Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

СъБитиЯ Т ази година по време на SDM българските лека- ри по дентална меди- цина ще имат възмож- ност отново да се до- коснат до световни имена в об- ластта на пародонтологията, имплантологията и естетика- та. темата за червената есте- тика вълнува всеки, който желае да постигне резултати, най- близ- ки до естествените. Стремежът за създаване на възстановявания, които да изглеждат естествено заобиколени от гингивалните тъ- кани, направи темата за червена- та естетика около естествени- те зъби и имплантите сред най- атрактивните и динамично раз- виващи се дисциплини в съвремен- ната дентална медицина. когато всичко това се полу- чава благодарение на специални програми за анализ, диагностика, оценка, сканиране и т.н., есте- тичната мисия става далеч по- реално постижима. За да представят някои от съвременните тенденции в ком- пютърното планиране на усмив- ката, ще гостуват проф. Хенри Салама, проф. коби Ландсберг, д-р Мануел Гомеш, д-р Хулиян осо- рио, д-р Фернандо виская, проф. Джорджо Помпа. Денят, определен за тази вълнуваща тематика, е петък, 30.09.2011 г. Д-р Мануел Гомеш и д-р осорио ще стартират този панел с уникална комбинира- на лекция на тема „компютър- но планиране на перфектната усмивка“. Стъпка по стъпка ще бъде изложено използването на новите технологии при плани- рането и изработването на въз- становяване с имедиатно нато- варване чрез индивидуалните аба- тмънти, произведени с помощта на CAD/CAM. всичко това е резул- тат от следването на предвари- телно определени биоестетични параметри. Проф. коби Ландсберг от израел – един от най-добри- те съвременни пародонтолози, ще убеди присъстващите в необ- ходимостта да се спазва последо- вателността на пародонтални- те операции при комплексни слу- чаи, за да се постигне перфектен краен резултат. в практическия курс ще обясни колко е важна на- правляваната екстракция и как в съвременната дентална медици- на е недопустимо да се екстрахи- ра, без след това да се обработи раната, за да се запази обемът на тъканите, толкова същест- вен за добрата червена естети- ка. и отново по време на курса ще представи една своя авторска техника за субепителна съедини- телнотъканна присадка – в как- ви случаи да я използваме и какви резултати ще постигнем. Д-р Фернандо виская в те- мата си за различното ниво на костта и как да протезираме в тези случаи ще представи че- тири решаващи фактора в съз- даването на функционален и ес- тетичен завършек – качество на костта, състояние на меки- те тъкани, дизайн на импланта и избор на допирна точка. Цер- викалният контур на бъдещите надимплантни възстановявания трябва да бъде отправна точка за планирането, поставянето и протезирането върху импланти. тази сесия ще завърши с лек- ция на проф. Помпа, ръководи- тел на катедрата по протети- ка и имплантология в универси- тета Sapienca, рим. той ще до- каже необходимостта от компю- търно направлявана импланта- ция, приложението при планира- не, диагностика и имплантиране и ще сравни различните системи на пазара. разбира се, тази тема ще бъде много широко застъпена и в семинарната целодневна лек- ция на проф. Хенри Салама в не- деля – на 02.10.2011 г. темата ще бъде „Успешни клинични решения в комплексното естетично и имплантологично ле- чение във фронта: дизайн на ус- пеха“. Лекцията ще обхване плана за лечение при тежки комплексни случаи за протезиране с имплан- ти и постигане на естествена червена естетика. Ще предста- ви как в днешния свят на огро- мен избор на инструменти, тех- нологии и материали да подберем най-добрия за постигане на есте- тичен краен резултат, при поло- жение че пациентите ни са все по-взискателни. той ще разясни кои са най-важните диагностич- ни фактори, които да