Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

18 Industrie dental tribune - netherlands edition juli 2011 TEKST: BERNHARD MOLDENHAUER EN MATTHIAS DIESSNER (DTI) Ter gelegenheid van Scandefa, een belangrijke tandheelkun- dige beurs in Scandinavië, be- zocht Dental Tribune onlangs het hoofdkantoor van 3Shape in hart- je Kopenhagen voor een gesprek over de nieuwe producten en toe- komstige strategieën van het be- drijf. Het historische gebouw ligt naast het Kongens Nytorvplein en het Koninklijk Deens Theater. Een perfecte locatie voor een jon- ge, gepassioneerde en ambitieu- ze organisatie, gedreven door de wens de beste 3D-scan- en CAD/ CAM-technologie te ontwikkelen. 3Shape, regelmatig de ’Goog- le van de dentale industrie’ ge- noemd, werd elf jaar geleden opgericht in een eenkamerap- partement door twee jonge en ambitieuze studenten van de Technische Universiteit van De- nemarken en Copenhagen Busi- ness School: Tais Clausen en Nikolaj Deichmann. Op dat mo- ment was Tais bezig zijn master- scriptie over een baanbrekende 3D-scantechnologie af te ronden en zat Nikolaj in de laatste fase van zijn Master Finance and Eco- nomics. Nadat ze elkaar via ge- meenschappelijke vrienden had- den leren kennen, bundelden ze hun krachten en namen ze deel aan de door McKinsey georgani- seerde, prestigieuze Cup Venture businessplancompetitie. Ze ein- digden op de tweede plaats. Ge- durende de wedstrijd kregen Tais en Nikolaj allerlei ideeën over hoe technologie kon worden gecom- mercialiseerd en daarmee was de basis voor 3Shape gelegd. In eerste instantie benaderden zij bedrijven in de hoortoestel- lenindustrie met het idee om een kwaliteitscontrolesysteem te ont- wikkelen voor hoortoestelschel- pen en -oorstukjes. Net als bij een tandheelkundige restauratie moeten deze apparaten op maat gemaakt worden voor het oor van de patiënt. Er wordt een mal ge- maakt die handmatig geboet- seerd en uitgesneden wordt - een tijdrovende procedure. “Tijdens deze eerste gesprekken beseften we dat we een massamaatwerk- systeem konden creëren. Dus in plaats van ons alleen te richten op kwaliteitscontrole, besloten we de hele workflow te verande- ren: van een handmatig proces, waarin verscheidene uren wor- den besteed aan het vormen van hoortoestelschelpen, tot een vol- ledig digitale workflow,” aldus Deichmann. 3Shape digitaliseerde het hele productieproces door de invoe- ring van een 3D-scanner voor het maken van een oorafdruk, management-software, CAD- software voor de simulatie van de positie van alle elektronische componenten, die samen met de schelp zo efficiënt mogelijk in het oor moeten worden geplaatst, en CAM-software voor het regelen van de productieapparatuur. Zij ontwikkelden het systeem voor een specifieke gehoorapparaten- fabrikant, maar behielden alle rechten om de technologie ook aan anderen te verkopen. Er wa- ren slechts zes bedrijven die ge- zamenlijk ongeveer 90% van de wereldwijde markt voor gehoor- apparaten beheersten en binnen een periode van drie jaar was elk van hen overgegaan van hand- matige op volledig digitale pro- ductie. Vandaag de dag worden ongeveer 90% van alle hoortoe- stellen geproduceerd met behulp van de technologie van 3Shape. Tais en Nikolaj waren zich al- tijd bewust van het enorme po- tentieel van 3D-scanning. Daar- om keken zij al snel naar andere bedrijfstakken, zoals tandheel- kundige laboratoria, waar de pro- ductieprocessen vergelijkbaar zijn met die in de audiologische industrie. In 2004 ontving 3Sha- pe een toenemend aantal ver- zoeken van tandheelkundige be- drijven die geïnteresseerd