Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

20 Industrie dental tribune - netherlands edition juli 2011 GABA, de specialist voor orale preventie, biedt de Elmex Inten- sive Cleaning-tandpasta aan in een nieuwe verpakkingsgrootte: deze heeft een inhoud van 50 – in plaats van de voorheen gebruike- lijke 30 – milliliter, een extra in- houd van 65%. De speciale polijstende deel- tjes van de tandpasta verwijde- ren oppervlakkige verkleuringen, plaque en aanslag op de tanden. Dankzij de goede polijstpresta- tie worden de tanden voelbaar schoon en glad, zodat plaque- bacteriën minder goed kunnen hechten. De aminfluoride-be- standdelen (1.400 ppm) bescher- men doelmatig tegen cariës. Het product is wetenschappe- lijk getest. De speciale tandpasta bereikt in de in-vitro-test een ho- gere relatieve reinigingsprestatie dan reguliere tandpasta’s en op de markt gebruikelijke speciale tandpasta’s tegen verkleuringen. Bovendien beschikt zij over een duidelijk hoger glazuur-polijst- potentieel. De tandpasta moet om de dag telkens drie minuten worden gebruikt in plaats van de gewoonlijk gebruikte tand- pasta. ■ Met Ceramir® Crown & Bridge (Ceramir C&B) presenteert fa- brikant Doxa een biokeramisch bevestigingscement voor het permanent cementeren van con- ventionele protheses – onder an- dere voor volledig keramische constructies op structuren van aluminiumoxide of zirkoniumdi- oxide. Ceramir C&B is het eerste in een reeks van Ceramir-produc- ten uit de nanostructuur-integre- rende biokeramiek. Bij de ont- wikkeling werd de conventionele glasionomeertechnologie gecom- bineerd met de Ceramir-techno- logie om Ceramir C&B de speci- ale verwerkingseigenschappen te geven. Door de natuuridentieke kenmerken en uitstekende af- dichtings- en verwerkingseigen- schappen vormt het product een nieuwe generatie in de technolo- gie van tandheelkundige materi- alen. Ceramir C&B is wereldwijd exclusief verkrijgbaar bij Henry Schein, de toonaangevende leve- rancier van producten en dien- sten voor tandheelkundige prak- tijken, artsen en dierenartsen. Het speciale uithardingsme- chanisme van de Ceramir-tech- nologie maakt een verbinding van het materiaal met het tand- oppervlak mogelijk. Dit voorkomt micro-openingen en garandeert een uitstekende retentie. Ceramir C&B is biocompatibel en wordt zonder problemen verdragen door het omliggende weefsel. De be- langrijkste component ervan is identiek aan tandweefsel en zorgt voor een optimale hechting. De moleculaire structuur van het materiaal is zo ontworpen dat het stabiel blijft in de mond en niet gemakkelijk ontbindt. Bovendien voorkomt de alkalische pH-waar- de van de biokeramiek mogelijke bacteriële invasies. Bij de ontwik- keling van Ceramir C&B was het vooral belangrijk om de behande- ling voor de patiënt en de arts zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken. Het eenvoudige gebruik vereist geen nieuwe routines, bo- vendien is geen extra bewerking van het oppervlak, bijvoorbeeld etsen nodig. Ga voor meer informatie naar www.henryschein.nl. ■ Grotere verpakking voor Elmex Ceramir® Crown & Bridge – Innovatief biokeramisch bevestigingscement Begin 2011 is de naam Glass Car- bomer Products BV gewijzigd naar GCP Dental BV. Tegelijker- tijd is de onderneming verhuisd van Leiden naar Vianen aan de Mijlweg 7 en heeft de gehele pro- ductlijn een nieuw en herkenbaar jasje gekregen. Dit is het gevolg van de overname van het bedrijf door een investeerdersgroep. “Met ingang van 1 januari 2011 hebben wij de onderneming over- genomen van de vorige eigena- ren,” verklaart David Havenaar van GCP Dental BV. “De product- lijn van GCP was volledig uit-ont- wikkeld. Gezien de achtergrond van de voormalige eigenaren wa- ren zij op zoek naar een professi- onele partij die de producten op de juiste wijze kan vermarkten.” GCP Dental heeft een unieke lijn dentale restauratieve producten ontwikkeld, op glas gebaseerd en op basis van een gepatenteerde technologie: fill, seal en bridge- en crowncementen. Alle produc- ten zijn volledig bio-compatibel en monomeervrij. De