Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Serbia & Montenegro Edition

DENTALTRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 13 ZUBNA TEHNIKA Manje je više! Interdent d.o.o. · Opekarniška cesta 26 · 3000 Celje · Slovenia · Phone: +386 3 425 62 00 · E-mail: info@interdent.cc Let’s bite together! VACUUMCAST 90 Ergonomičnost,visoka tehnologija i kvalitetniji odlivci. Zastupnik: Interdent d.o.o. Nehruova 56 SRB-11070 Novi Beograd tel.: +381/11 217 53 74 +381/11 228 05 95 Stoni poluautomatski, vakumski aparat za livenje sa visoko frekventnim topljenjem za livenje Co-Cr-Mo, Ni-Cr-Co legura i plemenitih legura. Zauzima izuzet- no malo prostora u laboratoriji i neutrališe potrebu za kupovinom tiglova, keramičke trake, kiveta i postolja za kivete. Osigurava vam ekonomičnu i optimalnu upotrebu dentalne legure, koja ne sadrži okside za- hvaljujući livenju u vakumu. www.interdent.cc Usavremenojliteraturimože se naći često upotrebljen i po- navljan pojam „vrhunske este- tike”, „estetskih nadoknada”, „estetskih dostignuća” itd. In- teresantno je i to da se slični ili identičnipojmovitakođenalaze i u člancima od sredine prošlog veka, s tom razlikom što su se odnosili na materijale koji su tada smatrani poslednjim ču- dom tehnike. Razvoj keramike, doduše sa metalnom osnovom, izmenio je pređašnja shvatanja mogućno- sti estetske rehabilitacije. Kada su u pitanju metal-keramički sistemi,bojainjenielementipo- stizani su zahvaljujući umeću i spretnosti zubnog tehničara, dok se ordinacijski segment sa- stojao u preciznom određivanju imapiranjuestetskihkarakteri- stika zuba. Premda je stomatološka praksa naviknuta na zavisnost boje i zubne tehnike, savre- meni bezmetalni sistemi daju više nego veliku ulogu stoma- tologu u postizanju završne boje nadoknade. Naime, teh- nologije koje se danas smatra- ju „visokoestetskim” zapravo upotrebljavaju materijale koji omogućavaju prolaz svetla, praveći savršenu optičku ilu- ziju prirodnosti. Međutim, za- vršni izgled nadoknade zavisi i od boje brušenog patrljka, vrste upotrebljenog cementa, kao i karakteristike same ke- ramičke krunice. Ako se uzme u obzir težnja ka minimalnoj invazivnosti, odnosno redukciji debljine keramičke ljuspe i do 0.3 mm, onda prethodni faktori dobijaju svoj pun značaj. Bavljenjesavremenomeste- tikom očigledno je postalo in- terdisciplinarna neophodnost. Iz tog razloga, na prestižnim svetskim kongresima sve češće može se videti i timski pristup izlaganjima, odnosno, preda- vanja koja vrši tim stomatolog – tehničar. Timski pristup – put do vrhunskih estetskih nadoknada Autor: D. Spasojević, zubni tehničar, Laboratorija „Art of dentistry”, Beograd DT> strana 14