Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

ЛЮБоПитНо EMS-SWISSQUALITY.COM 1+1=3THE NEW AIR-FLOW MASTER PIEZON – SUB- AND SUPRAGINGIVAL AIR POLISHING PLUS SCALING – FROM THE NO 1 IN PROPHYLAXIS For more on prophylaxis> www.ems-swissquality.com Sub- and supragingival air polishing as with the Air-Flow Master. Plus scaling as with the Piezon Master 700. It all adds up to three applica- tions in one with the new Air-Flow Master Piezon, the latest develop- ment from the inventor of the Original Methods. PIEZON NO PAIN Virtually no pain for the patients and extra-gentle on the gingival epithelium: maximum patient com- fort is the decisive plus brought by the state-of-the-art Original Piezon Method. Not to mention the uniquely smooth tooth surfaces. These extra benefits are the result of linear oscillating action aligned with the tooth surface delivered by the Original EMS Swiss Instru- > Original Piezon Handpiece LED with EMS Swiss Instrument PS > Original Air-Flow and Perio-Flow handpieces ments and matched perfectly to the new Original Piezon Handpiece LED. Proverbial Swiss precision combined with intelligent i.Piezon technology. AIR-FLOW KILLS BIOFILM Getting rid of harmful biofilm down to the bottom of deep pockets. This is the essence of the Original Air- Flow Perio Method. The subgingival reduction in bacteria prevents tooth loss (periodontitis) or implant loss (periimplantitis). And uniform tur- bulence of the air-powder mixture and of water prevents soft-tissue emphysema – even when reaching beyond the boundaries of prophy- laxis – due to the action of the Perio- Flow nozzle. And when the job at hand is con- ventional supragingival air polish- ing, nothing counts more than the unequaled efficacy of the Original Air-Flow Method. Effective, fast, reliable and stress-free treatment without damage to the connective tissue, no scratching of the tooth surface. Thanks to the gentle application of biokinetic energy. With the Air-Flow Master Piezon, it all adds up – from diagnosis and initial treatment to recall. Prophylaxis pros are invited to find out for themselves. Projekt2 06.01.2010 9:43 Uhr Seite 1 У чени от колежа по дентална ме- дицина към ко- лумбийския уни- верситет са ус- тановили, че посещенията при зъболекар са един от на- чините лекарите да попре- чат на развитието на диа- бет. Зъболекарят би могъл да открие диабет или пред- диабетно състояние при па- циенти, които не подозират за заболяването си. Проучва- нето има за цел да създаде и оцени протокол за установя- ване на високи нива на кръв- ната захар при пациенти на денталните лекари. „Пародонтитът е едно от ранните усложнения на диабета, а средно 70% от възрастните в САЩ посеща- ват зъболекар поне веднъж годишно“, казва д-р Айра Ламстер, декан на колежа по дентална медицина и основен автор на доклада. „Предиш- ните проучвания се фокуси- раха върху медицинските за- ведения. кабинетите по ден- тална медицина досега не са били обект на изследване, ни- кога не е бил изучаван и при- носът на оралните находки за медицината въобще.“ За проучването учени- те наели 600 пациенти, по- сетители на дентална кли- ника в Северен Манхатън. Никой от тях не е имал до този момент поставена ди- агноза диабет. На около 530 пациенти с поне един допъл- нителен рисков фактор за диабет (като фамилна обре- мененост, висок холестерол, хипертония или наднормено тегло/затлъстяване) са били прегледани венците и са им били направени изследвания на кръвната захар. Учените установили, че при пациентите от риско- вите групи може да се съз- даде прост алгоритъм от само два дентални параме- търа – брой липсващи зъби и процент дълбоки пародон- тални джобове. С този алго- ритъм може ефективно да се идентифицират пациентите с недиагностициран до този момент диабет или преддиа- бетно състояние. „ранното разпознава- не на диабета е във фокуса на усилията на колегите ме- дици от дълги години, тъй като своевременното лечение на болните пациенти би мог- ло да ограничи развитието на по-сериозни усложнения“, обяснява д-р евантия Лайа, асоцииран професор по ден- тална медицина и основен ав- тор на протокола. „относи- телно простички промени в живота на хората с предди- абетно състояние биха могли да ги предпазят от развити- ето на явен диабет, така че идентифицирането на тази група от пациенти е мно- го важно“, добавя тя. „Наши- те изследвания дадоха нача- лото на лесен за приложение метод за диагностициране, който би могъл да се използ- ва от всички зъболекари във всички кабинети.“ Според Центъра за кон- трол и превенция на диабета в САЩ един от всеки чети- рима пациенти с диабет тип 2 остава недиагностициран. освен това онези с преддиа- бетно състояние са застра- шени от развиване на диа- бет тип 2, както и на сър- дечни заболявания, инфаркт и други такива, типични за пациенти с диабет. Лекарите по дентална медицина могат да бъдат от помощ при диагностициране на диабет Dental tribune international 8