Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

18 Buitenlands nieuws dental tribune - netherlands edition september 2011 “ ” MELBOURNE – Vrouwen met een goede mondgezondheid raken sneller zwanger dan vrouwen die lijden aan gingivitis of parodon- titis. Dat concluderen onderzoe- kers van de University of Wes- tern Australia op basis van een grootschalig onderzoek naar de invloed van gingivitis en paro- dontitis op de vruchtbaarheid van volwassen vrouwen. Het verband tussen mondgezondheid en al- gemene gezondheid lijkt met de resultaten van dit onderzoek op- nieuw bevestigd te worden. Vrouwen met gingivitis of pa- rodontitis hebben gemiddeld ze- ven maanden nodig om zwanger te raken. Bij gezonde vrouwen is dit gemiddeld vijf maanden. De ontsteking is hierbij vermoedelijk de boosdoener. Eerdere onder- zoeken brachten parodontitis al in verband met hart- en vaatziek- ten, diabetes type 2, miskramen en inferieure spermakwaliteit. Het onderzoek onder 3500 vrouwen wees uit dat de ontste- Flossen vergroot kans op zwangerschap king kan leiden tot kettingreac- ties in het lichaam die het func- tioneren kunnen schaden. Het bloed van vrouwen met een tand- vleesaandoening bevat meer ont- stekingsmarkers. Dit is het eerste onderzoek dat gingivitis en parodontitis in ver- band brengt met de kans op be- vruchting. “Een bezoek aan de tandarts zou daarom, net als stoppen met roken en drinken, op gezond gewicht blijven en fo- liumzuur slikken, deel uit moe- ten maken van de voorbereiding op een zwangerschap. Een goe- de mondgezondheid vergroot de kans op bevruchting,” aldus hoofdonderzoeker Roger Hart. ■ “ ” Het verband tussen mondgezondheid en algemene gezondheid lijkt met dit onderzoek opnieuw bevestigd te worden BEN ADRIAANSE In het meinummer van Dental Tribune publiceerden wij een in- terview met tandarts-implanto- loog Peter van der Schoor. Hier- in gaf de heer Van der Schoor zijn mening over een aantal ontwik- kelingen op het gebied van de implantologie. Tevens pleitte hij ervoor bij een indicatie voor een implantaatbehandeling bij voor- keur door te verwijzen naar een tandarts-implantoloog en niet naar een kaakchirurg, ook al is deze geregistreerd implantoloog. “Een kaakchirurg komt amper boven het zachte weefsel uit,” aldus Van der Schoor. “Hij zorgt voor het implantaat en een ander mag de kroon erop zetten. Deze vorm van down-up werken is on- logisch. Dan kun je een patiënt in de stoel krijgen met een vers geplaatst implantaat waarmee je niets kunt. Het voordeel van een als implantoloog geregistreerde tandarts is dat hij met een heli- kopterview het hele traject zelf kan doorlopen. Hij is zodoende verantwoordelijk voor het eindre- sultaat.” De NVOI heeft inmiddels pu- bliekelijk afstand genomen van de uitspraken van Van der Schoor in het interview. De vereniging Controverse over interview Peter van der Schoor voor implantologen zag zich hier- toe genoodzaakt door de rol van Van der Schoor als secretaris van het ‘Consilium Implantologi- cum’, dat onder de NVOI valt. “Het bestuur van de NVOI wil duidelijk communiceren dat het gegeven interview volledig op persoonlijke titel van de heer Van der Schoor werd gepubliceerd en ook geenszins de opinie van de NVOI weergeeft,” stelt de ver- eniging op haar website. “Ook de discriminatie ten aanzien van doorverwijzingen binnen de ver- schillende tandheelkundige ge- ledingen wordt niet door het NVOI-bestuur onderschreven. De suggestie dat de kaakchirurg het vakgebied niet overziet of uit pa- tiëntbejag implantologische be- handelingen zou uitvoeren, wordt door het bestuur van de NVOI als zeer kwetsend en onheus gezien.” In een reactie liet Van der Schoor weten geen aanleiding te zien zijn gedane uitspraken terug te nemen. Hij is van mening dat uit het interview voldoende bleek dat hij op persoonlijke titel sprak. "Ik vond het goed om de discussie over dit onderwerp te openen," vertelt Van der Schoor aan Dental Tribune. "En dat deed ik niet voor niets. Vanuit het veld krijg ik veel positieve reacties." ■ FDI wil orale ziekten op VN-lijst REDACTIE DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL NEW YORK - De World Dental Fe- deration (FDI) heeft de Verenig- de Naties en de Wereldgezond- heidsorganisatie opgeroepen orale ziekten op de prioriteiten- lijst van niet-overdraagbare ziek- ten (NCD’s) te plaatsen. Tijdens een hoorzitting over NCD’s op het VN-hoofdkwartier in New York verklaarde FDI-directeur Jean- Luc Eiselé dat de huidige lijst, waarop alleen kanker, diabetes, ademhalings- en hart-en vaat- ziekten staan, moet worden uit- gebreid. Volgens de FDI hebben orale aandoeningen dezelfde risico- factoren als de vier grote NCD’s. Tot deze risicofactoren behoren ongezonde voeding (vooral hoge suikerconsumptie), tabak en overmatig alcoholgebruik. Daar- om moet mondzorg een integraal onderdeel vormen van de oplos- sing voor preventie, vroegtijdige diagnose en behandeling. Eiselé deed zijn oproep op een geschikt moment. Vlak voor zijn toespraak sloot de World Health Professions Alliance (WHPA) een grote campagne af waarin zij waarschuwde voor de wereldwij- de epidemie van NCD’s met een roep om urgente actie. De cam- pagne werd in mei 2011 gelan- ceerd, voorafgaand aan de 64e World Health Assembly. Het standpunt werd dezelfde dag herhaald tijdens een panel- discussie over nationale en lokale oplossingen voor NCD-controle en preventie door dr. Habib Ben- zian, directeur van de internatio- nale NGO ‘Fit for School’. Benzi- an herinnerde panelleden eraan dat “de meest voorkomende ziek- te ter wereld cariës en tandbederf is. Cariës heeft grote impact op de samenleving, op kinderen, op ie- dereen. Vergeet orale ziekten in het kader van NCD’s niet.” De in het WHPA-voorstel op- genomen aanbevelingen gaan in op de noodzaak van een holisti- sche benadering van NCD’s, het belang van aandacht voor ge- meenschappelijke risicofactoren en de sociale determinanten van gezondheid. Daarnaast staan het bevorderen van investeringen in het personeelsbestand van de ge- zondheidszorg centraal. Eiselé benadrukte in zijn oproep de be- langrijke rol die gezondheidswer- kers spelen bij het terugdringen van de NCD’s door gezondheids- bevordering, ziektepreventie, pa- tiëntenzorg en revalidatie. Hij voegde eraan toe dat “de WHPA toegang tot de gezondheidszorg als een mensenrecht ziet, of het nu gaat om overdraagbare of niet- overdraagbare ziekten, of er nu sprake is van acute of chronische aandoeningen.” ■ Volgens de FDI hebben orale aandoeningen dezelfde risicofactoren als de vier grote NCD’s Protection and Separation Matrix for Class II composite fillings Protection during larger preparations Protection and matrix for primary teeth A unique combination of a preparation shield and a sectional matrix for Class II fillings of primary teeth. FenderPrime enables a fast, simple and safe restoration of primary teeth. FenderPrime is available in two sizes, long and short. If you like FenderPrime you probably like: ”FenderPrime enables a fast, simple and safe restoration of primary teeth 3444-1108©DirectaAB