Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

22 Feuilleton/Kalender dental tribune - netherlands edition juli 2011 W ekenlang kon het rus- tig zijn in mijn mond, totdat ik dan bijvoor- beeld nietsvermoedend diefje- met-verlos deed, achter een struik hurkte en plots ineenkromp van de pijn. Een vlammende scheut joeg dan door een of andere kies en wit van ellende ging ik naar huis, waar mijn moeder lauwe kamillethee maakte om te spoe- len. Dat hielp geen zier. Vaak haalde ik kiespijnwatjes bij de drogist om de hoek. Dat waren wasachtige bolletjes in een klein kartonnen doosje met vetvrij pa- pier. Die dingetjes moest je diep in de aangetaste kies stoppen en die zouden dan een pijnstillen- de werking hebben. Niets hielp. Soms was de boel zo ontstoken dat de pijn onhoudbaar was. Het klopte in boven- en onderkaak, in tanden en kiezen, in tandvlees en wortels. Huilend lag ik in bed, en er kwam altijd een moment dat de pijn ondraaglijk werd. Dan zat er maar één ding op. Eerst afstand creëren, dan de buitenaardse we- zens. Dat ging zo. Het begon met de scheurende kiespijn, waar ik me eerst tegen probeerde te verweren door mijn kaken stijf op elkaar te klemmen. Soms hielp dat even. Zo niet, dan ging ik over op plan B. Ik liet de pijn dan eerst hele- maal doorkomen, zonder verzet. Ik ontspande mijn kaken, mijn wangen, mijn hoofd. De weer- stand tegen de pijn moest op- geheven worden. Dat was niet eenvoudig en het kostte ook wel enige oefening voordat ik daar- toe in staat was. Tijdens de eerste minuten vloeide de pijn dan bij- na ondraaglijk mijn hoofd in. Hij lekte door mijn kaken, sloeg door de voortanden en de snijtanden, en nestelde zich met gloeiende haken in mijn kiezen. Zo moet het gaan met mensen die gemarteld worden. Maar als de pijn onontkoombaar is en on- houdbaar lijkt, komt er een mo- ment dat je je er tegenover móet verhouden. Anders ga je waar- schijnlijk dood. Ik knipte de pijn in stukken en ging hem beschrijven. ‘Kijk, in de bovenkaak zit nou typisch een geval van scheuten die niet alleen in de kies blijven, maar zich ook bemoeien met omringende per- celen. Daarnaast zit een klein, geïsoleerd pijntje dat een beetje lijkt op een heipaaltje, een klein geniepig heipaaltje met een vast ritme erin, aangejaagd door de bloedstromen in de aderen. En, ooh jongens, in die voortanden zit een interessante. Die dekt, als een stervoetballer, de hele breed- te van de vier voortanden, al- thans, wat daar nog van over is. Hij vergeet er geen een en slaat met zijn mokerhamer in een ijze- ren regelmaat op de gevoeligste punten. En daaronder, oei, dat is ook een goeie. Die strijkt met een soort ganzenveer over een open zenuw, die daardoor als een snaar gaat trillen.’ En zo ploeg- de ik mijn hele mond door als een verkenner in een maanland- schap. Ik stelde me vaak voor dat ik in dat kleine ijzeren bed bekeken werd door ruimtewezens, die een speciale studie maakten van de gevoelens van de mens. Zij kon- den voelen wat ik voelde, en had- den daar een interessant obser- vatie-experiment van gemaakt. Ik keek dan met hun ogen naar dat meisje in dat bed met die kiespijn en leerde zo de kiespijn objectiveren. De buitenaardsen waren dan, zo bedacht ik, geschokt over de pijnlijke wreedheid van het le- ven op aarde en gingen walgend in hun ruimteschepen weer naar huis. Ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat we daardoor nooit blijvend bezoek uit de ruimte hebben gehad. Schrijfster Trees Roose verzorgt trainingen in zakelijk, creatief en klantvriendelijk schrijven. U bent van harte welkom een bezoek te brengen aan haar website, www. schrijftraining.nl. De beroemde auteur Franz Kafka gaf als ervaringsdeskun- dige een unieke en stijlvolle inkijk in de belevingswereld van mensen die aan depressies lijden. Vele jaren later doet schrijfster Trees Roose hetzelfde voor de tandheelkundige patiënt. Het komische en soms schokkende relaas over de geschiedenis van haar dramatisch slechte gebit verschijnt als feuilleton in Dental Tribune. In deze aflevering krijgt onze ik-persoon de pijnlijke rekening gepresenteerd voor het ont- lopen van de schooltandarts. Trees Roose “ ” 5 Buitenaardse wezens De geschiedenis van mijn tanden Ik knipte de pijn in stukken en ging hem beschrijven Splintercursus “Slijtage: