Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

13Buitenlands nieuwsdental tribune - netherlands editionjuli 2011 CARDIFF - Het optreden van va- riant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) is verbonden met tand- bederf. Tot die conclusie kwa- men experts die onderzoek deden naar de oorzaak achter de vCJD- infecties na het eten van besmet vlees in de jaren tachtig. vCJD is de variant van de gevreesde ziek- te die specifiek wordt gerelateerd aan BSE, beter bekend als de gek- kekoeienziekte. Dr. Roland Zalm, directeur van het toezichtcentrum voor overdraagbare ziekten van Pu- blic Health Wales die de hy- pothese mede bedacht, zei dat hiermee ook verklaard wordt waarom er relatief weinig geval- len van vCJD zijn geweest. Het geeft ook een verklaring voor de geografische spreiding van de ziektegevallen. De ziekte con- centreerde zich in Schotland en het noordoosten van Engeland, waar tandbederf veel voorkomt. De correlatie tussen tandbederf en vCJD verscheen na het ana- lyseren van regionale gegevens over vCJD-incidentie en de mond- gezondheid van 12-jarige kinde- ren in de periode 1992-1993. Vol- gens Zalm lijkt het alsof infectie met vCJD tot stand kwam via gaatjes in de tanden veroorzaakt door onbehandeld tandbederf, in plaats van in de maag. Dr. Zalm: “Bijzonder interes- sant is ook dat de West Mid- lands, het gebied met het laag- ste aantal tandvullingen en de minste gevallen van vCJD, ook het hoogste niveau van waterflu- oridering van het land heeft.” De hypothese is gepubliceerd in het tijdschrift Dental Hypotheses in de hoop dat andere onderzoekers zich zullen richten op de link tus- sen vCJD en tandbederf. (bron: Dentistry.co.uk) ■ HONG KONG - Een Finse en een Amerikaanse fabrikant van tand- heelkundige toepassingen star- ten hulpacties voor de slachtof- fers van de aardbeving in Japan. Het Finse Planmeca verkondig- de eind mei röntgenapparatuur te zullen doneren aan een tijde- lijke mondzorgkliniek. Deze is in samenwerking met de Japan- se overheid en tandheelkundige beroepsvereniging opgezet in de buurt van het rampgebied. “Wij willen ons steentje bij- dragen aan het opnieuw opbou- wen van deze verwoeste regio. Met onze apparatuur wordt mo- derne en kwalitatief hoogstaan- de mondzorg in dit gebied weer mogelijk,” aldus Heikki Kyös- tiä, directeur van Planmeca. GC Corporation, de distributeur van Planmeca in Japan, kondigt de donatie aan tijdens het 18e Inter- nationale Congres voor dento- maxillofaciale radiologie in Hi- roshima. Ook de Amerikaanse tak van het van oorsprong Japan- se GC springt in de bres voor de Japanners. Het bedrijf start de promotiecampagne RESTORE Ja- pan, waarmee het bedrijf in coör- dinatie met de Japanse tandheel- kundige beroepsvereniging een percentage van de verkoop van GC’s producten direct naar de ge- troffen gebieden overmaakt. “Wij maken ons ernstig zor- gen over het welzijn van alle Ja- panners, waaronder de medewer- kers van GC en hun families, die door deze tragische ramp getrof- fen zijn. Wij willen op simpele en transparante wijze hulp bieden aan hen die onze hulp het hardst nodig hebben,” verklaarde John O’Neill, adjunct-directeur marke- ting van GC America. ■ Tandbederf gelinkt aan variant Creutzfeldt-Jakob Buitenlandse fabrikanten helpen slachtoffers aardbeving Japan NEW YORK - Binnenkort ver- schijnt een zeer ongebruikelijk gehoorapparaat op de Europe- se markt. De op maat gemaakte ‘Soundbite’ van de Amerikaan- se fabrikant Sonitus wordt in de mond geplaatst en past om de bovenste rechter- of linkermola- ren. Volgens de fabrikant maakt het apparaat het mogelijk om ge- luid via de tanden, door de bot- ten naar de beide cochlea over te brengen. Het midden en uitein- de van de oren wordt zo volledig overgeslagen. Door het gebruik van botgeleiding van geluid via de tanden kan de Soundbite het ge- hoor van patiënten die eenzijdig doof zijn of lijden aan gehoorver- lies zonder operatie herstellen. “De Soundbite is nog niet be- schikbaar in Europa. Maar we hebben nu de benodigde certi- ficaten om het op de Europese markt te brengen. Op dit moment denken we na over het tijdstip waarop we dat zullen gaan doen,” aldus Shirley Guerrero, marke- tingmanager van Sonitus Medi- cal. Producten met een CE-cer- tificaat zijn volgens de Europese