Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

23Mediadental tribune - netherlands editionjuli 2011 DANIEL ZIMMERMANN, DTI In een eerdere editie schreven wij over de Britse oud-tand- arts dr. Michael R. Young, wiens boek Managing a Den- tal Practice: The Genghis Khan Way de Bookseller/ Diagram Prijs voor vreemd- ste boektitel van het jaar won. Dental Tribune sprak met hem over zijn boek, het belang van plannen en de toepassing van militaire tactieken in de tandartspraktijk. Uw boek won recentelijk de Bookseller/Diagram Prijs en be- vindt zich nu tussen eerdere win- naars als The Big Book of Les- bian Horse Stories en American Bottom Archaeology. Verbaasde de nominatie u? “Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat deze prijs bestond. Ik was nog verbaasder toen ik hem won. Hiervoor moet ik mijn redacteur Gillian Nineham bedanken. Zij geloofde in mijn oorspronkelijke manuscript en liet de titel die ik het boek had gegeven onveran- derd.” Wat inspireerde u tot deze titel? “Ik wilde graag dat mijn boek onderscheidend was, en ik wist dat een titel als Hoe run ik een tandartspraktijk mijn boek niet zou laten opvallen tussen het be- staande aanbod. Vanaf het begin wilde ik schrijven over een zeer directe, praktische en bijna dic- tatoriale manier van praktijkma- nagement, omdat ik mijn eigen praktijk vroeger ook zo leidde.” In de Westerse wereld beschouwt men Dzjengis Khan als een dicta- tor en een bloeddorstige verove- raar. Waarom koos u hem als voornaamste inspiratiebron? “Ik vond voornamelijk negatie- ve percepties van Dzjengis Khan en zijn militaire campagnes toen ik mijn onderzoek voor dit boek deed. Tussen al dit belastende materiaal vond ik enkele positie- ve beschouwingen die goed pas- ten bij de Dzjengis Khan die ik mij had voorgesteld. Het schijnt dat hij een meritocratisch sys- teem hanteerde, waarbij hij de kwaliteiten van en verschillen tussen zijn soldaten nauwkeurig in acht nam. In plaats van hen te laten gissen naar zijn plannen, praatte hij uitvoerig over zijn be- leidskeuzes. Ik vind dat iedere manager dit zou moeten doen. Al vroeg in zijn carrière was Dzjen- gis Khan bezig met spionage en dacht na over de beweegredenen van zijn rivalen. Hij leerde snel en paste nieuwe ideeën en technolo- gieën toe zodra deze beschikbaar kwamen. Deze eigenschappen zijn zeer belangrijk voor het prak- tijkmanagement en de klinische tandheelkunde. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er werd ver- meld dat hij charismatisch was en voorop ging in de strijd. Vindt u niet dat iedere manager dat zou moeten doen?” Het toepassen van militaire tac- tieken in de burgerlijke prak- tijk is geen nieuw concept. De standaardwerken Vom Kriege van de Pruisische generaal Carl Von Clausewitz (1780-1831) en The Art of War van de Chinese strateeg Sun Tzu (omstreeks de zesde eeuw voor Chr.) worden vaak aangehaald in de zakenwereld. Waarom denkt u dat de tactieken uit deze boeken in het heden- daagse management toegepast kunnen worden? “Ik ben geen expert, maar vol- gens mij was Von Clausewitz een militair theoreticus die pleitte voor een sterkere samenwerking tussen burgers en het militaire apparaat. Dit heeft raakvlakken met de noodzakelijke samen- werking tussen de professionele praktijkmanager en de rest van het tandheelkundige team. Ie- dereen moet betrokken zijn bij de strategie die wordt gevolgd, of dit nu in een oorlogssituatie of in een zakelijke onderneming is. The Art of War van Sun Tzu behandelt militaire strategie in dertien hoofdstukken. Je kunt je hierbij niet onttrekken aan de overeenkomsten tussen bedrijfs- planning en oorlogsvoering. Het gaat over het opstellen van plan- nen, de uitdaging in kaart bren- gen, een aanvalsplan formuleren, positioneren, leiding geven, ster- ke en zwakke punten, manoeu- vreren, variëren met tactieken, het gebruik van spionnen, enzo- voort. Ik zie sterke