Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

18 Forum dental tribune - netherlands edition oktober 2011 Preventie is meer dan wapperen met DENTAL EXPO 2012 DÉ VAKBEURS VOOR DE TOTALE MONDZORG 15 TOT EN MET 17 MAART 2012 • AMSTERDAM RAI Van donderdag 15 t/m zaterdag 17 maart 2012, is Amsterdam RAI hét zakelijke platform voor aanbieders en afnemers van dentale producten en diensten binnen de mondzorg. Exposeren op Dental Expo 2012, is kiezen voor de enige, echte professionele en toonaangevende vakbeurs voor de dentale branche in Nederland. Voor reservering van standruimte en/of nadere informatie: Dental Expo 2012 wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met een adviescommissie, bestaande uit een representatieve groep van individuele ondernemers en organisaties van bezoekers- en exposanten- doelgroepen. Protex B.V. Postbus 61 • 1430 AB Aalsmeer T: +31(0)297 – 382 175 • F: +31(0)297 – 348 019 E: info@protexbv.nl • I : www.dentalexpo.nl Dental Expo @DentalExpo2012 In de mondzorg is een toene- mende aandacht voor preven- tie te signaleren. Een goede zaak, aldus dr. Yvonne Buunk- Werkhoven. In dit betoog pleit zij na- mens de Nederlandse Vereni- ging van Mondhygiënisten (NVM) voor een persoonlij- ke benadering, waarbij psy- chologische factoren cruciaal zijn. Wat wordt nu eigenlijk onder pre- ventie verstaan? Een hoofdarti- kel in het gezaghebbende Lancet van begin 2009 had als titel ‘Oral health: prevention is key’. Pre- ventie is de sleutel, oftewel de ba- sis van mondgezondheid. Echter, hoe vanzelfsprekend is preven- tie binnen de mondzorg? Daar wringt de schoen. Maar welke schoendrager kan het beste zeg- gen waar de schoen wringt? Het werken aan preventie- mogelijkheden binnen de tand- heelkunde kent een geschiedenis van ruim een eeuw: de weten- schappelijke vereniging het Ivo- ren Kruis vierde vorig jaar haar 100-jarig bestaan. In 1910 waren het Rotterdamse tandartsen die slechte gebitten bij kinderen sig- naleerden. In Nederland beston- den mondhygiënisten nog niet en de tandartsen hoopten met voor- lichting en preventie de ongezon- de mondtoestand te verbeteren. Voorzorgmaatregelen als voor- lichtingsfolders en posters met teksten als ‘snoep verstandig, eet een appel’ voerden de boventoon. Ondanks de inzet van mondhy- giënisten bij preventieve mond- zorg en de massale invoering van fluoridetandpasta worden er nog steeds veel slechte kindergebit- ten gesignaleerd. Recent stonden de media er vol van. Groningse kaakchirurgen signaleerden een toenemend aantal gevallen van dramatische kindergebitten en een Tweede Kamerlid wilde zelfs een debat met de minister van Volksgezondheid. Als verondersteld wordt dat voorkomen beter is dan genezen, wat gaat er dan mis binnen de preventieve mondzorgverlening? Welke schakel of welk stukje ont- breekt in deze preventiepuzzel? Is iemand iets in de schoenen te schuiven? Welnu, wie de schoen past trekke hem aan… Veel mondzorgverleners doen aan preventie. Er is steeds meer aandacht voor een gezonde mond in relatie tot de algemene gezondheid en een gezonde leef- stijl. In hun dagelijkse werk ge- ven deze zorgverleners gevraagd en ongevraagd advies en infor- matie om te zorgen dat er minder mondgezondheidsklachten ont- staan, om erger te voorkomen of om mensen te informeren over hoe zij een gezonde mond kun- nen houden. Ook de overheid schenkt tegenwoordig speciale aandacht aan preventie en gaat ervan uit dat (mond)gezondheid iets van mensen zelf is. Het is verbazingwekkend dat, ondanks alle inspanningen en de 590 mil- joen euro die wordt uitgegeven aan preventie van cariës en het bevorderen van de gezondheid, er op het gebied van preventieve mondzorg nog steeds meer moet worden gedaan en verbeterd. Wat is in ieder geval nodig voor het bewerkstelligen van een adequate preventieve benadering van mondgezondheid? Hierbij moeten we het niet langer hebben over ziekte en zorg, maar over het bevorderen van gezondheid en gedrag. En vooral het gedragsa- spect wil ik hier benadrukken. Preventie en mondhygiëne- gedrag vormen een complex pro- bleem; de meeste preventiemaat- regelen zijn zonder medewerking van alle betrokkenen niet effec- tief. Of het nu de overheid, zorg- aanbieders, fabrikanten, mond- zorgverleners of patiënten betreft, we kunnen niet zonder elkaar. Echter, een uitspraak als ‘schoen- maker blijf bij je leest’ is hierbij zeker op zijn plaats. Gezonde voeding en ade- quate mondverzorging zijn be- langrijk. Eten en drinken doet iedereen dagelijks en van tanden- “ ” Bij patiënten is gedragsbeïnvloeding lastiger en ingewikkelder dan vaak gedacht wordt