Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

8 Excerpt dental tribune - netherlands edition september 2011 KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefoon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1103 · www.kavo.comKerrHawe SA · Via Strecce 4 · CH-6934 Bioggio · Telefoon: +41 91 610 0505 · www.kerrdental.eu SonicFill combineert op een unieke wijze de eigenschappen van een flowable en een universeel composiet, all-in-one. Door het composiet met sonische energie te activeren, kunt u vullen, adapteren en stoppen bij een geringe viscositeit. Nadien kunt u vorm geven aan het composiet bij een hoge viscositeit. • Snel: Tijdwinst met een ‘all-in-one’ vulling in lagen tot 5mm. • Betrouwbaar: Voorspelbaar resultaat op langere termijn door verbeterde adaptatie en gereduceerde krimp. • Makkelijk: Comfortabele en nauwkeurige dosering via een speciale unidose tip met geringe diameter en sturing via de voetschakelaar . Ga voor meer informatie naar: www.sonicfill.eu Vul sneller met Sonische Energie. SonicFill™ – het nieuwe en gemakkelijke vulsysteem. Kerr SonicFill Composiet KaVo SONICfill 2010 Conventionele Methode -30%SonicFill™ Filling Systeem tijd 5mm NIEUW lijstbaarheid en thixotrope eigen- schappen. De FS is 120 MPa voor het opvangen van de bulk-breuk. De MOE is laag, ongeveer 7 GPa, voor het schokabsorberend ver- mogen (afb. 8). Vertise Flow fungeert zowel als dentinelijm als op kunststof ge- baseerd, restauratief materiaal. Een langere uithardingstijd is noodzakelijk om beide bestand- delen volledig te polymeriseren. Daarnaast stopt de licht uithar- dende reactie ook het etsproces van de SE-bonding, wat leidt tot een verhoging van de pH-waar- de van ongeveer 2 tot 7, zodat de voortdurende zuurgraad niet de dentine erodeert. Een ander voor- deel van Vertise Flow is de opna- me van de zure fosfaatmonomeer. Dit zorgt voor chemische hech- ting aan een verscheidenheid van geëtste oppervlakken van indi- recte prothesen, met inbegrip van niet-edelmetale legeringen, goud, aluminiumoxide-, zirkonium- oxide- en siliciumkeramiek, zo- als veldspaat, lithium-disilicaat of andere geperste keramische systemen. Deze lijmeigenschap is bijzonder nuttig bij de repara- tie van intra-oraal gebroken por- selein, zoals volledig keramische kronen, inlays of onlays. Ook bij het repareren van een intraoraal afgebroken porseleinen prothese kan Vertise Flow ingezet worden, zonder dat de volledige prothese vervangen moet worden (afb. 9). De behandeleigenschappen van Vertise Flow zijn een uit- komst voor talloze toepassingen. De viscositeit van Vertise Flow is gemiddeld, niet te dik en niet te vloeibaar. Het voldoet daarom zowel als een onderlaag of kit en voor heel kleine holterestauraties aan de eisen van een breder scala aan klinische toepassingen. Ver- tise Flow is verkrijgbaar in een se- lectie van tinten voor de subtiel- ste esthetische eisen, variërend van XL voor gebleekte tanden tot ‘Translucent’ voor fissuurverze- geling, die de zichtbaarheid van eventueel toekomstig verval mo- gelijk maakt (afb. 10). Net als bij glasionomeren en variaties daarop bieden compo- bonds de mogelijkheid tot hech- ting aan het natuurlijke tandsub- straat. Hoewel beide materialen vergelijkbare indicaties hebben, variëren hun eigenschappen en behandelingskenmerken aan- zienlijk. Glasionomeren hech- ten zich uitsluitend aan dentine, bezitten een lage mechanische sterkte, gemiddelde esthetiek en geringe slijtage, maar bieden zo- wel fluorideafgifte- als aanvul- lingsmogelijkheden. Daarnaast wordt de reactie van het vulmate- riaal beïnvloed door de mate van vochtigheid van dentine, en is een klinische procedure in twee fasen nodig. Aan de andere kant bieden compobonds dentine- en glazuur-bonding, een hoge me- chanische sterkte, lage slijtage, betere esthetiek, een klinische procedure in één fase en de mo- gelijkheid tot fluorideafgifte. Bij compobonds ontbreekt de moge- lijkheid om fluoride aan te vullen. KLINISCHE TOEPASSINGEN VAN VERTISE FLOW De klinische toepassingen van Vertise Flow zijn niet veel anders dan die van conventionele flo- wables, met als extra voordeel de eliminatie van de hechtingsfase. Hieronder staan enkele sugges- ties voor toepassingen. Fissuurverzegeling Eén van de basisbehandelingen in de preventieve tandheelkunde is fissuurverzegeling van posterieu- re permanente elementen kort na hun eruptie in de mondholte. Tra- ditioneel wordt dit alleen bereikt met glazuurets, vertrouwend op micromechanische retentie. Af- hankelijk van het eetpatroon moeten de fissuurafsluitingen pe- riodiek vervangen of gerepareerd worden. Vertise Flow biedt – in tegenstelling tot conventionele fissuurafsluitingen – niet alleen micromechanische retentie, maar ook chemische hechting aan het glazuur via de SE-bonding die bindt met de calcium-ionen van de hydroxyapatiete matrix. De volgende casus handelt over fissuursluitingen van een eerste blijvende molaar bij een 14-ja- rig kind. Idealiter wordt de tand geïsoleerd met een rubberdam om vochtcontrole en een duidelijk operationeel veld te verzekeren (afb. 11). In eerste instantie werd het element schoon gestraald met aluminiumoxide poeder om de oneffenheden en fissuren schoon te maken, de plaque biofilm en het oppervlakkige beginnende verval te verwijderen en – indien aanwezig – overblijfselen van oude fissuurafsluitingen weg te halen (afb. 12). De reiniging werd voortgezet met een suspensie van puimsteen om de residuen van het aluminiumoxide poeder te verwijderen (afb. 13 & 14). Na het afspoelen van de puimsteen (afb. 15), werd 37% fosforzuur toege- diend om de oneffenheden, fis- suren en het omliggende onge- sneden, aprismatische glazuur te etsen (afb. 16a & b). De klassieke ‘ijzige’ uitstraling van geëtst gla- zuur was duidelijk zichtbaar na het spoelen van het etsmiddel en het uitharden van het occlusale oppervlak (afb. 17). Omdat Vertise Flow moet wor- den gekoeld tot een temperatuur die langere houdbaarheid en opti- male prestaties garandeert, wordt