Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

СъБитиЯ В периода 25-30 но- ември предстои н а й - г о л я м а т а дентална сре- ща в Съединени- те щати. в рамките само на шест дни делегатите ще имат достъп до най-ви- соките технологии, ресурси и обучения, от които имат нужда, за да предлагат най- новите технологии в сфера- та на денталната медицина. образователната про- грама на Голямата сре- ща (GNYDM) няма аналог. За първи път SomnoMed си партнира с организаторите на GNYDM, за да предложат на участниците първата SomnoMed Академия за съня и изложение на техника. Със своя екип от уче- ни и персонал от SomnoMed предлагат на посетители- те си само в рамките на 4 дни да станат част от обу- ченията по популярни теми, включително основи на об- структивната сънна апнея, съвременна техника и лече- ние на орални проблеми, как- то и как да се прилагат ден- талните сънни терапии в практиката. Световноизвестната компания Align Technology ще си партнира за поре- ден път с организаторите на GNYDM, за да предста- вят своята четиридневна експозиция Invisalign. екип от опитни специалисти на Invisalign ще преподава раз- нообразен набор от образо- вателни курсове, по време на които дентални специали- сти ще имат възможността да присъстват на разреша- ването на сложни ортодонт- ски случаи. Достъпът до тази сре- ща не е свързан с предвари- телна регистрация, а съще- временно GNYDM продължа- ва да бъде най-големият фо- рум в сферата на медицина- та и денталната медицина в САЩ, който привлича 58 135 посетители от всички 50 щата и от още 132 стра- ни по света. от тях 19 431 са зъболекари по данни от 2010 г. Залата с изложението и продължаващите образова- телни програми ще бъдат във фокуса на вниманието и на тазгодишната Голяма среща. организаторите ко- ординират повече от 300 це- лодневни и полудневни семи- нара, обучения и практичес- ки уъркшопове. обширната изложбена зала помещава над 5000 изложители, които по- казват най-новите продукти и технологии в сферата на денталната медицина. като най-голямото све- товно дентално изложение в САЩ, GNYDM предлага и без- платни многоезични курсо- ве на португалски, френски и испански в широк диапа- зон от теми. Новите програ- ми постоянно биват добавя- ни, но не биват измества- ни от основната програма, а плановете за по-нататъшно разрастване на програмата включват и курсове на руски и италиански език. когато деловият ден приключи, посетителите ще разполагат с разнообразни възможности за забавление. По време на сезона на отпус- ките Ню Йорк е едно маги- ческо място с ваканционния си дух и събития. Участни- ците в срещата биха могли да се възползват от възмож- ността да посетят най-из- вестните музеи, театри на Бродуей, ресторанти, исто- рически забележителности и търговски центрове, богато украсени за сезона. Желаещите да участват могат да посетят уебсай- та на Голямата дентална среща в Ню Йорк за повече информация или да се регис- трират за събитието: www. gnydm.com 87-ата Голяма дентална среща в Ню Йорк представя изложението на SomnoMed и Invisalign Unbenannt-9 1 08.03.2011 18:10:01 Uhr 11