оценяваме, за да постигнем естетични кон- струкции, къде са рисковете и как да ги избегнем, как да осъщест- вим добър мекотъканен контур, кога да поставяме имедиатно им- планти и кога да ги натоварваме. всичко това и още много трико- ве ще научим в еднодневната се- минарна лекция на д-р Салама, ко- ято ще бъде подарък за всички участници на SDM 2010. Компютърно планиране на усмивката – възможно ли е? всеки от участниците на SDM би могъл да получи отговор на този въпрос след края на конгреса д-р е. русева програма трето издание 2011 – 29.09-02.10 :Online:www.sofiadentalmeeting.com/ :02/ 866 22 57, 0884 27 84 83, 0884 27 84 84 : / , : . , . 62/ - :BG10RZBB91551036318501 Raiffeisen BANK, : . 11/ BIC: RZBBBGSF : 11.09.2011- 250 . (300 . / 25.09.2011- 300 . (360 . )/ :350 . (425 . )/ , 01.10. / , 50 . (60 . )/ , , 140 . (168 . ) , , 300 . (360 . )/ !!! 1 10% ! Зала А Зала В Зала C Зала D Зала Е Зала F Зала G 29.09. 8.00- 16.00 Регистрация 29.09. 09.30 - 11.00 Съвременно eстетичнo и kозметичнo стоматологично лечение. Лазерно асиситиранo избелване Д-р Дейвид Винклер,Англия 9.30-13.00 Имплантологичен дискусионен панел Модератор: Д-р Стефан Пеев 09.30- 10.30 Биологични усложнения в първата фаза на имплантиране 10.30-11.30 Разстояние между имплантите и значение за състоянието на алвеоларната кост Д-р Бранимир Кирилов 11.30-12.30 Нова ера в лечението с импланти Д-р Питър Ван Дер Скор, Холандия 12.30- 13.30 Дискусия 9.00-13.00 1 Клинична демонстрация Естетични възстановявания на фронтални зъби с композит проф. Ангело Путигнано, Италия 29.09. 11.30 - 13.00 Подсилени с влакна композиционни материали в минимално инвазивното протетично лечение Проф. Пека Валиту, Финландия 29.09. 13.00- 14.00 Обедна почивка 29.09. 14.00 -15.30 Консервативни естетични решения проф. Ангело Путигнано, Италия 14.00 -18.00 Лазерен дискусионнен панел Модератор: д-р Аслан Гокбуджет , Турция 14.00-15.00 Nd-Yag и Er-Yag лазери. Мит или реалност в денталната медицина? Проф. Аслан Гокбуджет,Турция 15.00-16.00 Препарация на твърди зъбни тъкани с Er:Yag лазери Проф. Карлос Бадер, Швейцария 16.00-17.00 Предимства на лазерните лечения пред конвенционалните методи 14.00-16.00 Клинична демонстрация Лечение на парадонтална рецесия Д-р Пресиян Кръстев, България 14.00-18.00 4 Практически курс Д-р Галина Настева- Димова, България „Биоадаптивно ортодонтско лечение” 14.00-18.00 5 Практически курс Хирургични техники на поставяне на bone level и tissue level импланти Проф. д-р Ралф Смит 14.00-18.00 6 Практически курс Изработка на естетични обтурации върху модели с високо естетичния композит на фирма Voco - Amaris Д-р Росица Илиева 14.00-18.00 7 Практически курс Техники за синуслифт при поставянето на импланти. Различни решения при различни случай на поставяне на импланти Д-р Питър Ван Дер Скор, Холандия 29.09. 15.45-16.45 Естетични принципи и концепции. Представяне на клиничният случай. Д-р Мауро Фрадеани, Италия 17.00-18.00- Приложение на диодните лазери Д-р Дженаро Фаливене, Италия 17.00-18.00 Дискусия 17.00-20.00 2 Клинична демонстрация Анализ, препарация, отпечатък временни конструкции - видео филм . Бисквитена проба на порцеланови фасети д-р Мауро Фрадеани, Италия и Джанкарло Бардучи , зъботехник - 1 част 29.09. 17.00 - 19.00 “Естетика във фронталната зона, мениджмънт на меките тъкани, оформяне на папила. Оформяне на интерденталните пространства. Трикове за поставяне на импланти във фронталната област ” Д-р Константинос Валаванис, Гърция 30.09. 8.00- 12.00 Регистрация 30.09. 