Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

иНтервЮ • теХНоЛоГии търа. С едно натискане на мишката мога да изпратя данните на виртуалния мо- дел до зъботехника само за секунди. това елиминира вре- мето за доставка до и от ла- бораторията. Друго предимство на ин- траоралното сканиране е, че то пресъздава ситуаци- ята в устата на пациента с голяма прецизност. това елиминира неточностите, дължащи се на физически- те качества на силиконови- те отпечатъчни материа- ли. в крайния анализ CEREC Connect изключва потенци- алните грешки и така всич- ки печелят, най-вече паци- ентът, който получава пер- фектно възстановяване. Как пациентите реагира- ха на този нов метод за вземане на отпечатъци? Моите пациенти намират тази нова отпечатъчна про- цедура с интраорална камера за много по-приятна. и те изразиха мнението си ясно. Повечето пациенти се ужа- сяват от конвенционалните отпечатъчни лъжици и от това, че трябва да се чака до 4 минути за стягане на материала. тази стъпка вече е елиминирана за голямо об- лекчение на пациентите. С помощта на интраорална- та камера мога да сканирам безконтактно препарация- та, антагониста и захапка- та. трябва само да се поста- ви камера върху зъбите за кратко. това става бързо и не е съпроводено с никакъв дискомфорт. За кои видове възстановя- вания използвате CEREC Connect? Големите възстановявания се правят в лабораторията. Малките възстановявания, като инлеи, частични коро- ни, корони и малки мосто- ве, се осъществяват в каби- нета със системата CEREC. При по-сложна ситуация раз- читам на уменията на зъбо- техника. тоест всеки прави това, което може най-добре. Можете ли да ни дадете пример за това разпреде- ление на задълженията? използваме CEREC Connect за изработването на изцяло керамични мостове посред- ством новия многослоен ме- тод. в този случай скелетът и керамичното покритие се изработват от различни ке- рамични материали и след това се свързват адхезив- но. Първо получавам отпеча- тък от първоначалната си- туация с помощта на CEREC Bluecam (фиг. 1). въз основа на тези данни софтуерът ге- нерира виртуален модел, кой- то аз редактирам върху мо- нитора. освен това въвеж- дам цялата важна информа- ция за зъботехника, напри- мер препарационните гра- ници, но това не е задължи- телно. тъй като аз имам ди- ректен достъп до пациента и съм запознат с неговата/ нейната дентална ситуация, Целият процес върви по-гладко интервю с д-р Херман лоос Фиг. 3 С помощта на софтуера inLab (версия 3.80) зъ- ботехникът моделира многослойния мост. Софту- ерът изчислява данните за скелета и керамичното покритие. Фиг. 4 Зъботехникът може да редактира поотделно данните за скелета (снимка) и за керамичното покри- тие. Това позволява предварителна оценка на възста- новяването. Фиг. 1 Пациентът е подготвен за тричленен мост. С помощта на интраоралната камера се получава ди- гитален отпечатък от първоначалната ситуация. Фиг. 2 Мостът се поръчва на денталната лаборато- рия. За тази цел данните се изпращат чрез уебпорта- ла CEREC Connect. Е фективните про- цеси са ключът към успешната дентална практи- ка. те са задължи- телно условие за оптимално- то използване на финансови- те ресурси, времето и капа- цитета. С оглед на това ра- ботещият в Германия зъболе- кар д-р Херман Лоос решава да премине от конвенционал- ни отпечатъци с лъжици към дигитални отпечатъци, на- правени с интраоралната ка- мера CEREC Bluecam (Sirona). През последните шест месеца д-р Лоос работи в тясно сътрудничество със зъботехника Йенс рихтер от зъботехническата лабо- ратория „керстин Страсбур- гер“ чрез уебпортала CEREC Connect на Sirona. С помощ- та на CEREC Bluecam той сканира зъбите на пациен- тите и пренася по електро- нен път данните до дентал- ната лаборатория, където се изработват съответните протетични възстановява- ния. този лечебен метод до- веде до позитивен отговор сред пациентите. За д-р Лоос дигиталното снемане на от- печатъци облекчи работния поток между денталната практика и денталната ла- боратория. Д-р Лоос, какво ви нака- ра да изберете CEREC Connect? винаги давам приоритет на новите технологии в инте- рес на моите пациенти. Цел- та ми е да работя колкото се може по-ефективно, така че да предлагам резултат от най-високо качество и съще- временно да използвам макси- мално възможностите на зъ- ботехника. тясното работно сътрудничество с дентална- та лаборатория е задължи- телно, особено при комплекс- ните, изцяло керамични въз- становявания. CEREC Connect прави това възможно. Целта на този уебпортал е да подобри и опрости колаборацията между зъболекаря и зъботех- ника. в резултат на това се получава по-бърз и по-опро- стен работен процес. Как сте установили това? CEREC Connect улеснява це- лия дигитален поток – от първоначалния отпечатък до готовото възстановяване. При конвенционалните отпе- чатъци с лъжици са необхо- дими многобройни междинни стъпки до получаването на работен модел. така същест- вуват редица възможности за грешки – от първоначал- ния отпечатък до изработ- ването на гипсовия модел. CEREC Connect редуцира този процес до три прости стъпки: нанасяне на Cerec Optispray (Sirona), получава- не на дигитален отпечатък с интраоралната камера и приключване на поръчката върху монитора на компю- 6