parallellen, met één overkoepelend thema: planning. Als je praktijkmanagement be- nadert in termen van oorlogsvoe- ring, heeft alles wat je doet gevol- gen, goed of slecht. Om te winnen moet je de slechte beslissingen tot een minimum reduceren. Le- ren van je fouten is essentieel.” U beschrijft in uw boek veel persoonlijke ervaringen. Wat beschouwt u als uw grootste ver- gissing en zou u nu anders doen, als u een tandartspraktijk zou beginnen? “Ik zou het starten van een ei- gen praktijk zeker niet overhaas- ten. Ik zou me van tevoren ver- diepen in hoe het managen van een praktijk in zijn werk gaat en niet achteraf, zoals vaak gebeurt. Door een samenloop van om- standigheden werd ik van de ene dag op de andere praktijkhouder in een stad die ik nauwelijks ken- de. Ik had niets met mijn vrouw doorgesproken, had geen busi- nessplan, geen marktonderzoek en, nog het ergste van alles, ik overschreed mijn budget. Ik had geluk, want onderweg trouwde ik opnieuw, nu met een echtgenote met veel zakelijk verstand. Door haar realiseerde ik mezelf hoe belangrijk het was dat mijn prak- tijk ‘professioneel’ gerund werd.” Uw carrière als tandarts heeft meer dan 25 jaar geduurd. Wat houdt u momenteel bezig? Werkt u aan een nieuw boek? “Ik beschouw mijzelf nu als schrijver, dus houd ik mij voor- namelijk daarmee bezig, fictie en non-fictie. Dit jaar hoop ik mijn ‘Bachelor of Arts’-diploma te ha- len. Inderdaad werk ik ook aan een tweede boek. Dat zal een soort prequel zijn, die gedetail- leerd advies biedt over hoe een praktijk te beginnen en op te zet- ten. Ik ben ook geïnteresseerd in het gebruik van sociale netwerk- sites als een manier om informa- tie te ontsluiten en promotionele activiteiten te ondernemen.” ■ SAN FRANCISCO - Een Ameri- kaanse tandarts werd onlangs op hardhandige wijze gecon- fronteerd met de vrijheid van meningsuiting op internet, die tegenwoordig wettelijk is vastge- legd. De vrouw was zeer verbol- gen nadat een klant haar op de bekende Amerikaanse recensie- site Yelp.com een slechte tand- arts had genoemd en eiste een enorme schadevergoeding. De rechtszaak die zij aanspande, verliep echter niet zoals gehoopt. De tandarts verloor de zaak omdat de rechter oordeelde dat de recensent volledig gerechtigd was zijn mening te geven. De tandarts werd veroordeeld tot het betalen van alle juridische kos- ten van de recensent. Maar daar bleef het niet bij. Door een fout van de advocaat van de tandarts werd ook Yelp.com aangeklaagd. In de VS is een aanklacht wegens laster tegen een site als Yelp.com niet toegestaan, omdat zij wor- den gezien als ‘service providers’, die enkel gebruikers in staat stel- len hun mening te geven. Hier- door moest de tandarts ook de juridische kosten van Yelp.com betalen. Nadat alle rook was op- getrokken bleek het totale prijs- kaartje van de rechtszaak 80.000 dollar (ruim 50.000 euro) te be- dragen. Afgezien van de kosten blijft de negatieve recensie dus op de website staan. Conform de Wet van Murphy heeft de vele publi- citeit rondom de zaak bovendien geleid tot een stortvloed aan link- jes naar de recensie. Hierdoor is deze extra goed vindbaar ge- worden. De vele recensiesites op inter- net zijn veel mensen en bedrijven een doorn in het oog. Vaak weten zij niet hoe om te gaan met nega- tieve recensies en publiciteit. Het indienen van een klacht bij de be- treffende website of een poging tot verwijderen van een negatieve beoordeling roept meestal ver- nietigende reacties op: de vrijheid van meningsuiting op internet geldt binnen de onlinecultuur als een onaantastbaar recht. (bron: Hyped.nl) ■ Ontvangt u Dental Tribune nog niet? Meld u geheel kosteloos bij ons aan door het online inschrijfformulier op www.albionpress.nl in te vullen. Een adres afmelden, bijvoorbeeld omdat u de krant zowel thuis als op uw praktijkadres ontvangt, is eveneens mogelijk op www.albionpress.nl. Voor adreswijzigingen en andere vragen kunt u e-mailen naar klantenservice@dental-tribune.nl. Of bel ons op 030-63 55 070. