Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

21Industriëdental tribune - netherlands editionseptember 2011 Het SonicFill-systeem bestaat uit een KaVo-handstuk, waarmee een speciaal ontworpen compo- siet van Kerr sonisch geactiveerd wordt. De sonische activering- zorgt voor een significante reduc- tie van de viscositeit van het com- posiet, zowel gedurende als kort na het aanbrengen, om de caviteit snel te kunnen vullen. De ver- andering van de viscositeit zorgt voor een moeiteloze plaatsing en superieure adaptatie. SonicFill keert snel terug naar een normale composietviscositeit, met een ge- makkelijk vorm te geven en niet- kleverige consistentie. Het So- nicFill-composiet is sterk, krimpt weinig en heeft een grote uithar- dingsdiepte tot 5 mm. Een spe- ciaal ontworpen Unidose™ met een ergonomische vorm en een kleine uitloop vergemakkelijkt de toegang tot de caviteit en een nauwkeurige plaatsing van het composiet. De afgifte en het volu- me worden geregeld via de voet- schakelaar op de unit. In verschillende klinische stu- dies is aangetoond dat het voldoet aan de criteria in vergelijking met flowables voor bulkplaatsing als- ook voor in lagen geplaatste tra- ditionele composieten. www.kavo.nl. ■ Quick Up – betrouw- bare bevestiging van prothesen met kunststof basis Vaak blijft een prothese niet goed op zijn plaats zitten. De belang- rijkste oorzaken hiervoor zijn bo- tatrofie, resorptieprocessen en veranderingen aan de prothese- basis, die bestaat uit zowel har- de als weke delen. Implantaten worden tegenwoordig vaak ge- bruikt voor het bevestigen van prothesen. Een geringere implan- taatdoorsnede en minder tijdro- vende chirurgische procedures maken deze optie interessant. In de meeste gevallen kan de be- staande prothese opnieuw ge- bruikt worden. Deze dient slechts voorzien te worden van attach- ments of secundaire voorzie- ningen voor de afneembare ver- binding met de implantaten of primaire voorzieningen. Voco biedt met Quick Up een zelfhardend, gingivakleurig com- posiet aan voor het bevestigen van attachments of secundaire voorzieningen, of herbevestiging in prothesen met kunststof basis. Met Quick Up kunnen deze pro- cedures snel en gemakkelijk aan de stoel uitgevoerd worden. Hier- mee worden onnauwkeurigheden door het overbrengen van de situ- atie op een model in het laborato- rium uitgesloten. Quick up zorgt voor een sterk- te hechting van de attachments of secundaire voorzieningen in de prothesebasis en heeft hoge hechtwaardes. In plaats van al- leen het gebruik van zachte sili- conen ter ondersteuning van de prothese, biedt het gebruik van (metalen) attachments en se- cundaire voorzieningen beves- tigd met Quick Up niet alleen een stabielere hechting en een hoger comfortniveau. Het is ook een economisch alternatief voor het bevestigen van prothesen met si- liconen. Weekblijvende siliconen verkleuren en ondergaan naar- mate ze langer gedragen worden steeds meer veranderingen. De nieuw aan te brengen rebasings dienen op zachte basis te zijn; zij verhogen de frequentie van prak- tijkbezoek en daarmee de kosten voor de patiënt enorm. Quick Up is los leverbaar en onderdeel van een complete set. Deze bevat naast Quick Up in het praktische Quick-Mix spuitje ook het Quick Up-adhesief als hecht- middel voor de intensieve verbin- ding tussen de prothesebasis en het bevestigingscomposiet. Ver- der bevat de set enerzijds Quick Up LC, een lichthardend beves- tigingscomposiet voor het aan- brengen van correcties en op- vullen van ondersnijdingen, en anderzijds Fit Test C&B, een spe- ciaal controle- en afdekmateriaal op siliconenbasis voor het passen en uitblokken van de primaire de- len of implantaten voor definitie- ve bevestiging. Ga voor meer informatie naar www.voco.de. ■ Quick Up SonicFill™ Unidose Kerr Corporation en KaVo Dental GmbH hebben een uniek tijdbe- sparend vulsysteem voor poste- rieure composietrestauraties te ontwikkeld. Het SonicFill-sys- teem maakt posterieure restau- raties uit te voeren met een ge- makkelijk toe te passen éénlaags applicatietechnologie mogelijk waarbij die de voordelen van een flowable composiet gecombineerd met die van universeel composiet. Een tijdsbesparing van 30% komt hiermee binnen handbereik. SonicFill™: Het nieuwe composietvulsysteem