waren in de technologie. Deichmann: “We wisten al snel dat, als we ons succes wilden voortzetten, we een volledig en zeer gebruiks- vriendelijk systeem moesten ont- wikkelen voor tandtechnische la- boratoria. Dus bezochten we veel labs, kleine en grote, om erachter te komen hoe we de processen konden optimaliseren in plaats van alleen een betere manier te vinden om zirkonium kronen te maken. Al vanaf het begin wilden we een complete omschakeling bereiken van analoog naar digi- taal.” 3Shape introduceerde de eer- ste 3D-scanner en tandheelkun- dige CAD/CAM-software voor virtuele restauraties tijdens de IDS 2005 in Keulen. Het sys- teem werd een groot succes. In de daaropvolgende jaren breidden ze het bedrijf uit en verbeterden ze hun tandtechnisch laboratori- umassortiment door voortdurend te luisteren naar en hun klanten te betrekken bij de vroege sta- dia van het productontwikke- lingsproces. “Misschien wel de belangrijkste les die we hebben geleerd is dat innovatie pas suc- cesvol is als deze het dagelijkse werk van beroepsbeoefenaren daadwerkelijk efficiënter maakt,” aldus Clausen, nu Chief Techno- logy Officer van het 3Shape-ont- wikkelingsteam. Inmiddels heeft CAD/CAM de tandtechnische laboratoria en ziekenhuizen veroverd, met po- sitieve gevolgen voor de winstge- vendheid en het kwaliteitsniveau, vooral door gestandaardiseerde en gecontroleerde behandelings- en productieprocessen waar- van ook de patiënt profiteert. In Duitsland, van oudsher voorloper op het gebied van nieuwe tech- nologieën, wordt tegenwoordig ongeveer 82% van alle kerami- sche restauraties geproduceerd met behulp van CAD/CAM-tech- nologie. “De vraag is niet meer óf CAD/CAM zal volharden in de in- dustrie, maar wanneer alle tand- heelkundige professionals ervan zullen profiteren,” zegt Clausen. Nadat 3Shape de tandtechnisch laboratoria veroverde, zetten ze de beproefde technologieën ook in bij tandheelkundige klinie- ken. “We hebben alle scansyste- men die nu op de markt zijn ge- analyseerd en bepaald wat we er wel en niet goed aan vinden. We wilden een systeem maken dat alle voordelen heeft en alle nade- len mist van de bestaande syste- men. Ons alternatief moest echt sneller, eenvoudiger, nauwkeuri- ger en betrouwbaarder zijn,” zegt Deichmann. Op de openingsdag van de IDS 2011 in Keulen lanceerde 3Shape haar nieuwste product: de TRI- OS intraorale digitale scanner, die een revolutie moet ontkete- nen in de tandheelkundige prak- tijk. Hun stand werd overspoeld door tandartsen die de TRIOS 3D-scanner wilden proberen. Het slanke en elegante design was zelden vertoond in tandheelkun- dige klinische apparatuur. Eén van de belangrijkste kenmerken van de TRIOS 3D-scanner is dat tandartsen geen spray of poeder op de tanden van de patiënt hoe- ven aan te brengen, waardoor het scannen een eenvoudig, snel en patiëntvriendelijk proces is dat de scannauwkeurigheid niet be- nadeelt door toevoeging van ma- teriaal aan het tandoppervlak. Daarnaast kan het alle soorten materiaal scannen, zoals meta- len, semi-transparante materia- len en de huid. Er is slechts mini- male training nodig om het vanaf dag één in de klinische praktijk toe te passen. De scanner maakt meer dan 3.000 2D-beelden per seconde, wat honderd keer snel- ler is dan een conventionele vi- deocamera. Tandartsen die de presentaties op de IDS bijwoon- den, verklaarden dat het maken van mallen snel verleden tijd zal worden. Met de open communicatie-in- terface kan de tandarts de scan- gegevens via het internet recht- streeks naar het lab van zijn keuze sturen, waar de techni- cus