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nationale en internationale nieuws in de mondzorg? Meld u kosteloos aan voor onze mailservice op www.albionpress.nl. U ontvangt dan wekelijks een overzichtelijke selectie van actuele ontwikkelingen in uw vakgebied. Volg het laatste nieuws Kosten voor klacht over slechte recensie: 50.000 euro Nieuwsflits “Na de uitzending van het Engel- se televisieprogramma ‘The Truth About Your Dentist’ heeft de Brit- se Dental Health Foundation een gratis telefoonlijn geopend voor bezorgde consumenten. In de uit- zending worden dubieuze decla- raties en respectloos gedrag naar patiënten door Britse tandartsen in beeld gebracht. De vereniging hoopt met de telefoonlijn een da- ling in het aantal tandartsbezoe- ken te voorkomen.” DENTAL-TRIBUNE.CO.UK, 31-05- 2011 “Ongeruste inwoners van het Duitse Gelnhausen waarschuwden onlangs de politie omdat ze luid geschreeuw hadden gehoord. Toen de agenten op de melding afgin- gen, ontdekten ze al snel de oor- zaak van het gejammer: een pa- tiënt op de behandelingsstoel van de plaatselijke tandarts. Welke ingreep er werd uitgevoerd, is niet bekend.” DE TELEGRAAF, 28-05-2011 “Euro-commissaris Neelie Kroes kondigde in mei het World of Health and Information Techno- logy congres verstrekkende wet- geving aan: ‘Vanaf 24 april 2011 hebben alle burgers in Europa recht op zorg, ongeacht het land waar zij zich bevinden. Regerin- gen en zorgverzekeraars mogen niet weigeren hun ingezetenen of verzekerden te betalen als die zich in het buitenland bevinden. Voor het eerst heeft de EU een beslis- sing genomen over Volksgezond- heid; er is een historische stap ge- zet.’” MEDICALFACTS.NL, 16-05-2011 Zanger Ben Saunders, de extra- verte winnaar van tv-talenten- jacht The Voice of Holland, meldde op Twitter een bezoek aan de es- thetische tandartsen Lisette Rade- makers en Jessica Kinsbergen in Den Haag. De getatoeëerde zan- ger, die ontevreden is over de staat van zijn gebit en regelmatig klach- ten heeft, houdt na de behandeling maar één van zijn kenmerkende gouden tanden over. DE TELEGRAAF, 06-06-2011 “Steeds meer mensen zijn obses- sief bezig met het bleken van hun tanden, meldt de Amsterdamse tandenkliniek ‘Wit’. Bij de kliniek komen wekelijks mensen met ‘ble- achorexia’. Zij hebben spierwitte tanden, maar nemen daar geen genoegen mee en willen nog een behandeling. De kliniek raadt ex- tra behandelingen af, omdat deze schadelijk zijn voor de tanden. De NMT bevestigt dat mensen soms doorslaan met het bleken. “Maar we moeten het probleem niet gro- ter maken dan het is,” zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn Nederlanders over het algemeen heel bewust bezig met hun gebit.” DE PERS, 09-06-2011 “Het kunstgebit dat in de jaren ‘80 uit de mond van een Duitse toerist in het Australische Nerri- gorangmeer viel, is na bijna der- tig jaar terecht. Milieuactivisten die het droogvallen van meren in dit gebied onderzoeken, vonden het hulpmiddel op een opgedroog- de rivierbank. Sindsdien proberen zij het gebit naar de rechtmatige eigenaar te retourneren. Voorals- nog zijn hun pogingen tevergeefs.” DENTAL TRIBUNE ASIA PACIFIC, 06-06-2011 “De Haagse politie stuitte onlangs bij toeval op een neptandarts. Tij- dens een controle van een tram bleek één van de passagiers een tas bij zich te hebben met allerlei tandartsattributen zoals gouden en witte vulllingen, kronen, tan- gen en witte kleding. De man was niet gecertificeerd. De politie ver- moedt dat hij een illegale praktijk vanuit huis runde.” RAARMAARWAAR.NL, 14-06-2011 De Wet van Murphy ging voor deze tand- arts zeker op. ‘Prijswinnende tandarts’ aan het woord Dr. Michael R. Young met zijn ‘prijswin- nende’ boek. (DTI/foto geplaatst met toe- stemming van Yorkshire Post Newspapers Ltd., UK)