Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

7Excerptdental tribune - netherlands editionseptember 2011 Afb. 14: De puimsteen verwijdert resten van de aluminiumoxidepoeder. Afb. 15: De gespoelde tand na reiniging met puimsteen. Afb. 16a en b: Etsmiddel wordt afgegeven in de fissuren (a) en verspreidt zich naar het omliggende ongeslepen, aprismati- sche glazuur (b). Afb. 17: De klassieke ‘ijzige’ uitstraling van geëtst glazuur is duidelijk waarneem- baar (vergelijk met afbeelding 12). Afb. 18a: Vertise Flow wordt in de fissuren aangebracht. Afb. 18b: Vertise Flow wordt aangebracht op het gehele occlusale oppervlak. Afb. 19 a en b: Een borstel wordt gebruikt om Vertise Flow gedurende 15 tot 20 se- conden op het glazuuroppervlak te druk- ken (a) en zo een laag van <0,5 mm dikte (b) te verkrijgen. Afb. 20: Vertise Flow na het uitharden met behulp van licht. Afb. 21: Articulatiepapier wordt gebruikt om de occlusale contacten te controleren. Let op het vreemd oplichtende materiaal aan de verste kant van de permanente molaar. Afb. 22: Bij de elementen in de onder- kaak worden alle occlusale contacten verwijderd, behalve die op de buccale ondersteunende knobbels. Merk op dat het verste oplichtende materiaal is ver- wijderd. Afb. 23: De postoperatieve afbeelding toont fissuursealings en de hoge glans die werd verkregen na het polijsten met de Opti1Step-polijstmachine (vergelijk met afb. 11). Afb. 24: De preoperatieve afbeelding toont de caviteit in de occlusale vlakken van een maxillaire molaar en pre-molaar. Ook dient een defecte occlusale compo- sietvulling in de molaar vervangen te worden. Afb. 25: Caviteitspreparatie met behulp van een micro-diamantboor voor het be- perken van overmatige tandverwijdering. Afb. 26: Alle aprismatische glazuurmar- ges worden zorgvuldig schuin afgeslepen. Afb. 27a en b: De eerste laag van Vertise Flow moet <0,5 mm dik zijn (a), en worden verspreid met een borstel om een goed contact met de caviteitswanden en schuin afgeslepen randen tot stand te brengen (b). Afb. 28: De eerste laag van Vertise Flow wordt licht uitgehard voordat meer mate- riaal wordt toegevoegd. Afb. 29: De afgewerkte restauraties zijn gepolijst voor een hoge glans, dat zorgt voor een goede integratie met het omlig- gende glazuur. Afb. 30: Preoperatieve occlusale contac- ten om te controleren of de holte zich niet in een drukdragend gebied bevindt. Afb. 31: Na isolatie met een rubberdam wordt het element met puimsteen gerei- nigd. hankelijk van de specifieke eigen- schappen van het materiaal, va- riërend van 70 tot ongeveer 100 MPa, in de loop der tijd aflopend, en is ongeveer 80% van die van niet-vloeibare analogen. Hoewel microlekkage een ge- compliceerd verschijnsel is, is de MOE van het materiaal een cru- ciale factor die de omvang ervan bepaalt. Net als bij FS varieert de MOE - afhankelijk van het pro- duct - van 3 tot meer dan 11 GPa, en loopt deze af naarmate de tijd verstrijkt. De visco-elastische ei- genschappen van een flowable zijn bepalend voor de vloeibaar- heid en klinische behandeling. De ‘vloei-eigenschappen’ van vloeibare composieten kunnen worden onderverdeeld in lage, gemiddelde en hoge flow27 . Elke variant is geschikt voor verschil- lende klinische taken. Een zeer vloeibaar materiaal is bijvoor- beeld wenselijk als een onderlaag of fissuursealing, omdat dit zich goed hecht aan caviteitswanden en fissuren, terwijl een minder vloeibare soort geschikter is voor kleine gaatjes en reparaties. Mo- menteel zijn de meeste vloeibare composieten helaas weinig bac- terieremmend, in het bijzonder tegen S. mutans, de belangrijkste veroorzaker van cariës. Hoewel een aantal flowables op de markt antibacteriële activiteit claimen, duurt dit effect meestal slechts een paar dagen28 . Toekomsti- ge ontwikkelaars van composiet dienen zowel antibacteriële als bioactieve stoffen in hun pro- ductformules te voegen voor een betere therapeutische waarde. Flowables zijn nuttig voor ge- bieden met verminderde occlu- sale spanningen, maar worden gecontra-indiceerd voor opho- pingen in onder druk staande gebieden. Hun populariteit is te danken aan het gebruiksgemak en