Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

7Interviewdental tribune - netherlands editionjuli 2011 Momenteel staat de discussie over vrije tarieven in de mond- zorg hoog op de agenda. Hoe zul- len vrije tarieven de kindertand- heelkunde veranderen? “Ik denk dat we meer tandartsen zullen krijgen die er bewust voor kiezen kinderen te behandelen. Het probleem is dat voor de pre- ventiemaatregelen die voor ons belangrijk zijn, geen echte tarie- ven bestaan. Met poetsinstruc- ties kom je niet uit de kosten. We krijgen wel meer vrijheid om ons op dit gebied te onderscheiden van anderen. Als je aan bepaal- de zaken wezenlijk meer of an- dere aandacht besteedt, mag je er meer voor vragen.” Zal volgens u de toegankelijkheid voor patiënten gelijk blijven? “Die zal niet verbeteren. Ik heb begrepen dat er geen prijsaf- spraken gemaakt mogen wor- den. Dat lijkt me onhoudbaar, omdat tandartsen in een regio vaak contact hebben en soms nauw samenwerken. Van echte concurrentie kan in zo’n situatie geen sprake zijn. We moeten ho- pen dat ze zich in overleg speci- aliseren, maar dat blijft nog de vraag. We moeten er in ieder ge- val voor waken dat ouders kiezen voor de goedkoopste zorg, die te- vens slechte zorg blijkt te zijn. De mondzorg is nog helemaal niet transparant en het is de vraag hoe men die veel transparanter kan maken. Het gat tussen de kennis van de patiënt en de zorg- verleners is groot, ondanks alle informatie op internet. Als ik een slechte vulling heb gelegd, kan iemand daar niet zomaar achter- komen. We moeten daarom uit- gaan van de eerlijkheid van de zorgverleners. Niet alle patiënten hebben be- hoefte aan keuzemogelijkheden op het gebied van zorg. Sommi- gen worden daar alleen maar on- zeker van. Zorgaanbieders moe- ten een directieve rol spelen in dit proces. Het vrije tarievenstel- sel impliceert dat mondzorgaan- bieders, die al een hoge werkdruk kennen, zich naast het runnen van een eigen onderneming be- zig moeten houden met regionale tarieven. Ik vind dat aan al deze punten te makkelijk voorbij wordt gegaan.” U werkt als adviserend expert voor Difrax, een producent van babyartikelen. Wat is uw positie binnen dit bedrijf? Ik ben daar begonnen toen Di- frax – een bedrijf dat onder an- dere babyspenen maakt – op ei- gen initiatief waarschuwde dat het niet goed is lang door te gaan met speengebruik, omdat dit tandheelkundige problemen in de hand kan werken en spraak- en slikpatronen kan beïnvloeden. Dat sprak mij aan: een onderne- mer die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen product. Difrax heeft mij destijds bena- derd om als kindertandarts mee te werken aan deze campagne. Mijn rol bestond voornamelijk uit het illustreren en uitleggen wat de mogelijke tandheelkundi- ge gevolgen konden zijn van lang en intensief speengebruik. Difrax heeft hierover een boek geschre- ven en ik heb mijn medewerking verleend. Evenals voor een boek over mondzorg in het algemeen. Tegenwoordig geef ik online ad- vies aan consumenten, op vrij- willige basis.” Vindt u het niet gevaarlijk uw naam aan een commerciële partij te verbinden? “Ja, en daar ben ik mij zeer van bewust. Ik doe dit werk op eigen naam, mede omdat ik vice-voor- zitster van de Nederlandse Ver- eniging voor Kindertandheel- kunde ben. Binnen de vereniging hebben wij hier ook discussies over. Ik wil me uitdrukkelijk niet aan Difrax verbinden, maar vind het belangrijk om consumenten informatie te bieden, zeker als je een breed publiek kunt bereiken. En dan moet je soms een beet- je op eieren lopen, dat begrijp je wel, hè?” ■ Freedent heeft een handige en lekkere oplossing voor mensen die hun mond tussendoor schoon en fris willen houden. Die oplossing heet Freedent Professional® , een unieke kauwgum waarmee je je tanden de hele dag door kunt verzorgen. Freedent Professional De slimme tandverzorging voor tussendoor! ng Freedent Professional bevat namelijk speciaal ontwikkelde microgranules. Door te kauwen worden ze in de mond verdeeld en lossen ze langzaam op. Het effect is direct merkbaar: voelbaar schone tanden. Ideaal dus voor wie op het werk is of onderweg en even geen tijd heeft om uitgebreid te poetsen. Vanzelfsprekend bevat Freedent Professional® geen suiker. In plaats daarvan is xylitol toegevoegd, een suikervervanger die gezond is voor de tanden. Het kauwen van suikervrije kauwgum: • vermindert de kans op cariës • stimuleert de speekselproductie • neutraliseert de zuren in tandplak • helpt aangetast tandglazuur herstellen ® Ga nu naar www.wrigley.nl/dispenseractie en bestel een GRATIS dispenser met 200 samples voor uw patiënten. G e 2 FHV_92180_Dispenser.indd 1 16-06-11 17:49 “ ” Niet alle patiënten hebben behoefte aan keuzemogelijkheden op het gebied van zorg “ ” Vaak kom je een heel eind door je te verdiepen in de thuissituatie