Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

2 Binnenlands nieuws dental tribune - netherlands edition september 2011 “ LIVEN UP YOUR PRACTICE PIERRE ROLLAND • 17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • France Tel +33 (0)556 34 06 07 • Fax +33 (0) 556 34 92 92 E-mail : pierre-rolland.int@acteongroup.com • www.acteongroup.com Dental Tribune verschijnt tienmaal per jaar en is een uitgave van Albion Press BV, onder licentie van Dental Tribune International Hoofdredacteur/uitgever drs. Ben Adriaanse Redactie drs. Jan Franke drs. Emily van Someren Redactieadres Redactie Dental Tribune Postbus 545, 3990 GH Houten E-mail: redactie@dental-tribune.nl. De Nederlandse editie van Dental Tribune kent een onafhankelijke redactie en richt zich op professionals in de volle breedte van het tandheelkundige vakgebied. Aanmelden De doelgroep van Dental Tribune (bestaande uit tandartsen-algemeen- practici, tandartsen-specialisten, mond- hygiënisten, orthodontisten, kaak- chirurgen, tandtechnici, tandprothetici en diegenen die werkzaam zijn in de dentale industrie) komt in aanmerking voor een kosteloos abonnement. Behoort u tot de doelgroep en ontvangt u het maandblad nog niet? Meld u dan aan via het inschrijfformulier op www.albionpress.nl. Advertentieverkoop Harry Velthuis, accountmanager. Postbus 545, 3990 GH Houten. Telefoon: 06-531 55 262. E-mail: velthuis@dental-tribune.nl. Linda Schriekenberg, medewerker mediaorder. Telefoon: 030-63 55 070. Fax: 030-63 55 069. E-mail: adverteren@dental-tribune.nl Colofon © 2011 Albion Press BV. Redactioneel materiaal van Dental Tribune International, Duitsland, dat is vertaald en in dit nummer is opgenomen, is auteursrechtelijk beschermd door Dental Tribune International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming van Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr 29, 04229 Leipzig, Duitsland. Reproduc- tie op welke manier en in welke taal dan ook, gedeeltelijk of volledig, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental Tribune International GmbH, is uitdrukkelijk verboden. Dental Tribune is een handelsmerk van Dental Tribune International GmbH. organiseren, dat er iets blijvends wordt opgebouwd.” Welke mondzorgsituatie kun- nen deelnemers eigenlijk ver- wachten? “Cariës komt weinig voor door de samenstelling van het voedsel. De meeste proble- men hangen samen met het ont- breken van hygiëne. Dat leidt er- toe dat onze aanwezigheid op veel meer gebieden dan alleen de mondzorg invloed heeft. Benine- se tandtechnici in opleiding zijn over het algemeen slim, handig en leren snel. En je kunt ontzet- tend met ze lachen.” Stichting HIDT zoekt tandart- sen en mondhygiënisten die goed met kinderen kunnen omgaan, uitstekend kunnen samenwer- ken met de plaatselijke tandarts/ kaakchirurg en oplossingsgericht kunnen denken en handelen on- der soms primitieve omstan- digheden. De uitzending voor een zelf te bepalen periode vindt plaats in de periode januari-april 2012. Reis- en verblijfkosten wor- den niet vergoed. Natuurlijk biedt Benin alle mogelijkheden om een onvergetelijke vakantie aan de uitzending vast te knopen. Zie voor meer informatie onder meer www.hidt.nl. ■ Naar een betere mondgezondheid in Benin HOUTEN – Voor wie wil bijdra- gen aan een betere mondgezond- heid in de derde wereld, is er een nieuwe bestemming. De stich- ting Help International Dental Technicians (HIDT) zoekt, samen met Dental Help International Nederland (DHIN), naar tand- technici, tandprothetici, tandart- sen en mondhygiënisten die van januari tot april 2012 in een team van vier personen afreizen naar Benin. Daar zullen zij in de mid- delgrote stad Kandi plaatselijke bewoners opleiden tot tandtech- nicus en goede tandheelkundi- ge zorg, educatie en voorlichting over hygiëne verzorgen voor kin- deren volgens het Fit for School concept. Een vijfdejaars ACTA- student kan eveneens deel uit- maken van het team, aangezien ACTA het project Benin heeft op- genomen in haar masterstage- programma. De filosofie achter het project is dat het opleiden van lokale krachten