Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

НовиНи ДЕНТАЛНИ ЮНИТИ с новата серия безчеткови електрически микромотори СМ61 ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР,1784 София, бул. “Цариградско шосе” 133 БИЦ-ИЗОТ, ет. 5, офис 529 Тел. (02) 971 83 36, тeл./факс (02) 971 85 02 GSM (+359) 888 72 99 35 e-mail: micromotor@tea.bg; www.micromotor-bg.com Най-късият сред мощните Вградена спрей система Вграден източник на LED светлина Цвят на светлината - дневна Стабилна скорост при промен- ливо натоварване Надежден и мощен електрически безчетков микромотор Защита от претоварване Без вибрации Изключително тих благодарение на минималното количество охлаждащ въздух Специалното електронно управление CM61-PCB е предназначено за инстали- ране в дентални юнити БЪЛгАРСкАТА мАРкА БЗС с нов председател Д -р Борислав Мила- нов е новият пред- седател на УС на Българския зъболе- карски съюз (БЗС). 48-годишният досегашен шеф на Столичната районна ко- легия на БЗС бе избран по време на редовния отчет- но-изборен конгрес на съслов- ната организация, който се проведе в началото на юни в Пампорово. Постът председател на УС на БЗС е изборна длъж- ност и се гласува на всеки три години. Д-р Миланов ще ръководи съсловната органи- зация, в която влизат близо 8 хил. зъболекари, до 2014 г. „решението ми да се кан- дидатирам е дълго обмисля- но и докато бях председател на най-голямата зъболекар- ска колегия – тази в София, се стремях да докажа свои- те качества и тяхната най- добра реализация в името на една кауза – утвърждаване на Българския зъболекарски съюз като модерна съслов- на организация. основната цел е защитаване на пълно- ценната професионална реа- лизация на всеки един зъболе- кар, както и интересите на обществото“, коментира но- вият председател на БЗС д-р Борислав Миланов. Д-р Донка Станчева–За- буртова бе преизбрана за втори мандат като главен секретар на БЗС. Досегашният председа- тел на УС на БЗС д-р Нико- лай Шарков бе избран за зам.- председател на БЗС и предсе- дател на комисията по рам- ково договаряне с НЗок. Новият председател на УС на БЗС д-р Борислав Ми- ланов е завършил през 1988 г. с отличен успех Факултета по дентална медицина–Со- фия. работил е по разпреде- ление в гр. Шивачево от 1988 г. до 1991 г. Лекар е по ден- тална медицина на свободна практика от 1992 г. насам. Два последователни мандата – от 2005 г. до 2011 г., е бил председател на Столичната районна колегия на БЗС, през същия период е член на УС на БЗС. За периода 1999 г.–2011 г. е бил член на постоянни работни комисии – комисия по нормативни актове, ко- мисия по информация и ко- мисия по рамково договаряне. Магистър е по риторика на Философския факултет на СУ „Св. кл. охридски“. Семеен, с двама синове. Д-р Борислав Миланов лик от турция. Световноиз- вестната зъболекарка изне- се лекция по темата „как ле- карите по дентална медици- на могат да допринесат за общото здравословно състоя- ние и доброто физическо със- тояние на своите пациенти“ и „Диагностични проблеми в пародонтологията“. Проф. Нермин Ямалик е щатен професор в Департа- мента по пародонтология към Факултета по дентал- на медицина в университе- та „Хачетепе“, Анкара, тур- ция. Направленията, в кои- то прави основно изследова- телските си проучвания, са патогенеза на пародонтал- ните заболявания, периим- плантните възпаления, моле- кулярните механизми на раз- рушаване на съединителна- та тъкан и диагностични- ят потенциал на биологични- те течности. има публику- вани 75 статии в национал- ни и международни издания, 60 научни презентации и 20 лекции, които изнася на раз- лични национални и между- народни конгреси, 5 участия като съавтор в книги, а ней- ните публикации са цитира- ни 256 пъти. Българските лектори на конгреса обсъдиха и въпроси, свързани с демографските процеси и структурата на денталните практики като предпоставка за развитие на пазара на дентални услу- ги у нас. „702-ма български зъболекари са напуснали Бъл- гария от 2007 г. до сега. Но броят им е много по-голям – реално тази цифра тряб- ва да се умножи по 3 или по 4, за да се получи истинска- та картина за това, колко български лекари по дентал- на медицина са напуснали страната от 1990 г. до сега и са потърсили реализация в чужбина“, коментира д-р Бо- рислав Миланов, председател на БЗС. БЗС проведе своя 11-и Научен конгрес стр. 1 Проф. Нермин Ямалик, Турция 3