Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

ЛЮБоПитНо С туденти по ди- зайн и инженерни технологии в уни- верситета „Пар- дю“, Западен Ла- файет, САЩ, са разработи- ли нов преносим стол, който може да се използва и като зъболекарски. Устройството, наречено „Мантис“ заради възможността да се транс- формира в различни форми, няма скорости, нито двига- тел и би могло да се сгъва по всякакви начини, за да е удачно за ползване във вся- какви сфери на медицината. Първоначалната идея е била да се създаде стол, който да се ползва за медицински цели в развиващите се страни, където условията за хирур- гическо лечение са лоши. идеята идва от сту- дентката по индустриален дизайн Леа кентемаа–Скуа- йърс след няколко нейни по- сещения в зъболекарския ка- бинет. За да реализира идея- та си, тя работи в екип със завършилия инженерна меха- ника кайл Амик, който є съ- действа в създаването на първия прототип. Според кентемаа–Скуайърс „Ман- тис“ е изключително лек за пренасяне с традиционни- те авиолинии и може да съх- ранява голяма част от за- дължителното медицинско и дентално оборудване. „искахме да създадем нещо, колкото е възмож- но по-мобилно, с идеята, че няма да разполагаме с мобил- ни електрически източници“, казва тя. Студентите търсят на- чини да лицензират и пус- нат в производство стола съвместно с отдела за про- учвания, технологии и тър- говия на университета „Пар- дю“ – отдел, който пази пра- вата и лансира интелекту- алната собственост на изоб- ретенията, създадени от студентите. кентемаа–Ску- айърс уточнява, че след като го патентова, столът би мо- гъл да бъде в помощ на спе- циалистите по дентална ме- дицина по целия свят в рам- ките на само две години. Нов преносим стол в помощ на денталната практика „Дентал Трибюн България” ЕООД – оторизиран представител на продуктите на Dawson Academy Цялата аудио-видеобиблиотека Masters е на английски език. Цените са с включени ДДС и доставка Издание 7 Видео (DVD) „Принципи на възстановяване на фронтални зъби“ Съчетаване на оклузалната функция с естетиката във фронта Издание 6 Видео (DVD) „Клинично подпомагане на оклузалното равновесие“ Издание 4 Видео (DVD) „Концепцията за цялостно зъболечение: фактори на оклузията и здравето“ Издание 3 Аудиоматериал и книга (касета или CD) „Определяне и комуникиране със зъботехника на възстановителните и естетични насоки“ Издание 8 Видео (DVD) „Дигитална дентална фотография“ Издание 2 Аудиоматериал и книга (касета или CD), „Принципи и процедури за уравновесяване на оклузията“ Издание 5 Видео (DVD) „Оклузалното равновесие: преглед, диагностициране, консултиране, клинични процедури“ 230 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. 230 лв. Поредицата Masters Library осигурява безпрецедeнтна възможност на д-р Даусън и на преподавателско тяло от експерти да демонстрират техники, да използват илюстрации при обясняването на концепции и да споделят опита си, основаващ се на години успешно практикуване на най-високо ниво. Изданията покриват курс на обучение, включващ както научни обосновки „защо”, така и практически поетапни насоки „как” за изграждането и ръководството на практика с високо качество. доставка до 1 работен ден тел. за поръчка 02/963 000 9 10