Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

Юли 2011/№ 6, Vol. 9Цена 6 лв. Мекотъканна рецесия около имплант: все още ли е неизбежна? Целта на статията на световноизвестния автор проф. Андре Саадун е да обясни биологичната ос- нова за меките/твърди- те тъкани около дентал- ния имплант и да оцени влиянието на различните имплантатни параметри върху маргиналното ремо- делиране на тъканите. ПрАктикА Стр. 4 БЗС с нов председател Д-р Борислав Миланов е но- вият председател на УС на Българския зъболекарски съюз. НовиНи Стр. 3 Целият процес върви по-гладко кога се случва това? Ще раз- берете от разговора с рабо- тещия в Германия зъболе- кар д-р Херман Лоос, който решава да премине от кон- венционални отпечатъци с лъжици към дигитални от- печатъци, направени с ин- траоралната камера CEREC Bluecam на Sirona. иНтервЮ Стр. 6 Зъбите носят информа- ция за преселването и начина на живот на хо- минините като използвали зъбни вка- менелости отпреди три милиона години, междуна- родна група учени към ин- ститута по еволюцион- на антропология в Лайпциг проучват места, обитава- ни от видовете Австрало- питекус африканус и Па- рантропус робустус в пе- щери в Южна Африка. ЛЮБоПитНо Стр. 9 стр. 3 Възстановителни материали претърпяват промяна в цвета след поставянето Dental tribune international П овечето ес- тетични въз- с т а н о в и т е л - ни материа- ли претърпя- ват чувствителна промя- на в цвета след полимериза- ция и не отговарят на ню- анса от схемата с цветове след светлинно изпичане, ус- тановява скорошно изследва- не в турция. Учените проуч- вали 17 композитни матери- ала на основата на смоли, от които 14 претърпели забеле- жима промяна на цвета след поставяне. Учените от Факултета по възстановителна дентал- на медицина към универси- тета „Ататюрк“ в турция са измерили цветовите па- раметри на пробите (8 мм в диаметър и 1,5 мм дебелина) преди и след поставяне, като са използвали една универсал- на цветова схема, отгова- ряща на интернационални стандарти, на бял фон, по- средством дентален колори- метър. те са сравнили също и крайните цветове с цвето- вата схема. Учените установили, че само три възстановител- ни материала не са претър- пели чувствителна промяна на цвета. разликата в цве- товете между поставените материали и тези в цвето- вата схема варирала от 1.86 до 11.83. „трудно е да постигнеш цвета на зъба с възстано- вителните материали. този проблем залегна като основа на проучването ни“, обясня- ва ръководителят на проек- та от университета „Ата- тюрк“. БЗС проведе своя 11-и Научен конгрес Н а 17–19 юни Бур- гас бе домакин за пореден път на Научния кон- грес на Българ- ския зъболекарски съюз (БЗС). като част от Програмата за продължаващо обучение на Световната дентална феде- рация (FDI), конгресът пред- стави международни и бъл- гарски лектори. По традиция голямо- то дентално събитие бе съ- проводено от традиционна- та Дентална медицинска из- ложба, както и от Постер- на секция. конгресът се проведе в Бургаската опера и Бур- гаския куклен театър и бе официално открит от пред- седателя на организацион- ния комитет на конгреса и бивш председател на УС на БЗС д-р Николай Шарков, д-р Донка Станчева–Забуртова – главен секретар на УС на БЗС, д-р Борислав Миланов – новия председател на УС на БЗС и бивш председател на Столичната районна коле- гия, както и от зам.-кмета Проф. Георг Майер, Германия, доц. Пиринска и доц. Димова на община Бургас д-р Лорис Мануелян. във форума участваха над 800 зъболекари, дентал- ни дилъри, наши и чужди лек- тори. Лекторите обсъждаха важни въпроси на дентално- то здраве, свързани с амал- гамата, имплантите, лазер- ната терапия и други новос- ти в областта на дентална- та медицина. вниманието на присъст- ващите бе насочено най-ве- че към VIP лектора на кон- греса – проф. Нермин Яма-