Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

3Binnenlands nieuwsdental tribune - netherlands editionjuli 2011 DEN HAAG - De praktijk Tand- zorg Assen is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor onbepaalde tijd gesloten. De sluiting komt niet geheel uit de lucht vallen. In 2008 en 2009 bezocht de inspectie de praktijk al naar aanleiding van een mel- ding. Tijdens een onaangekon- digd bezoek in mei van dit jaar constateerde de IGZ ernstige te- kortkomingen in onder meer het hygiënebeleid. Daarop werd de praktijk voor een week gesloten. Nadat tijdens een tweede con- trole bleek dat de vastgestelde tekortkomingen onvoldoende waren verholpen, gooide de IGZ begin juni de deur voor onbepaal- de tijd op slot. Volgens een woordvoerder heeft de inspectie vastgesteld dat de veiligheid van en zorg aan de patiënten van Tandzorg As- sen onvoldoende is gewaarborgd. “Dan kunnen wij maar één be- sluit nemen en dat is sluiting voor onbepaalde tijd.” (bron: IGZ) ■ Tandzorg Assen krijgt bevel tot sluiting AMSTERDAM - Speciaal voor pu- bers die hun beugel niet lang ge- noeg dragen, is een beugel met ingebouwde chip ontworpen. Door de chip via een apparaat uit te lezen, kan de orthodontist pre- cies zien hoe vaak en hoe lang de beugel per dag in de mond is ge- weest. De beugelchip werkt op li- chaamstemperatuur en is volgens de producent niet fraudegevoelig, bijvoorbeeld door het onder een warmtelamp te leggen. Verzeke- raars zijn enthousiast en hebben besloten de chip te vergoeden. Uit onderzoek van de Uni- versiteit van Amsterdam blijkt dat kinderen hun (losse) beugel slechts vijf tot zes uur per dag dragen. De gemiddelde voorge- schreven tijd ligt op veertien uur. Chip in beugel houdt pubers in de gaten ERMELO - Het ‘Miscea Hygië- ne Systeem’ heeft tijdens het NMT jaarcongres 2011 de eerste Hokwerda Award gewonnen. De award wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon, in- stelling of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het verbeteren van de beroepsuit- oefening en arbeidsomstandig- heden in de mondzorg. Het Miscea Hygiëne Systeem combineert water, zeep en des- infectans in één kraan die zon- der aanraken te bedienen is. Het systeem komt op de markt in een periode waarin de aandacht voor infectiepreventie in de mond- zorgpraktijk tot grote hoogte is gestegen. De award werd uit- gereikt door de naamgever van de prijs, professor Oene Hok- werda, een internationale auto- riteit op het gebied van ergono- mie in de mondzorg. Het thema voor deze eerste prijsuitreiking was “het verbeteren van een er- gonomische werkwijze”. Het systeem van Miscea voldoet vol- gens de jury in drie opzichten aan de criteria voor ergonomie: het bevordert de veiligheid, ver- eenvoudigt het handelingspa- troon en combineert verschillen- de functies in één systeem. (bron: NMT) ■ Miscea wint Hokwerda Award DEN HAAG - Minister Edith Schippers (VVD) wil een Euro- pese openbare zwarte lijst van (tand)artsen met een beroeps- verbod. In Nederland staan ge- schorste zorgverleners al op zo’n zwarte lijst, waarop in de nabije toekomst ook boetes of berispin- gen vermeld zullen worden. Om- dat dit in sommige andere Euro- pese lidstaten niet het geval is, bestaat het risico dat in Neder- land geschorste artsen hun be- roep elders ongestoord kunnen uitoefenen. Het voorstel van de Minis- ter van VWS volgt na ophef over een Nederlandse vaatchirurg die in een Schots ziekenhuis werkte, terwijl hij in Nederland bij twee ziekenhuizen was weggestuurd. Eerder kwam de aan medicijnen verslaafde neuroloog Ernst Jan- sen Steur in het