Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

2 Binnenlands nieuws dental tribune - netherlands edition juli 2011 Dental Tribune verschijnt tienmaal per jaar en is een uitgave van Albion Press BV, onder licentie van Dental Tribune International Hoofdredacteur/uitgever drs. Ben Adriaanse Redactie Willianne Kamerbeek drs. Jan Franke drs. Emily van Someren Redactieadres Redactie Dental Tribune Postbus 545, 3990 GH Houten E-mail: redactie@dental-tribune.nl. De Nederlandse editie van Dental Tribune kent een onafhankelijke redactie en richt zich op professionals in de volle breedte van het tandheelkundige vakgebied. Aanmelden De doelgroep van Dental Tribune (bestaande uit tandartsen-algemeen- practici, tandartsen-specialisten, mond- hygiënisten, orthodontisten, kaak- chirurgen, tandtechnici, tandprothetici en diegenen die werkzaam zijn in de dentale industrie) komt in aanmerking voor een kosteloos abonnement. Behoort u tot de doelgroep en ontvangt u het maandblad nog niet? Meld u dan aan via het inschrijfformulier op www.albionpress.nl. Advertentieverkoop Harry Velthuis, accountmanager. Postbus 545, 3990 GH Houten. Telefoon: 06-531 55 262. E-mail: velthuis@dental-tribune.nl. Linda Schriekenberg, medewerker mediaorder. Telefoon: 030-63 55 070. Fax: 030-63 55 069. E-mail: adverteren@dental-tribune.nl Colofon © 2011 Albion Press BV. Redactioneel materiaal van Dental Tribune International, Duitsland, dat is vertaald en in dit nummer is opgenomen, is auteursrechtelijk beschermd door Dental Tribune International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming van Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr 29, 04229 Leipzig, Duitsland. Reproduc- tie op welke manier en in welke taal dan ook, gedeeltelijk of volledig, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental Tribune International GmbH, is uitdrukkelijk verboden. Dental Tribune is een handelsmerk van Dental Tribune International GmbH. NIJMEGEN - Mondzorgprofes- sionals kunnen hun cliënten goed adviseren en begeleiden bij het stoppen met roken. Dat stelt tandarts-onderzoeker Josine Ros- seel. Voor haar proefschrift on- derzocht zij, begeleid door de afdeling IQ-healthcare van het UMC St Radboud, hoe advies en ondersteuning bij het stoppen met roken kan worden verbeterd door mondzorgprofessionals. De nationale richtlijn voor de behandeling van tabaksversla- ving bepleit een actieve preven- tieve rol van de tandheelkundige beroepsgroep. Dit omdat zij cliën- ten regelmatig zien en de cliën- ten veelal gezond zijn. Rosseel schrijft in haar promotieonder- zoek dat mondgezondheidsklach- ten, bijvoorbeeld tandverkleuring en tandvleesproblemen, goede aanknopingspunten vormen voor de discussie over stoppen met roken. Rosseel stelt vast dat feedback van patiënten mondzorgprofes- sionals stimuleert om de richt- lijnen voor behandeling van ta- baksverslaving beter na te leven. Ook ondersteuning van collega’s beïnvloedt de advisering en on- dersteuning positief, evenals de eigen overtuiging van mondzorg- professionals. Sociale steun helpt hen meer advies en ondersteu- ning te geven. “Er moet een po- sitieve cultuur ontstaan rond ad- visering bij stoppen met roken,” zegt Rosseel. Tandheelkundigen kiezen er soms voor het onder- werp niet aan te snijden, vanwe- ge tijdgebrek of omdat zij bang zijn het vertrouwen van de cliënt te beschamen. Rosseel ontwikkelde een stra- tegie waarmee mondzorgpro- fessionals een actieve rol kun- nen spelen in de preventie van tabaksverslaving. De strategie bestaat uit voorlichting aan de tandheelkundige beroepsgroep, terugkoppeling van patiënten en het creëren van een positieve (bedrijfs)cultuur rond het stop- pen met roken. Ook het aanbie- den van organisatorische inter- venties, zoals de mogelijkheid tot doorverwijzen naar een spe- cialist en het hanteren van pro- tocollen, maakt deel uit van de strategie. De resultaten bevesti- gen dat advisering over en bege- leiding bij stoppen met roken een grotere rol zou moeten spelen in de tandheelkundige praktijk. Vol- gens Rosseel kunnen haar onder- zoeksresultaten aanleiding zijn de huidige richtlijnen aan te pas- sen. (bron: UMC St Radboud) ■ Stoppen met roken? Vraag het de tandarts GRONINGEN - Vijf Nederlandse universiteiten gaan actief stu- denten genees- en tandheelkun- de werven in Saudi-Arabië. De universiteiten van Maastricht, Leiden, Wageningen, Groningen en Twente hebben zich daarvoor verenigd in een consortium. De universiteiten van Groningen en Maastricht sturen in samenwer- king met het ministerie van OCW een afgezant naar de Nederland- se ambassade in Riaad die zich voor de werving gaat inzetten. In Saudi-Arabië zijn te weinig opleidingsplaatsen aan universi- teiten. Studenten worden daarom met een beurs van de overheid naar het buitenland gestuurd. In Groningen en Maastricht zijn sinds 2007 ongeveer 200 Saudi- sche studenten begonnen. Deze groep kent echter flinke opstart- en aanpassingsproblemen. Enige tijd geleden trok de Gro- ninger Studentenbond (GSb) aan de bel over de situatie. De bond meldde op basis van eigen onder- zoek onder de studenten dat het