Diagnostiek vóór behandel- planning” In recente literatuur is toe- nemende aandacht voor ge- bitsslijtage. Het blijft voor tandartsen en onderzoekers een lastig te beheersen, mul- tifactorieel proces. Hoe moe- ten we tandslijtage behande- len, met welke materialen en in welke occlusieconcepten? Moet de aanpak multidisci- plinair zijn? En wellicht nog belangrijker: kennen we de exacte oorzaak eigenlijk wel? Wat gebeurt er als we niets doen? Met behulp van litera- tuuronderzoek en het bespre- ken van klinische casus wordt een overzicht gegeven van fei- ten en meningen. De cursus wordt gegeven door tandarts- onderzoeker Arie van ’t Spij- ker. Deelname voor leden van NVGPT is gratis, niet-leden betalen 100 euro. Themadag: “Infectie- preventie en praktijk- hygiëne, haalbare doelen voor uw praktijk” Infectiepreventie staat momen- teel volop in de belangstelling. Gevraagd en ongevraagd krijgt u adviezen over hoe u het bes- te met praktijkhygiëne om kunt gaan. Of, veel erger nog, welke ingrijpende veranderingen of zelfs verbouwingen uw prak- tijk zou moeten doorvoeren om aan de huidige eisen te vol- doen. Wat moet u doen? Wat kunt u doen? Voor deelname aan de themadag is lidmaat- schap van Quality Practice Tandheelkunde noodzakelijk. Leden hebben toegang tot het volledige schriftelijk en digita- le nascholingspakket en de di- verse themadagen op locatie. Hiermee kunnen zij jaarlijks 33 geaccrediteerde KRT-punten behalen. Ibiza “Fiësta Esthetica Dentale” “Fiesta Esthetica Dentale” staat voor tandheelkundige bij- en nascholing op pretti- ge wijze, met voldoende gele- genheid te ontspannen op het schitterende Ibiza. Nils van Calcar, cosmetisch en pros- thodontisch tandarts en do- cent Orale Functieleer en res- tauratieve tandheelkunde aan ACTA, zal aan de hand van kli- nische casus alle tips en tricks uit zijn repertoire behandelen en doorgronden. Bart Beek- mans, cosmetisch tandarts en implantoloog en eigenaar van het Amsterdams Centrum voor Cosmetische Tandheelkunde, behandelt de facing, vaak het sluitstuk op de voortand. Por- seleinen facings kunnen een keuze zijn uit de uitgebreide behandelopties die we tegen- woordig hebben. Maar is een facing het ‘schildje’ waar de pa- tiënt altijd over praat? Of gaat er meer techniek schuil achter deze ‘bonded restoration’? Mondzorgkalender September Splintercursus “Slijtage: Diagnostiek vóór behandelplanning” 8 september, Wilhelmina Kinder- ziekenhuis, Utrecht www.nvgpt.nl/activiteit < “Pimp je team” 9 september, congrescentrum De Hamermolen, Ugchelen (Gld.) www.catan.biz Masterclass “Esthetiek in de tandheelkunde” 10 september, Tandartspraktijk Garderen, gemeente Barneveld (Gld.) www.implacademy.nl Leren zelfstandig te implan- teren 14-16 september, Medisch Centrum De Houttuinen www.nobelbiocare.com NVOI cursus “Implantologie Breed Belicht” 23 september, Grand Hotel Karel V, Utrecht implantologiebreedbelicht.nl Masterclass “Esthetics and Implant Dentistry; Innovations & Controversies” 24 september, AMC, Amsterdam www.cursussenencongressen.nl QP Themadag: “Infectie- preventie en praktijkhygiëne, haalbare doelen voor uw praktijk” 24 september, ACTA, Amsterdam www.qualitypractice.nl < Ibiza “Fiësta Esthetica Dentale 26-28 september, Ibiza Corso Hotel, Ibiza (Spanje) www.exquimedia.nl < Klinische avond Nederlands Vlaamse Vereniging Restauratieve Tandheelkunde 29 september 2011, Résidence Fontaine Royale, Amstelveen www.nvvrt.com WTA najaarscursus “Tand- letsel: behandeling en vervolg- behandeling” 30 september, Regardz Buiten- sociëteit, Zwolle www.nvt.nu Praktijkgerichte nascholing “Dental Review 2011” 30 september, Jaarbeurs, Utrecht www.marktwo.nl Mond- en kaakziekten Tweede, herziene editie Auteur: I. van der Waal Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum ISBN: 978 90 313 8609 3 Uitvoering: gebonden Omvang: 313 p. Prijs: € 150,- Aandoeningen in en rond de mond komen onder meer voor op het mondslijmvlies, de speekselklieren, in het kaakbot, op de tong, het gehemelte en de lippen. Mond- en kaakziekten biedt een onmisbaar, praktijkge- richt overzicht van de pathologie van het mondgebied. De atlas beschrijft kernachtig en puntsgewijs een scala aan onderwerpen, aangevuld met vele klinische röntgeno- logische en histopathologische opnames van uitmuntende kwaliteit.