de flexibele aanpasbaarheid, vooral in gebieden met beperk- te toegang. De klinische toepas- singen zijn onder meer fissuur- verzegeling, kleine caviteiten, bodemlagen, reparatie van hol- tes in defecte restauraties en het uitblokken van ondersnijdingen voor latere indirecte prothesen. DE EVOLUTIE VAN EEN NIEUW OP KUNSTSTOF GEBASEERD RESTAURATIEMATERIAAL: COMPOBOND Zoals hierboven aangegeven zijn theoretisch gezien SE’s de bes- te van de dentine-bonding-sys- temen die de noodzaak voor een eerste etsfase wegnemen, terwijl een hechtsterkte behouden blijft die vergelijkbaar is met de hech- ting aan glazuur. Tot dusver is het hoogtepunt van op kunststof ge- baseerde composiettechnologie de introductie van nano(hybride) composieten. De ontwikkelingen in zowel bondings als kunststof- fen zijn nu verenigd in een nieuw restauratief product: compobond. Compobonds combineren de voordelen van de SE DBA’s en na- nocomposieten. Omdat het in- leidende hechtingsstadium van kunststof op tandsubstraat bij compobonds niet voorkomt, wor- den ze zelfklevende composieten genoemd. In wezen is een tijd- perk ontstaan waarin composie- ten, net als amalgaamvullingen, in één stap kunnen worden ge- plaatst. Hierdoor kan het aantal fouten worden teruggedrongen, verbeteren de voorspelbaarheid en de duurzaamheid van restau- raties en kan kunnen de proto- collen worden ingekort. De eer- ste compobond, Vertise Flow® (Kerr Dental), werd geïntrodu- ceerd in 2009. Dit is een zelfkle- vende flowable die een op kunst- stof gebaseerd composiet en een SE-bonding op basis van de ze- vende-generatie DBA OptiBond All-in-One® (Kerr Dental) com- bineert. Vertise Flow is een door licht uitgehard composiet met vergelijkbare eigenschappen als conventionele flowables. Het gro- te bijkomende voordeel is ontbre- ken van het hechtingsstadium dat normaliter noodzakelijk is bij op kunststof gebaseerd restaura- tief materiaal (afb. 5). Kenmerken en eigenschappen van Vertise Flow Vertise Flow bezit de eigenschap- pen van de DBA OptiBond, de ge- vulde bonding uit 1992 (afb. 6) die als eerste gevulde lijm gebruikte als een schokdemper onder op kunststof gebaseerde compo- sietrestauraties. Het hechtings- mechanisme van OptiBond aan dentine is tweeledig: in de eerste plaats wordt chemische hechting gerealiseerd door de fosfaatfunc- tiegroep van de GPDM-monomeer (glycerol fosfaat dimetharcrylate) te verenigen met de calciumionen in het element. Daarna vindt mi- cromechanische hechting plaats door de vorming van de hybride laag die bestaat uit kunststofim- pregnatie met de collageenvezels en de dentinesmeerlaag. Vroege SEM- en TEM- beelden van de Universiteit van Leuven tonen de secure aanpassing van Vertise Flow aan zowel dentine als gla- zuur. Daarnaast tonen micro-lek- kagetesten aan dat de marginale integriteit van Vertise Flow ver- gelijkbaar is met conventioneel (niet-hechtend) flowable compo- siet wanneer dit wordt gebruikt in combinatie met een SE-bon- ding29 De te bereiken hechtsterkte (SBS) met Vertise Flow en dentine is ongeveer 25 MPa, vergelijkbaar met binding aan gesneden, pris- matisch glazuur. Echter, de SBS is lager met versneden of apris- matisch glazuur, ongeveer verge- lijkbaar met het gebruik van al- leen SE-bondings. Daarom is het raadzaam om ofwel van tevoren een schuine afvlakking aan te brengen of het aprismatische gla- zuur te etsen, zodat een duurza- me randafdichting (afb. 7) veilig wordt gesteld. In de omgekeerde situatie leidt het vooraf etsen van dentine met gebruik van Verti- se Flow tot vermindering van de SBS aan dentine. Dat is daarom gecontra-indiceerd. Een ander nadeel van het vooraf etsen van dentine is het openen van den- tine-tubuli die niet op dezelfde diepte zijn verzegeld door het la- tere gebruik van Vertise Flow. Dit kan bijdragen aan postoperatieve gevoeligheid. De chemische samenstelling van Vertise Flow omvat vier soor- ten vulstoffen met in totaal 70% aan lading. De opname van na- no-ytterbiumfluoride levert uit- stekende radiopaciteit en fluori- de-uitgave (voor bioactiviteit). De voorgepolymeriseerde vulstoffen verminderen microlekkage en de nanodeeltjes verbeteren de po-