Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

DENTAL TRIBUNE The World's Dental Newspaper - Netherlands Edition september 2011 www.dental-tribune.nl jaargang 1 | nummer 6 Tandartsen naar Benin Op reis voor een betere mondgezondheid in West-Afrika > Pagina 2 Alternatief voor narcose Tandarts Tijl van den Berg over intraveneuze sedatie > Pagina 3 / 19 Niek Opdam Interview met een autoriteit in composiet > Pagina 12-15 “ ” Dressed by Pastelli Kwaliteitskleding voor de tandheelkundige professional. Met Italiaanse passie ontwikkeld voor de Nederlandse professional met gevoel voor stijl. Net als bij het ontstaan van Pastelli in 1929 wordt ieder kledingstuk met dezelfde zorg behandeld alsof het uniek is. Dressed by Pastelli. Meer informatie? Bel 010 4163670 of bezoek www.pastelli-nederland.nl DE NIEUWE KWALITEIT IN NEDERLAND Tandplaque wellicht bruikbaar in strijd tegen gaatjes en tandvleesontstekingen GRONINGEN - Hoe goed je je tan- den ook poetst, er blijft altijd een beetje tandplaque achter. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, zo blijkt uit onderzoek van Ma- rieke Otten, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tandplaque kan namelijk dienen als ’opslagplaats’ van antimicro- biële tandpasta’s en mondspoel- middelen. Op die manier draagt het bij aan het langdurige effect van deze middelen. Otten bracht de hechting van tandpasta en mondspoelmidde- len aan tandplaque nauwgezet in kaart. Ze toonde aan dat anti- microbiële tandpasta’s en mond- spoelmiddelen, ook in verdunde vorm, invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van tandpla- que en dat deze middelen de bac- teriële samenstelling van tand- plaque beïnvloeden. Verder bleek zelfs een dunne laag tandplaque een opslagplaats voor antimicro- biële middelen. Of de nieuw ontdekte func- tie van tandplaque daadwerkelijk gaatjes en andere tand- en tand- vleesproblemen helpt bestrijden, AMSTERDAM – De afgelopen de- cennia heeft composiet geleide- lijk amalgaam verdrongen als materiaal van eerste keuze bij tandheelkundige restauraties. In de beginjaren maakte composiet een sterke evolutie door, maar in de jaren tachtig en negentig leek het materiaal uitontwikkeld. Enkele producten die kort na de introductie van de total-etch- techniek op de markt kwamen, worden tegenwoordig nog steeds gebruikt. Toch blijven fabrikanten zoe- ken naar vernieuwing. De laatste jaren maakte de tandheelkundi- ge wereld kennis met composiet dat grotendeels vrij was van po- lymerisatiekrimp, met nóg fraai- ere composieten voor het front en nanomateriaal. Net zo belang- wekkend was de introductie van zogenaamde compobonds: zelfet- sende composieten die de tand- arts in één stap kan plaatsen. Op pagina 5-10 van deze editie vindt u een interessant artikel van dr. Irfan Ahmad, die de werkwij- ze van de compobond uitgebreid uitlegt, en deze nieuwe restaura- tieve methode in een historisch kader plaatst. In dit nummer, dat voor een groot deel is gewijd aan compo- siet, vindt u ook een interview met dr. Niek Opdam. Deze des- kundige op het gebied van res- tauratieve en adhesieve tand- heelkunde houdt de nieuwe ontwikkelingen in zijn vakge- bied goed in de gaten, maar zet vraagtekens bij de ‘revolutio- naire’ vernieuwingen waarmee de tandheelkundige industrie op de proppen komt. “Je moet dat in perspectief zien. Veel uit- stekende tandartsen werken al meer dan tien jaar met hetzelf- de materiaal,” aldus Opdam. Verder gaat hij onder meer in op pleidooien voor de herintrede van amalgaam en de moeizame relatie tussen preventie en het Nederlandse verzekeringssys- teem. ■ Composiet blijft zich vernieuwen TE DBA’s omvatten het etsen (rood) van zowel glazuur als dentine, gevolgd door de primer (geel) en lijm (groen). (foto eigendom van dr. Irfan Ahmad) Zelfs een dunne laag tandplaque is een opslagplaats voor antimicrobiële middelen KEULEN - De Duitse denta- le industrie heeft opnieuw een sterk jaar doorgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse vereniging van tand- heelkundige producenten (VDDI). Het jaarverslag over boekjaar 2011-2011 wijst uit dat de totale omzet van de Duitse dentale industrie 4,01 miljard euro bedroeg, een stijging van 6,8% ten opzichte van 2009. Ondanks de almaar toene- mende concurrentie op de in- ternationale markt voor me- dische toepassingen bedroeg de omzet van de export 2,34 miljard euro, een stijging van 9,6%. De binnenlandse omzet groeide minder hard (3,3%) en bedroeg 1,67 miljard, aldus VD- DI-voorzitter Martin Rickert. De meeste producenten ver- klaarden dat de binnenlandse afzet bevredigend was; 65% van hen rapporteerde een om- zetstijging. Ook de verwachtin- gen voor het komende boekjaar zijn zeer positief. 62% van de VDDI-leden verwacht een om- zetstijging op de Duitse markt. De internationale markt blijft een stabiele bijdrage leveren aan de groei van Duitse denta- le producten. Met een export- quote van ongeveer 55% stabi- liseerde de Duitse positie op de internationale markt en groei- de deze significant in sommige niches. Van de leden meldde 46% een groei in export, 40% een stabilisatie en slechts 14% een afname. ■ moet nader onderzocht worden. De onderzoeksresultaten zijn niet- temin een extra argument voor het gebruik van antimicrobiële tandpasta’s en mondspoelmidde- len, stelt Otten. (Bron: rug.nl) ■ Duitse dentale industrie groeit fors