de beste manier is om een betere kwaliteit van zorg te waarborgen. Tandtechnicus Bram Roden- burg, voorzitter van HIDT, is van- af het prille begin betrokken bij de uitzendingen naar Benin. Hij kent de situatie in het land in- middels als geen ander. “De eer- ste uitzending naar Benin vond plaats in januari 2010. We staan nog aan het begin bij dit project, dus de uitdagingen zijn groot,” vertelt hij aan Dental Tribune. “Wij kunnen de mensen die we in Benin opleiden, uitzicht op een baan met vaste salariëring bie- den. Zeker in de opstartfase van een dergelijk project is het erg be- langrijk dat wij voldoende per- spectief voor de toekomst kun- nen bieden. Uiteindelijk moeten de mensen daar het zelf gaan doen.’ Stichting HIDT is opgericht in 2001 en heeft ruime ervaring met dit soort projecten. Eerdere pro- jecten in Brazilië en Malawi wa- ren succesvol en hebben meerdere afgestudeerde tandtechnici op- geleverd die nu zelfstandig wer- ken. De situatie in Benin is niet altijd eenvoudig, benadrukt Ro- denburg: “Er is hier heel veel te doen, maar het gaat langzaam. De cultuur in dit land – en andere landen in Afrika – dwingt je er- toe te improviseren. Een afspraak is hier niet altijd hetzelfde als in Nederland. Potentiële deelnemers moeten zich dit goed realiseren. Daarnaast is een goede kennis van het Frans onontbeerlijk. Men spreekt hier Frans of één van de binnenlandse talen, Engels komt nauwelijks voor.” Benin kent, zoals veel Afri- kaanse landen, de afgelopen ja- ren een paradoxale ontwikkeling: er gebeurt veel én weinig. Grote Chinese bedrijven zijn geïnteres- seerd in de natuurlijke rijkdom en grondstoffen van het land en leg- gen hypermoderne snelwegen en kantoorgebouwen aan. Roden- burg: “Een tocht van het vliegveld in Cotonou naar Kandi (650 km) Plaatselijke bewoners worden opgeleid. De activiteiten van HDIT en DHIN dragen bij aan een betere mondgezondheid in de derde wereld. Rekening tandarts in heldere taal NIEUWEGEIN - De Nederland- se Zorgautoriteit (NZa) heeft een conceptlijst met nieuwe presta- tiebeschrijvingen gepubliceerd. Tandartsen zullen hier vanaf 2012 mee gaan werken als de in- voering van de vrije prijzen in de mondzorg doorgang vindt. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening moeten hier- door begrijpelijker worden. Het streven is dat elke patiënt na een tandartsbezoek in heldere taal op de rekening kan zien wat de kos- ten van een behandeling zijn. In de nieuwe lijst is zo veel mo- gelijk geprobeerd om in de naam van wat het NZA de ‘prestatie’ noemt duidelijk te maken wat de patiënt kan verwachten. Bij iede- re prestatie hoort een beschrij- ving van wat de behandeling inhoudt. Daarnaast is in de pres- tatiebeschrijvingen meer ruimte voor diagnostiek, preventie en innovatie. De lijst werd opgesteld in overleg met tandheelkundig adviseurs, marktpartijen, con- sumentenorganisaties, verzeke- raars en wetenschappelijke ver- enigingen. Als de minister besluit dat er in 2012 vrije prijzen komen in de mondzorg, kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënis- ten en tandprothetici zelf bepa- len welk bedrag zij vragen voor een behandeling. Eén van de be- langrijkste voorwaarden van de minister is transparantie van de rekening en de mogelijkheid tot controle door de consument. Daarnaast verwacht de NZa dat tandartsen voorlichting geven als patiënten vragen hebben over de behandeling. De NZa publiceert de prestaties in dit vroege stadi- um om voldoende tijd voor voor- bereidingen in te bouwen, moch- ten de vrije prijzen ingevoerd worden. ■ ” Eén van de belangrijkste voorwaarden die de minister aan vrije prijzen stelt is transparantie voor de consument duurt zeker dertien lange uren over slechte wegen. Je bent ge- broken als je aankomt. De wegen van de Chinezen kunnen de reis- tijd zo met de helft terugbrengen. Maar ze vliegen zowel materiaal als arbeiders in. De lokale bevol- king profiteert maar weinig van de Chinese investeringen, zeker als zij in een economisch minder exploitabel gebied wonen. Ook daarom is het belangrijk dat wij onze cursussen op zo’n manier