zobozdravniki iščejo kom- pozitni material, ki bi skrajšal čas dela in s tem povečal število zalivk, ki jih je mogoče narediti v enem dnevu, kar bi povečalo njihov dobiček. Ko varčujemo s časom, moramo paziti na izbiro materiala in pravilen postopek pri izdelavi kompozitnih zalivk. Tu lahko odpravimo morebitne napake in tako izboljšamo učin- kovitost in kakovost zalivk.