onmiddellijk kan beginnen aan het ontwerp van de restau- ratie met de DentalSystem-soft- ware van 3Shape of software van derden. De TRIOS-communi- catiesoftware bevat ook een in- strument om het werk van de technicus voor de patiënt te vi- sualiseren, bijvoorbeeld op een iPad, terwijl de patiënt nog in de stoel zit. Vooral voor anteri- eure gevallen is dit van belang. Het systeem is ontworpen om de kwaliteit van restauraties te opti- maliseren en het mogelijk te ma- ken meer patiënten te behande- len in plaats van tijd en geld kwijt te zijn in de behandelstoel. Het ondersteunt een breed scala aan indicaties en produceert hoog- waardige 3D-gegevens die door ieder lab gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd. In het algemeen zijn de digi- tale gegevens te allen tijde con- troleerbaar, voorspelbaar en be- schikbaar, omdat deze slechts beperkte ruimte in beslag ne- men. Hierdoor kan de tandarts de patiëntgegevens in eigen be- heer houden en deze zonder be- perkingen gebruiken. Ook zou hij virtuele setups kunnen ex- porteren naar andere systemen, zoals voor apparatenbouw. Ver- rassend genoeg is 3Shape het enige grote tandheelkundige be- drijf dat op niet-exclusieve basis werkt. Alle producten zijn ont- worpen als plug-and-play-oplos- singen en zijn voorzien van open interfaces voor de aansluiting op toepassingen van derden. 3Sha- pe is drie keer erkend als Ernst & Young Ondernemer van het Jaar in de categorie Innovatie in Dene- marken. Deze prestigieuze award beloont innovatie, leiderschap, state-of-the-art producten, een internationaal netwerk en de duidelijke strategie om continue groei na te streven. Tegenwoordig bestaat het ont- wikkelingsteam van 3Shape uit meer dan 100 ontwikkelaars uit 22 verschillende landen, waar- onder ten minste 30 PhD’s onder hen. Alle producten en oplossin- gen zijn geboren uit de samen- voeging van cutting-edge tech- nologie met de laatste trends in de industrie en in de markt. De productmanagers en belangrijke ontwikkelaars van 3Shape heb- ben regelmatig bijeenkomsten met distributiepartners over de hele wereld om elk product in een toppositie te houden. De produc- ten zijn ontwikkeld in nauwe sa- menwerking met partners die de behoeften van hun klanten en de markt begrijpen en vastleggen. Maar zelfs met een opmerkelijke geschiedenis van tien jaar blijft 3Shape vooruitkijken. Het be- drijf denkt dat volledige digitali- sering in de tandheelkunde over slechts een paar jaar gerealiseerd kan zijn, ook al zullen er altijd een aantal kleinere tandartsprak- tijken zijn die op de traditionele manier blijven werken. ■ Digitalisering van de tandheelkunde - het succesverhaal van 3Shape gaat verder Over 3Shape Er bevinden zich 3Shape-klantenservices in Kopenhagen (Denemar- ken), New Jersey (VS) en Shanghai (China), waarmee vrijwel elke tijd- zone gedekt wordt. De nauwe samenwerking tussen klantenservice en ontwikkelingsteam zorgt voor een ongekend niveau in efficiëntie en respons op de vragen van partners - doorgaans geboden in twaalf, waaronder de belangrijkste, talen. 3Shape is een niet-beursgenoteerd bedrijf met het grootste ontwikkelingsteam in de branche dat zich vol- ledig heeft toegelegd op het ontwikkelen van scanners en software voor het tandheelkundige segment. Het bedrijf is gevestigd in Dene- marken en Oekraïne en heeft productiefaciliteiten in Polen. Kijk voor meer informatie over 3Shape-producten op www.3Shapedental.com. Het hoofdkwartier van 3Shape in Kopenhagen.V.r.n.l.: Nikolaj Deichmann (CFO), Tais Clausen (CTO) en één van de ontwikkelaars bij 3Shape.