9.00-11.00 Компютърно планиране на перфектната усмивка Д-р Мануел Гомез , Испания Д-р Хулиан Осорио, Бостън 11.00-11.30 Нов дизайн в пародонталните инструменти Д-р Камен Коцилков Ендодонтски дискусионнен панел модератор : Проф. Джанлука Гамбарини, Италия 9.00-10.00 Лечение на коренови перфорации Д-р Леандро Перейра, Бразилия 10.15-11.15 RECIPROC® -ендодонтско инструментиране с една пила Д-р Питър Кифнер, Германия 9.00-13.00 Дискусионен панел Оклузия модератор:Проф. Андон Филчев, България 9.00-10.00 Проф. Андон Филчев, България 10.00-11.30 Д-р Селар Франсис, България 11.30-12.00 Д-р Кирил Динов, България 12.00-13.00 Дискусия Проф. Марсел Льо Гал, Франция и Д-р Джеймисън Спенсър, САЩ 9.00-13.00 8 Практически курс Релечението – мисията е възможна Д-р Росен Венелинов 9.00-13.00 9 Практически курс Директни естетични реставрации във фронталната област -Мастър курс проф. Ангело Путигнано, Италия 9.00-13.00 10 Практически курс Адхезивни мостове - различен лечебен подход Д-р Илия Попов 9.00-13.00 11 Практически курс Приложение на лазерите в имплантологията, пародонтологията и естетичните възстановявания Проф. Д- р Аслан Гокбуджет,Турция 30.09. 11.30-12.30 3D ендодонтия:Нов подход към кореновите канали Проф. Джанлука Гамбарини, Италия 12.30-13.30 Иновации в обработката ка кореновите канали със нови дизайн ротативни Ni-Ti инструменти Д-р Ричард Герги,Ливан 30.09. 13.00-13.30 Дискусия 30.09. 13.00- 14.00 Обедна почивка 30.09. 14.00-15.30 Възстановяване на цервикалния контур; ключ към планирането, поставянето и протезирането върху импланти Д-р Фернандо Виская, Испания 14.00 -15.30 1/3 артистичност, 1/3 технологии и 1/3 Наука: биомиметична рецепта за успех Д-р Зиад Саламех, Ливан 14.00-18.00 2 Клинична демонстрация Поставяне и циментиране на порцеланови фасети Д-р Мауро Фрадеани, Италия и Джанкарло Бардучи , зъботехник - 2 част 14.00-18.00 12 Практически курс RECIPROC® - ендодонтия с една пила Д-р Питър Кифнер, Германия 14.30-18.00 13 Практически курс Хирургични аспекти на имедиатното имплантиране и концепция за имедиатно натоварване на имедиантно поставени импланти Д-р Деворах Швартц - Арад , Израел 14.00-18.00 14 Практически курс Пародонтално шиниране и възтановяване на ендодонтски лекувани зъби с гласфибровлакна Д-р Илия Попов, д-р Елица Русева 14.00-18.00 15 Практически курс Естетична пародонтология - костна аугментация и съединително тъканни присадки Д-р Пресиян Кръстев, България 30.09. 15.45 -17.30 Иновации и софтуер в имплантологията и протезирането върху импланти Проф. Джорджио Помпа, Италия 15.45-17.30 Семинарна лекция Капсулит, тризмус или разместване на диска без редукция? Краниофациални болкови синдроми, често срещани в денталната практика Д-р Джеймисън Спенсър, САЩ 30.09. 17.30-18.30 Протетична рехабилитация във случай със абразирано съзъбие Д-р Нели Николова 17.45 - 19.00 Ролята на денталния лекар в лечението на сънната апнея (хъркането) Д-р Джеймисън Спенсър, САЩ 30.09. Гала коктейл в Археологическия музей 01.10. 9.00-11.00 По време на криза: крайно консервативни възстановявания на фронтални и дистални зъби Д-р Валтер Девото, Италия 09.00 – 10.30 Диагноза и лечебен план в ортодонтията. Как да подготвим зъбните дъги за ортогнатна хирургия Проф. Д-р Томас Канджалози, САЩ 9.00 -13.00 16 Практически курс Ендодонтско лечение с една пила Д-р Иван Йовчев 9.00-13.00 17 Практически курс Хирургия за запазване на екстракционната рана. Вземане на субепителиална съединителнотъканна присадка. Проф. Коби Ландсберг, Израел 9.00 -13.00 18 Практически курс Протетични трикове за оптимизиране дълголетието на импланта.Оклузия върху импланти Проф. д-р Марсел Льо Гал, Франция 9.00-13.00 19 Практически курс II част Протокол при циментиране на изцялокерамични конструкции Д-р Павел Панов 10.45 – 11.45 Най-новото в детска дентална медицина Д-р Стивън Чусид, САЩ 01.10. 12.00-13.00 3D образна диагностика в денталната медицина- предимства и перспективи Д-р Джонатан Флайнър, Германия 01.10. 13.00- 14.00 Обедна почивка 01.10. 