Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

17Buitenlands nieuwsdental tribune - netherlands editionseptember 2011 [ Conventionele flowables ] [ GrandioSO Heavy Flow ] HET FLOWABLE COMPOSIET VOOR ALLE CAVITEITSKLASSEN Hoogste vulstofgehalte van 83 Gew. % • Betere fysische eigenschappen als diverse stopbare composieten • Ook voor kauwbelaste vullingen geschikt Blijft ideaal staan • Nauwkeurige, overschotvrije dosering • Eenvoudig vullen van tandhalscaviteiten, ondersnijdingen etc. Uitstekende esthetiek • Twaalf kleuren, inclusief nieuwe kleur VC A5 voor cervicale vullingen • zeer goede polijstbaarheid en duurzame glans VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Duitsland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com NIEUW Kleurverandering bij restauratieve materialen TEKST: DENTAL TRIBUNE TURKIJE ERUM, TURKIJE - De meeste es- thetische restauratieve materia- len vertonen een waarneembare kleurverandering na polymerisa- tie. De kleur is na belichting niet meer exact hetzelfde als voor de plaatsing. Dat blijkt uit Turks on- derzoek naar 17 op kunststof ge- baseerde composieten. In veer- tien gevallen trad een duidelijk waarneembare kleurverandering op. Onderzoekers van de afdeling restauratieve tandheelkunde van de Turkse Atatürk Universiteit analyseerden dertien op kunst- stof gebaseerde composieten, één op silorane gebaseerd composiet, twee met meervoudig zuur be- werkte kunststofcomposieten en één conventioneel glasionomeer- cement. De wetenschappers ver- geleken de kleurparameters van de samples voor en na plaatsing volgens de International Com- mission on Illumination L*a*b*- kleurschaal met een standaard belichting tegen een witte achter- grond met een tandheelkundige kleurmeter. Ook vergeleken ze de uiteindelijke kleuren van het res- tauratieve materiaal met de kleu- renkaart. Slechts drie restauratieve ma- terialen (Fuji IX, GC; Filtek P60, 3M ESPE; Te-Econom, Ivoclar Vi- vadent) ondergingen geen waar- neembare kleurverandering na plaatsing. Het kleurverschil tus- sen de geplaatste materialen en de kleurenkaart liep uiteen van 1.86 tot 11.63. Met uitzondering van Fuji IX en Filtek Supreme XT (3M ESPE), vertoonden de ma- terialen een waarneembaar ver- schil toen ze werden vergeleken met de Vita kleurengids. “Het is moeilijk om de kleur van de tand met de restauratie overeen te la- ten komen. Dit gegeven was de aanleiding voor ons onderzoek,” zei hoofdonderzoeker dr. ÇaĞatay Barutcigil tegen de website DrBi- cuspid.com. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de door het Ame- rikaanse Ministerie van Volks- gezondheid aanbevolen Delta E-waarde 3.7 om de klinisch ac- ceptabele grenzen van kleurver- gelijking vast te leggen. Dit ge- beurt op basis van de volgende formule: Delta E = (Delta L + Del- ta a + Delta b). Hierbij staat Del- ta L voor de verschillen in licht- waarden, Delta a voor verschillen in roodwaardes en Delta b voor verschillen in geelwaardes. Dr. Barutcigil onderstreept dat het onderzoek uniek was door het volume en de verscheiden- heid aan geteste materialen. Daarnaast was dit het eerste on- derzoek naar kleurveranderingen bij silorane. Hoewel er regelma- tig over de technische aspecten van dit materiaal is gepubliceerd, was een onderzoeksverslag naar mogelijke kleurveranderingen tot dusver uitgebleven. Het volledige onderzoek staat in het juninum- mer van Journal of the American Dental Association. ■ Tijdens het ITI Congress Bene- lux, 10 en 11 juni in Amsterdam, ontving dr. Nikola Saulacic uit handen van prof. dr. Daniel Bu- ser, voorzitter van het ITI, de 16e André Schroeder-onderzoeksprijs voor zijn onderzoek “Botappositie bij een implantaatoppervlak van een titanium-zirkoniumlegering”. Sinds 2007 is Saulacic hoofd van het departement voor kaak- ITI kent André Schroeder-onder- zoeksprijs toe aan Nikola Saulacic Nikola Saulacic (links) wint de prestigieuze onderzoeksprijs. met zowel een aangepast gezand- straald als een met zuur geëtst oppervlak (SLActive). Saulacic concludeerde dat TiZr- implantaten net als Ti-implanta- ten een snelle vroege osseointe- gratie vertonen. De uitstekende mechanische eigenschappen van TiZr en de snelle osseointegratie steunen het gebruik van TiZr-im- plantaten voor moeilijkere klini- sche situaties. De jaarlijkse André Schroeder- onderzoeksprijs voor onafhanke- lijke onderzoekers geldt als één van de meest prestigieuze prijzen in de tandheelkundige implanto- logie. ■ en aangezichtschirurgie en ora- le chirurgie aan het Universitair Ziekenhuis in Bern. Zijn belang- rijkste onderzoeksvelden zijn de tandheelkundige implantologie en botregeneratie. Zijn onderzoek bracht het vroe- ge genezingsproces van titani- um-zirkoniumimplantaten (TiZr) in kaart door deze te vergelijken met titaniumimplantaten (Ti),