Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

ПрАктикА • ПАроДоНтоЛоГиЯ П остигането на добър естети- чески резултат с импланти във фронта със си- гурност е много трудна зада- ча. както контурът на гин- гивалния ръб, така и наличие- то на папила са задължител- ни елементи за разрешаване на естетическия импланто- логичен проблем във фронта. тези два мекотъканни ком- понента са тясно свързани с биотипа и с качеството и ко- личеството на подлежащата алвеоларна кост. Периимплантатната му- коза, особено при тънък био- тип, се ретрахира шест ме- сеца след поставяне на абът- мана и възстановяването по- ради реформиране на биоло- гичното пространство. Цел- та на тази статия е да обясни биологичната основа за меките/твърдите тъкани около денталния имплант, да оцени значението на мо- мента на имплантиране- то и влиянието на различни- те имплантатни параметри върху маргиналното ремоде- лиране на тъканите. Биологична основа Предсказуемостта на пери- имплантатния естетичес- ки резултат се определя от специфичните анатомични условия на пациента и спо- собността на клинициста да проведе различните процеду- ри без травма за участъка или без инвазивна хирургия. в имплантологията мар- гиналната кост е ключът към естетичния мекотъка- нен контур. Дори след ек- стракция трябва да се по- ложат всички усилия за за- пазване на вестибуларната костна ламела. При кост- на аугментация импланто- лозите все по-често се об- ръщат към бавно резорби- ращи се костни заместите- ли. това ще гарантира, че ре- зултатът, постигнат при костната и мекотъканната аугментация, ще се запази дълго след възстановяването на импланта. За постигане на идеална имплантатна естетика фор- мата и височината на папи- лата трябва да се възста- новят до оригиналната си- туация, наблюдавана при ес- тествените зъби. когато имплантът се поставя в съ- седство с естествени зъби, може да се постигне предска- зуем естетически резултат – стига опорните тъкани на естественото съзъбие да са здрави и да се съблюдава оп- тимално отстояние на им- планта от зъбите. когато два или повече съ- седни импланта се поставят в максиларния фронт, пред- сказуемата естетика чес- то е трудна за постигане. естетическото предизвика- телство в имплантологията остава възстановяването на съседни импланти, при кои- то интеримплантатната папила обикновено се разпо- лага по-апикално от интер- денталните папили на съ- седните зъби. С оформяне- то на биологичната шири- на около съседните имплан- ти има изравняване на ин- теримплантатната кост и промяна в нивото на меките тъкани. така се губи нормал- ната прогресия на папилите от липсващия естествен зъб към съседния имплант. във фронта ретенцията и регенерацията на папила с височина 4 до 5 мм може да се постигне с импланти, ако: • разстоянието между им- плантите е над 3 мм; • интеримплантатният бу- кален костен обем е аугмен- тиран, за да се предотврати костната резорбция; и • дебелината на костната ламела е по-голяма от 3 мм за оптимална опора на меки- те тъкани. Най-трудната зона за постигане на това е между горни латерален и центра- лен резец и между максилар- ните латерал и канин поради ограниченото пространство. винаги когато липсват един или повече зъби, наличието на дефект на меките или твърдите тъкани затрудня- ва постигането на предска- зуем естетически резултат поради неблагоприятните анатомични условия. МоМент на поставяне на иМпланта Постекстракционното по- ставяне на имплант създа- ва множество затруднения пред клинициста. За избиране на различните алтернативи за поставяне на импланта е необходима прецизна пред- хирургична диагноза за оцен- ка на гингивалните и кост- ните параметри за опреде- ляне на най-подходящия мо- мент за екстракция на зъба, поставяне на импланта и за да се реши дали натоварване- то на импланта да е имеди- атно или отложено. иМедиатно иМплантиране имедиатното имплантира- не непосредствено след ек- стракция е благоприятно за запазване на костта и гин- гивата, скъсява лечебното време за пациента и пора- ди това е много по-консер- вативно. когато в зъбната дъга има зъб с лоша прогноза, екстракцията, имедиатното имплантиране и поставяне- то на провизори може да не предпази стените на алвео- лата, особено външната кор- тикална кост при тънък пе- риодонциум, която е най-по- датлива на рецесия. все пак имедиатното имплантира- не, съчетано с временна ко- рона, ще запази обема и про- фила на мекотъканния кон- тур при дебел периодонциум. ранно иМплантиране Зъбът се екстрахира много внимателно за запазване на костта и гингивата и вед- нага се поставя провизорен мост или снемаема акрилна протеза за насочване на оз- дравителния мекотъканен процес. имплантирането се извършва 6 до 8 седмици след екстракцията. При ранното имплантиране меките тъка- ни вече са съзрели и костна- та резорбция вече е приклю- чила. това позволява по-задо- волителен естетически ре- зултат за пациенти с тънък гингивален биотип. Късно иМплантиране късното имплантиране се извършва повече от 16 сед- мици след екстракцията. Ако предният алвеоларен гребен е тесен, е необходимо да се избере двуетапна хирургия с водена костна регенерация с автогенен графт и/или съе- динителнотъканна присадка преди или едновременно с им- плантирането за пресъздава- не на цялостния контур на костта и гингивата. превенция на перииМ- плантатната рецесия За предотвратяване или на- маляване на периимплантат- ната костна резорбция и гин- гивална рецесия след възста- новяване на импланта във фронта се предлагат някол- ко варианта по отношение на дизайна на импланта, мо- мента на екстракция, дизай- на на ламбото, методите на присадка и други фактори. дизайн на иМпланта, диаМетър и шийКа на иМпланта Макар по-широката плат- Мекотъканна рецесия около импланти: все още ли е неизбежна?андре саадун, DDS, MS* Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4 Фиг. 6Фиг. 5 Фиг. 7 Фиг. 8 Фиг. 1 Първичната консултация; фиг. 2 Разкритият имплант в кост с добра първична стабилност; фиг. 3 Поставяне на импланта – BG – PRG мембрана; фиг. 4 Коронарно преместено ламбо; фиг. 5 Свързване на циркониевия абътман с акрилния шаблон; фиг. 6 Леко по-късата временна корона след 3 месеца с промени в меките тъкани; фиг. 7 Оптимален периимпланта- тен контур след махане на временната корона; фиг. 8 Окончателното имплантатно възстановяване. *Частна практика, Париж, Франция 4