merendeel niet kon aarden door grote taal- en cultuurbarrières. Daarnaast kwamen de universi- teiten hun beloften niet na, stelt de GSb. De studenten kwamen naar Nederland in de veronder- stelling dat zij aan een volledig Engelstalig bachelorprogramma zouden deelnemen. Bij aankomst bleek echter dat zij eerst aan een éénjarig ‘pre-medprogramma’ moesten deelnemen om onder andere Nederlands te leren. Ook zouden de universiteiten niet ac- tief hebben meegeholpen in het zoeken naar huisvesting voor de Saudi’s. Onder meer door deze problemen zouden ze maar wei- nig vorderingen in hun studie maken. Remco Bezema, verantwoor- delijk voor het programma met de Saudische studenten aan de Universiteit Groningen, verklaart tegen Dental Tribune: “Wij kun- nen ons niet goed vinden in de berichtgeving over de problemen rond de Saudische studenten. Voor deelname aan onze oplei- ding tandheelkunde is inderdaad een goede beheersing van de Ne- derlandse taal vereist. Omdat ons éénjarige ‘pre-medprogramma’ onvoldoende bleek om deze op het gewenste niveau te krijgen, vragen wij nu een aantoonbaar NT2-2 niveau. Onze bachelor ge- neeskunde wordt wel volledig in het Engels aangeboden.” Ook de omvang van het pro- bleem moet volgens Bezema in perspectief worden geplaatst. “Op dit moment studeren bij ons vijf Saudische studenten tand- heelkunde. Wij verwachten dat dit er de komende jaren één of twee zullen zijn, gezien het ver- eiste taalniveau. In de proble- men rondom de huisvesting van de studenten herkennen wij ons niet. Het klopt dat een deel van de studenten om uiteenlopende redenen is afgehaakt, maar het merendeel studeert nog.” De universiteiten van Leiden, Twente en Wageningen willen nu ook opleidingsplaatsen aanbie- den aan Saudi’s. De komst van de studenten lijkt lucratief voor de universiteiten, want de Saudische overheid betaalt 32.000 euro per jaar per student. De studiemate- rialen moeten de studenten zelf betalen. In welke mate bestaat er een financiële motivatie voor het project? Bezema: “Enige ja- ren geleden hebben Nederlandse universiteiten een indicatie van de kosten voor een niet-EU-stu- dent gemaakt. Toen kwamen wij uit op 32.000 per jaar per stu- dent. Wij krijgen geen vergoeding voor de plaatsing van deze stu- denten van de Nederlandse over- heid. Wel is het zo dat naarmate er meer niet-EU-studenten zijn, voordelen van schaalvergroting in werking treden. We worden er niet slechter van, maar ook niet veel beter.” (bron: NOS) ■ Nederland werft Saudische tandheelkundestudenten Josine Rosseel. UTRECHT - Bepaalde hydrogels zijn zeer geschikt als afgiftesys- teem voor eiwitten. Dat toont Laura Pescosolido aan in haar re- cent verschenen proefschrift. Ook blijkt dat de gels gebaseerd op hyaluronzuur goede eigenschap- pen bezitten voor het 3D-printen van biomaterialen die voor weef- selregeneratie gebruikt kunnen worden. Polysacchariden zijn biopoly- meren met diverse eigenschap- pen die ze geschikt maken voor gebruik in de farmaceutische en biomedische sector, zoals in de tandheelkunde, orthopedische chirurgie, ‘tissue engineering’ en voor geneesmiddelenafgifte. Zo- wel met natuurlijke als chemisch gemodificeerde polysacchariden zijn driedimensionale hydrogels te vormen die geneesmiddelen, therapeutische eiwitten en cellen kunnen insluiten. Recent zijn hydrogels ontwik- keld die bestaan uit twee verschil- lende polymeernetwerken die in elkaar vervlochten zijn, de zoge- naamde ‘interpenetrating net- works’ (IPN’s). Bij IPN’s worden de gewenste eigenschappen van de afzonderlijke polymeernetwerken benut om daarmee de uiteindelij- ke eigenschappen van de samen- gestelde hydrogel te verbeteren. Laura Pescosolido beschrijft in haar proefschrift IPN’s en semi- IPN’s op basis van alginaat, hy- aluronzuur en (hydroxyethyl) gemethacryleerde dextraanderi- vaten. (bron: Medicalfacts) ■ Hydrogels voor bio- medische toepassingen Uw reactie in Dental Tribune Regelmatig ontvangen wij re- acties van lezers voor plaat- sing in Dental Tribune. In toe- komstige edities zullen deze een vaste plek krijgen in de krant. Wij nodigen u hierbij van harte uit ons en andere lezers deelge- noot te maken van uw mening over uiteenlopende mondzorg- gerelateerde zaken, al dan niet naar aanleiding van een artikel in onze krant. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te be- perken tot maximaal 300 woor- den. Wilt u een langere tekst aanleveren, dan raden wij u aan eerst met de redactie te overleg- gen. De redactie behoudt zich het recht voor ontvangen re- acties te redigeren of in te kor- ten, uiteraard in overleg met de auteur(s). Reacties en ove- rige vragen kunt u richten aan redactie@dental-tribune.nl. Wij zien uit naar uw bericht! Redactie Dental Tribune ” “De gels bezitten goede eigenschappen voor het 3D-printen van biomaterialen voor weefselregeneratie ” “Er moet een positieve cultuur rond advisering bij stoppen met roken ontstaan ” “De onderzoeksresultaten kunnen aanleiding zijn de huidige richtlijnen aan te passen “ ” De groep kent flinke opstart- en aanpassingsproblemen “ ” De komst van Saudische studenten lijkt lucratief voor universiteiten