nadelen die in het verleden aan het gebruik van glasionomeer kleefden, zijn volledig ondervangen. Daarnaast is onze sealant volledig BPA (Bisphenol A)-vrij en daarmee een volledig veilig product voor volwassenen én kinderen. Voor meer informatie of bestel- lingen kunt u GCP Dental berei- ken via www.gcp-dental.com. ■ Glass Carbomer Products BV wordt GCP Dental BV Met het product FreeCollect in- troduceert GC Collect een koste- loze declaratiedienst voor prak- tijken in de eerstelijnszorg. Het tweeledige doel van deze nieuwe dienst is het financieel en opera- tioneel ontlasten van zorgpraktij- ken. Met FreeCollect zijn ‘de kos- ten’ geen discussiepunt meer om gebruik te maken van een externe declaratiedienst. Hiermee staat de poort open om een belangrijk deel van de administratieve taken uit te besteden en de zorgtaken meer aandacht te kunnen geven. Dat een kosteloze dienst niet synoniem is aan een uitgeklede dienstverlening, blijkt duidelijk uit het aanbod van FreeCollect. Naast het versturen van inge- diende nota’s, betalingsherin- neringen en aanmaningen bevat FreeCollect standaard een ge- rechtelijk deurwaarderstraject en worden de ingediende declara- ties binnen de afgesproken ter- mijn uitbetaald. Hiermee levert GC Collect naast gemak voor de praktijken een nieuwe benchmark in de sector. FreeCollect kan kosteloos aan- geboden worden door optimaal gebruik te maken van moderne technologieën en ver doorgevoer- de efficiency. Daarnaast genereert FreeCollect, net als de overige spelers in de markt, inkomsten uit het incasseringstraject bij pa- tiënten. Het vertrouwen in de toe- gevoegde waarde van de dienst- verlening is groot. Commercieel directeur Michel van Vliet: “Wij hanteren geen opzegtermijnen en geen aanleververplichtingen. Wanneer praktijken hun decla- raties niet aan willen leveren, is daar altijd een goede reden voor en wij respecteren dat.” Zie voor meer informatie www.gccollect.nl. ■ FreeCollect: kosteloze declaratiedienst bestrijdt werkdruk in de zorg De nieuwe tubes hebben een extra inhoud van 65%. Het nieuwe kantoor van GCP in Vianen. In 1921 legden drie jonge Japanse scheikundigen de basis voor een bedrijf dat negentig jaar later een belangrijke internationale speler is op het gebied van dentale pro- ducten. Het jubileum werd op 20 maart uitgebreid gevierd op de hoofdvestiging van GC Europe in het Belgische Leuven. Tegelijker- tijd werd het nieuwe gedeelte van het logistieke centrum geopend. “De kracht van ons bedrijf ligt in de traditionele Semui-leer en Nakama-filosofie,” sprak CEO Makoto Nakao bij de opening van de feestelijkheden. “Deze vormen dagelijks de filosofische basis van onze 2400 medewerkers. Zij schrijven ons voor dat wij bij alles wat we doen aan de kant staan van de mensen met wie we op dat moment werken. Dat is in deze roerige tijden erg belangrijk.” Na- kao refereerde hierbij naar de si- tuatie in het moederland van het van oorsprong Japanse bedrijf. Pierre Cachet, hoofd van de European Foundation for Quali- ty Management (EFQM) in Brus- sel, noemde de drie leidende be- ginselen van GC – systematische klantgerichtheid, innovatie en betrouwbaarheid – “bijzonder navolgenswaardig”. Hij toonde zich verheugd met de nieuwe on- derscheiding van GC Europe door EFQM. Het bedrijf is sinds 2005 actief lid van EFQM en werd in 2010 met topscores en vijf sterren onderscheiden met de Excellence Award. Cachet: “GC weet waar haar klanten staan en werkt sys- tematisch om hun tevredenheid te garanderen. Het bedrijf stelt bovendien belang in de motivatie en het kwaliteitsgerichte denken en handelen van iedere medewer- ker – dit is voorbeeldig en ver- dient navolging.” Meer informatie over de pro- ducten en missie van GC vindt u op www.gceurope.com. ■ Feestelijke opening van het logistieke centrum. Ceramir® Crown & Bridge. GC: 90 jaar vernieuwing “ ” Alle producten zijn volledig bio- compatibel en monomeervrij “ ” GC weet waar haar klanten staan en werkt systematisch om hun tevredenheid te garanderen ” “FreeCollect genereert inkomsten uit het incasseringstraject bij patiënten