Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

9Excerptdental tribune - netherlands editionseptember 2011 aangeraden om het vooraf te ver- wijderen, zodat het materiaal op kamertemperatuur komt. De doorschijnende kleur van Vertise Flow werd royaal gedoseerd (afb. 18a & b) en werd op het glazuur geborsteld om goed sluitend con- tact met het oppervlak te garan- deren, en verspreid over een dun laagje van minder dan 0,5 mm (afb. 19a & b). De gecoate opper- vlaktes werden met een vermogen van 800 mW/cm2 gedurende 20 seconden met licht uitgehard (afb. 20). De rubberdam werd vervol- gens verwijderd en er werd arti- culatiepapier geplaatst om de oc- clusale contacten te controleren (afb. 21). Al de articulatiepapier- merken, met uitzondering van die op de ondersteunende buc- cale knobbels (palatinale knob- bels voor maxillaire tanden), wer- den aangepast en gepolijst met de ‘Opti1Step Polijstmachine’ (Kerr- Hawe SA; afb. 22 & 23). Kleine holtes zonder druk- of contactpunten Kleine holtes in gebieden met mi- nimale occlusale druk zijn ideale kandidaten voor minimaal inva- sieve microtandheelkunde. Be- ginnende carieuze laesies kunnen ofwel worden gecontroleerd als de risicofactoren voor de patiënt laag zijn, of vereisen ingrijpen bij patiënten met een aanleg voor tandbederf. In dit geval werd een 13-jarige, vrouwelijke patiënt be- handeld die sporadisch de prak- tijk bezoekt en tandheelkundige behandelingen goed verdraagt. De preoperatieve status toont de secundaire premolaar in de bovenkaak, de eerste molaar met occlusale caviteiten en een oude, defecte occlusale composietres- tauratie in de molaar (afb. 24). Caviteitspreparatie werd uitge- voerd met kleine diamantboren die speciaal zijn ontworpen om het verwijderen van tandsub- straat tot een minimum te beper- ken (afb. 25). Recent onderzoek toont aan dat het niet nodig is alle rotte dentine te verwijderen. In plaats daarvan worden de cavi- teitsmarges duidelijk vastgesteld om een hermetische afsluiting te creëren; een bescherming tegen de negatieve effecten van de den- tale biofilm, die voortdurend het tandoppervlak koloniseert30 . Zo- als eerder vermeld, om de hecht- kracht aan aprismatisch glazuur te verbeteren, kunnen de marges worden geëtst of schuin afgesle- pen (afb. 26). De initiële laag van Vertise Flow moet minder dan 0,5 mm dik zijn en in de uitspa- ringen van de caviteitsbodem en -wanden. (afb. 27a & b). De eerste laag van Vertise Flow werd eerst met licht gehard (afb. 28) voordat de caviteit met extra lagen werd ingevuld. Tot slot werd de restau- ratie gepolijst met de Opti1Step polijstmachine en een OptiShine borstel (KerrHawe SA) om hoge glans te realiseren (afb. 29). Klasse V en kleine buccale holtes Klasse V-caviteiten kennen ver- schillende verschijningsvormen. De blootgestelde dentine in klas- se V-caviteiten kan het gevolg zijn van glazuurverlies als gevolg van erosie, abrasie, abfractie of be- smettelijke cariës. De dentine- reactie is zeer grillig en leidt vaak tot de vorming van hyper-gemine- raliseerde sclerotische dentine die resistent is tegen en minder ont- vankelijk voor dentinehechting31 . Bij de aanwezigheid van scleroti- sche dentine zijn alle DBA’s min- der effectief, wat de dentine-bon- ding bemoeilijkt. Om deze reden is Vertise Flow niet geschikt voor klasse-V letsels met overduidelij- ke hypergemineraliseerde sclero- tische dentine. Als sclerotische dentine afwe- zig is, is hechting met DBA’s su- perieur (28 MPa) vergeleken met compomeren (15 MPa) of een glasionomeer (2,5 MPa)32 . Het volgende geval toont aan dat Ver- tise Flow het ideale materiaal is voor kleine buccale holtes in het glazuur. Het preoperatieve arti- culatiepapier bevestigde dat de buccale laesie vrij was van oc- clusale, drukdragende contac- ten (afb. 30). Na isolatie met een rubberdam, werd het element ge- reinigd met een suspensie van puimsteen (afb. 31). Een holte werd voorbewerkt met schuin af- geslepen glazuurranden (afb. 32). Het uiteindelijke resultaat laat het herstel van de caviteit zien met A3 Vertise Flow na het po- lijsten met de Opti1Step Polijst- machine (afb. 33). Drukverlichtende onderlagen De gedachte achter het gebruik van verschillende composie- ten voor de verschillende stap- pen van een restauratie is dat de materialen dezelfde