Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

иНтервЮ • теХНоЛоГии Фиг. 5 Тъй като е изработен по данните, осигурени от зъ- болекаря, скелетът пасва перфектно. Фиг. 6 Керамичният скелет и керамичното покритие се свързват адхезивно (многослойна техника). Преди залепяне- то двата компонента се обработват със силан. Фиг. 7 Двата компонента се залепят с двукомпонентен адхезив. Фиг. 8 Мостът се поставя в устата на пациента. Фиг. 9 Проверката на контактите показва, че мостът се интегрира оптимално. Фиг. 10 Зъботехникът може да поръча полимерен модел от infiniDent. Този модел е базиран на отпечатъчните данни. мога да съм от помощ за зъ- ботехника. След това изпращам да- нните на зъботехническа- та лаборатория и попълвам електронния формуляр (фиг. 2). Зъботехникът се известя- ва с e-mail за новата поръч- ка. въз основа на моите дан- ни той изработва възстано- вяването (фиг. 3 и 4). оклу- залните повърхности и кера- мичното покритие се офор- мят въз основа на индивиду- алното съзъбие на пациента и патентования биогенери- чен модел. Скелетът на мо- ста и керамичната облицов- ка се фрезоват от керамич- ни блокове. Два до пет дни по-късно готовите скелет и облицовка пристигат в ка- бинета ми. Проверявам пас- ването в устата на пациен- та (фиг. 5), залепвам компо- нентите (фиг. 6 и 7) и след това поставям възстановя- ването. разчитам на много до- бър резултат, тъй като зъ- ботехникът използва моите данни. всички потенциални източници на грешки от кон- венционалния метод са ели- минирани, например конвер- сията от негативен в пози- тивен модел и евентуалното увреждане при прехода. като цяло процесът протича по- гладко. Все пак на зъболекаря му е необходим модел, за да провери оклузията и ар- тикулацията. Да, така е, но това не съз- дава проблеми. Чрез CEREC Connect зъботехническата лаборатория може да поръ- ча модел, базиран на отпе- чатъчните данни (фиг. 10). Направен от полимер, този стереолитографичен (СЛ) мо- дел се изработи за три ра- ботни дни от infiniDent на Sirona. той отговаря на кри- териите за конвенционален гипсов модел. Докато чака доставката на модела, зъбо- техникът може да работи върху скелета и керамично- то покритие. Какво печелят зъболека- рите и зъботехниците от CEREC Connect? CEREC Connect ускорява ра- ботния процес. Дигиталното отпечатване елиминира мно- го от стъпките и облекчава колаборацията между зъбо- лекаря и зъботехника. всеки от тях има достъп до едни и същи данни и всеки може да приложи своите умения и опит. в това отношение CEREC Connect стимулира продуктивен работен процес между експерти. Пациентът не е подложен на дискомфор- та от конвенционалните от- печатъчни лъжици и оконча- телният резултат е с по- малко потенциални грешки. Бележка на редактора: Всички снимки са собственост на Лоос/ Рихтер. информация за автора: Д-р Хер- ман Лоос и з у ч а в а д е н т а л - на медици- на в Йена и Дрезден и получава квалификацията си през 1980 г. той работи в град Грюна, Германия, до 1991 г., където впоследствие прави своята собствена практика. като специа- лист стоматолог той из- ползва системата CEREC през последните десет години. Д-р Лоос споде- ля опита си с изцяло ке- рамичните CAD/CAM въз- становявания на конфе- ренции в Германия и по света и е автор на много научни публикации. 7