14.00 -16.00 Лечение с порцеланови фасети Д-р Стефан Куби, Франция 14.00 - 15.30 Имедиатно имплантиране на еденични импланти и оклузални съотношения Проф. Д-р Марсел Льо Гал, Франция 9.00-13.00 21 Практически курс Техники за регистриране на захапката, лечение на заболявания на ТМС, дентална медицина на съня Д-р Джеймисън Спенсър, САЩ 14.00-18.00 22 Практически курс Диагноза и лечебен план в ортодонтията. Как да подготвим зъбните дъги за ортогнатна хирургия Проф. Д-р Томас Канджалози, САЩ 14.00-18.00 23 Практически курс Нови техники на композитни възтановявания във фронталната и дисталната област Д-р Валтер Девото, Италия 01.10. 16.15-17.30 Порцеланови фасети Д-р Динос Контурас, Гърция 15.45-17.15 Комплексни решения с имедиантно поставени импланти и костозаместване Д-р Девора Швартц - Арад , Израел 01.10. 17.45-18.30 Денталната медицина като изкуство. Цвят и цветоопределяне. Фактори,които влияят върху цвета. Д-р Росица Илиева 17.15-18.30 Практически въпроси във "всекидневната" имплантология Д-р Ангело Троедан, Австрия 01.10. Получаване на SDM серификати 02.10. 02.10. 9.00-13.00 3 Успешни клинични решения в комплексното естетично и имплантологично лечение във фронта: дизайн на успеха Д-р Хенри Салама, САЩ 9.00-13.00 Ендодонтски дискусионнен панел Модератор: д-р Иван Йовчев Релечение на еднодонтско компроментирани зъби Д-р Ангела Гусийска Д-р Силвия Димитрова Д-р Росен Венелинов 9.00-12.00 Клинична демонстрация Лазерно лечение,3D диагностика и CAD-CAM решения Д-р Зиад Саламех, Ливан и Проф. Аслан Гокбуджет, Турция 9.00-13.00 24 Практически курс Нова концепция в обработката и запалването на коренови канали Д-р Ричард Герги, Ливан 9.00 -13.00 25 Практически курс Поставяне на импланти при имедиатно натоварване - хирургична част 9.00-13.00 26 Практически курс Техника за работа с кофердам Д-р Теодор Кънчев 9.00-13.00 27 Практически курс Порцеланови фасети от А-Я пълен портокол за изработка Д-р Динос Контурас, Гърция 02.10. 13.00- 14.00 Обедна почивка 02.10. 14.00- 18.00 3 Успешни клинични решения в комплексното естетично и имплантологично лечение във фронта: дизайн на успеха Д-р Хенри Салама,САЩ 14.00-18.00 Орални презентации 13.00-19.00 Клинична демонстрация Демонстрация на работа с различни видове лазери в различни случаи 14.00-18.00 28 Практически курс за зъботехници Протезиране върху импланти - успешният протокол зъботехник Шломо Хиллел,Израел 14.00 -18.00 29 Практически курс Поставяне на импланти при имедиатно натоварване и изработка на временен мост - протетична част 14.00-18.00 30 32 Практически курс Имплантологични решения при сложни клинични случаи. Пиезохирургия Д-р Ангело Троедан, Австрия 14.00-18.00 31 Практически курс Прагова препарация на зъби за обвивни коронки Д-р Александър Клочков 02.10. Закриване 14.00-18.00 20 Практически курс Минимално инвазивен подход при създаване на ендодонтски достъп със Start - X. Създаване на глайт пат с Path-file Машинно инструментиране с GT - series-X new д-р Силвия Димитрова 11.15-13.15 Композитни възстановявания с послойна техника и порцеланови фасети във фронталната област Д-р Жил Тирле, Франция 14.00-16.00 Клинична демонстрация Поставяне на импланти Д-р Питър Ван Дер Скор, Холандия 16.30 - 19.00 Семинар Лечение на коренови перфорации Д-р Леандро Перейра, Бразилия 11.30-13.00 Последователност на пародонталните процедури в мултидисциплинарната терапия: ключов фактор за дълготраен естетичен резултат Проф. Коби Ландсберг, Израел 9.00-11.00 Клинична демонстрация Ендодонтско лечение с микроскоп : от орифицума до запълването. WaveOne разширение с една пила и топла вертикана кондензация с гутаперка. Д-р Джулиан Вебър , Англия 11.00- 13.00 Изграждане на ендодонтски лекуван зъб с гласфибровлакна Д-р Елица Русева 29 / / 30 / / 1 / / 2 / / Проф. д-р Ралф Смит 13