nieuws, die in het Medisch Spectrum Twente jarenlang verkeerde diagnoses van ziektes als Alzheimer en Par- kinson stelde. Steur liet zichzelf schrappen uit het artsenregister in Nederland, maar werkte ver- volgens jarenlang in Duitsland. Dat was mogelijk omdat zijn an- tecedenten daar niet waren na- getrokken. Deze incidenten ver- sterkten de roep om coördinatie op Europees niveau. Van haar Europese collega’s kreeg het voorstel van Schippers bijval. In Nederland bestaat veel maat- schappelijk draagvlak voor de openbaarheid van fouten door artsen, zo bleek onlangs uit een onderzoek van de Consumen- tenbond. Ruim driekwart van de consumenten vindt dat fou- ten van artsen openbaar moeten zijn, via de naam van het zieken- huis. De noodzaak tot openbaar- heid is voor een deel van de res- pondenten wel afhankelijk van de ernst van de medische misser. Als de tuchtrechter een uitspraak doet, vindt bijna 75% van de on- dervraagden dat de naam van de arts bekendgemaakt moet wor- den. Nadat de uitkomsten van dit onderzoek bekend werden, start- te de Consumentenbond de cam- pagne ‘Kiezen moet kunnen’ om een einde te maken aan de ‘doof- potcultuur’ in de medische sector. Toch vindt niet iedereen het opstellen van een dergelijke lijst een goed idee. “Het opstellen van een Europese zwarte lijst van art- sen die slecht werk leveren heeft een averechts effect,” betoogt prof. Jan Klein, hoogleraar Veilig- heid in de Zorg. Samen met drs. Dirk de Korne, gezondheidswe- tenschapper bij het Oogzieken- huis Rotterdam, wijst hij op de negatieve ervaringen die met der- gelijke lijsten in de VS zijn opge- daan. Daar heeft volgens Klein de ”perverse juridisering” van de ge- zondheidszorg geleid tot ”grote juridische afdelingen in zieken- huizen, eindeloze administra- tie en toenemend micromanage- ment, terwijl de zorg zelf er niet door verbetert”. Klein en De Korn menen dat het echte veiligheidsprobleem niet bij het wel of niet bestaan van een zwarte lijst ligt. De wer- kelijke problemen zijn volgens hen onvoldoende kennis van ri- sico’s, slecht teamwerk, het niet melden van incidenten en een or- ganisatiestructuur die fouten uit- lokt. (bronnen: Trouw/BMG) ■ Schippers wil Europese zwarte lijst Smokkelen met beugeldragen is verleden tijd met de chip van TheraMon. EuropesezwartelijstvergrootangstvoorInspectie “Ik merkte steeds vaker dat men- sen niet eerlijk waren,” zegt tand- arts Marco Pachon Y Steur, die de chip in Nederland introduceerde. “Soms had ik een uitgedroogd beugeltje voor me, waarvan ik ze- ker wist dat het nauwelijks was gedragen. Maar dan zei het kind ijskoud: ‘Ja hoor, ik heb hem elke dag in gehad’. Ook de ouders be- weerden met droge ogen dat het zo was. Ik weet dat een deel van de tandartsen er niet eens aan begint hem voor te schrijven. Veel ouders lukte het ook niet hun kind te motiveren.” Samen met een Oostenrijk- se producent ontwikkelde hij de TheraMon. Pubers die de chip gebruiken, lijken hun beugel lan- ger te dragen dan ze voorheen deden, zegt Pachon. “Bij de con- troles staan ze gespannen voor het apparaat om te zien hoeveel ze gehaald hebben.” In eerste in- stantie was hij bang dat ouders het als de beugelpolitie zouden zien. Maar in zijn praktijk, zegt hij, maakte geen enkele ouder bezwaar. Sterker nog: “Ze wa- ren blij dat ze hun kind niet meer elke dag achter de broek hoef- den te zitten.” (bron: de Volks- krant) ■ “ ” Ik merkte steeds vaker dat mensen niet eerlijk waren ”“Momenteel bestaat het risico dat in Nederland geschorste artsen hun beroep elders ongestoord kunnen uitoefenen Minister Edith Schippers van VWS.