eigenschap- pen moeten bezitten als de na- tuurlijke dentine en glazuur die zij vervangen. Dentine heeft een lagere MOE en is daardoor beter in staat om spanningen te absor- beren dan glazuur. Daarom moet de initiële laag composiet schok- absorberende eigenschappen hebben die vergelijkbaar zijn met dentine in het geval de caviteit zich uitstrekt tot dentine. De polymerisatiekrimpspan- ningen van op kunststof geba- seerde composietmaterialen zijn direct gerelateerd aan het vul- middelvolume. Het vulmiddel- volume is ook van invloed op de mechanische eigenschappen, zoals slijtvastheid en MOE. Een hoog vulstofgehalte resulteert in minder krimp. Dit heeft op zijn beurt invloed op de margi- nale integriteit van de restaura- tie33 . Flowables hebben ongeveer 25% minder vulstof dan non- flowables en zijn dus gevoeliger voor krimp. Maar aangezien flo- wables ongeveer 50% minder MOA hebben dan non-flowables, kunnen ze meer spanningen ab- sorberen en – in theorie – een superieure marginale integriteit behouden34 . De MOE van flowables varieert van slechts 1,4 GPa (laag vulstof- gehalte) tot 12,5 GPa (hoog vul- stofgehalte)35 . Naast het vulstof- gehalte zijn andere bestanddelen zoals het type en de hoeveelheid kunststof, foto-initiatoren en versnellers ook van invloed op de uiteindelijke MOE van het mate- riaal. Generaliserend kan men stellen dat flowables met een la- gere MOE fungeren als schok- dempers wanneer ze als pre- cured bodemlagen onder latere verhogingen van niet-flowables geplaatst worden. Recente onder- zoeken zijn niet eenduidig over deze gunstige eigenschap36, 37 . Verder onderzoek is nodig om uitsluitsel te bieden. Afb. 32: Een caviteit wordt geprepareerd met schuin afgeslepen glazuurmarges. Afb. 33: Postoperatieve afbeelding van de met A3 Vertise Flow-gerestaureerde caviteit. Afb. 34: Preoperatieve afbeelding van twee defecte amalgaamvullingen in twee molaren in de onderkaak. De preopera- tieve occlusale contacten worden geïden- tificeerd voordat de rubberdam wordt geplaatst. Afb. 35: De oude amalgaamrestauraties worden verwijderd. Afb. 36: Na het verwijderen van het zachte, vervallen dentine, worden de glazuurmarges afgewerkt met een 90° Cavo-oppervlakhoek en gedurende 15 se- conden geëtst met fosforzuur. Afb. 37: De geëtste glazuurperiferieën zijn duidelijk zichtbaar op de tweede molaar van de onderkaak. Afb. 38: De geëtste glazuurperiferieën zijn duidelijk zichtbaar op de derde molaar van de onderkaak. Afb. 39: Vertise Flow wordt in de holte toegediend. Afb. 40 a en b: Een borstel wordt gebruikt om Vertise Flow over de caviteitswanden en -bodem te verspreiden (a). De borstel zorgt dat het gelijkmatig met een dikte van minder dan 0,5 mm (b) wordt aan- gebracht. Afb. 41: De eerste Vertise Flow onderlaag wordt met licht uitgehard. Afb. 42: Een regulier composiet, Herculite XRV Ultra, wordt stapsgewijs gebruikt voor het vervangen van dentine en de op- bouw van individuele buccale en linguale knobbels. Afb. 43: Een endodontische vijl met bruine Kolor + Plus-kleuring wordt door het ongezette, op kunststof gebaseerde composiet gesleept om fissuurpatronen in de restauratie van de tweede molaar te creëren. Afb. 44: Een endodontische vijl met bruine Kolor + Plus-kleuring wordt door het ongezette, op kunststof gebaseerde composiet gesleept om fissuurpatronen in de restauratie van de derde molaar te creëren. Afb. 45: Zodra het fissuurpatroon is vast- gesteld, wordt het composiet in de tweede molaar door licht uitgehard. Afb. 46: Zodra het fissuurpatroon is vast- gesteld, wordt het composiet in de derde molaar door licht uitgehard. Afb. 47: Na het verwijderen van de rub- berdam worden de occlusale contacten met behulp van articulatiepapier gecon- troleerd. Afb. 48: De vulling wordt met de Opti1- Step-polijstmachine gepolijst tot een hoge glans ontstaat. Hierdoor ontstaat een onzichtbare overgang tussen de com- posietvulling en het omringende natuur- lijke element. Afb. 49: Het onderliggende verval is dui- delijk zichtbaar na het verwijderen van een oude amalgaamvulling uit de maxil- laire molaar. Afb. 50: De ondersnijdingen zijn duide- lijk zichtbaar na het blootleggen van het zachte, carieuze dentine. Afb. 51: Vertise Flow wordt gebruikt om de ondersnijdingen uit te blokken en fun- geert als drukverlichtende onderlaag.