Commissie in overeenstemming met de richtlijnen en kunnen daarom profiteren van de Europe- se vrijhandelszone. Het vrijwel onzichtbare sys- teem bestaat uit een makkelijk in de mond in te brengen gehoorap- paraat en een kleine microfoon die achter het oor wordt geplaatst. Voor gebruik van de Soundbite is geen aanpassing aan het gebit nodig. Het gehoorapparaat werd in het vaktijdschrift Otoly & Neu- rology omschreven als ‘een vei- lig en effectief systeem, met een duidelijke meerwaarde voor een- zijdig dove patiënten’. Tijdens de dertig dagen durende test die het tijdschrift uitvoerde werden geen medische, audiologische of tand- heelkundige complicaties gecon- stateerd. Toch wordt de Soundbite niet overal positief ontvangen. Angela King, adviseur van het Britse Do- veninstituut, schreef in een ar- tikel voor BBC News: “Alleen al door ernaar te kijken, weet je dat de Soundbite niet erg comforta- bel kan zijn. Hoewel mensen niet van conventionele gehoorappa- raten houden, zal de microfoon die bij de Soundbite achter het oor wordt geplaatst, de bezwaren over de zichtbaarheid van deze mensen niet wegnemen.” ■ Tandheelkundig gehoor- apparaat in aantocht De Soundbite van Sonitus. YOKOHAMA, JAPAN - Jonge Ja- panse vrouwen verliezen hun verstandskiezen en bijtkracht, ontdekten onderzoekers van het Tsurumi Junior College in Yoko- hama onlangs. De Japanse krant Nainchini Daily News rappor- teerde uitgebreid over de ontdek- king van Prof. Masatoshi en zijn team. De onderzoekers bekeken de mallen van de boven- en onder- kaken van 124 vrouwelijke stu- denten in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. De studentes hadden tussen de 24 en 32 tanden, met een ge- middelde van 28. Slechts zes van hen hadden een volledig gebit met 32 elementen. Vier van de vijf vrouwen misten verstandskiezen in de bovenkaak. Verstandskie- zen in de onderkaak kwamen iets vaker voor, maar ontbraken nog steeds bij 72% van de studenten. Daarnaast vertoonden de twee- de molaren tekenen van achter- uitgang in een meer driehoekige vorm. In de eerste molaren werd eveneens achteruitgang gecon- stateerd. Prof. Goto onderzoekt de tan- den van vrouwelijke studenten sinds 2005. “De kracht van de kaak van jonge vrouwen vermin- dert ieder jaar. Deze achteruit- gang is inmiddels een serieus probleem,” liet hij in The Maini- chi Daily News optekenen. Een reden voor het verdwijnen van de tanden kon de professor op dit moment nog niet geven, mede wegens het gebrek aan gegevens. De onderzoekers suggereren wel dat baby’s hardere voeding moe- ten krijgen om de kracht van hun tanden te ontwikkelen. ■ UPPSALA - Zweedse weten- schappers hebben in het archief van een museum in Uppsala bij toeval een hoektand ontdekt van een pekingmens. Mogelijk vult de vondst de gebrekkige kennis aan over deze ondersoort van de uitgestorven mensensoort Homo erectus. Begin vorige eeuw werden door een Zweedse expeditie tij- dens opgravingen bij Zhoukou- dian (Choukoutien) in de buurt van Peking veel werktuigen, bot- ten en tanden gevonden van de mensensoort. Aanvankelijk dacht men dat de fossielen 250.000 tot 400.000 jaar oud waren. Onder- zoek uit 2009 wees echter uit dat de pekingmens 770.000 jaar ge- leden in China moet hebben ge- leefd. De eerste vondst van de pe- kingmens vond meer dan 100 jaar geleden plaats. De oorspron- kelijke verzameling overblijfse- len werd tijdens de Tweede We- reldoorlog naar de VS gestuurd om daar bewaard te worden. De schepen die de vondsten trans- porteerden werden echter getor- pedeerd. Alle overblijfselen gin- gen daarbij verloren. De onlangs ontdekte tand werd gevonden in dozen die de Zweed- se expeditie in de jaren twintig naar de Universiteit van Uppsala had gestuurd. De tand en andere overblijfselen waren in het archief van het evolutiemuseum van de universiteit beland, nadat de be- langrijkste paleontoloog van het onderzoek kwam te overlijden. Zweedse en Chinese experts zijn lyrisch over de vondst. “Dit is de enige hoektand die we ken- nen. Deze kan ons veel vertellen over het leven van Homo erec- tus in China,” meldde één van hen. Sinds de ontdekking van de overblijfselen van de peking- mens wordt, tot op heden, aan alle Chinese scholieren onder- wezen dat deze ondersoort van Homo erectus de voorouder van de Chinezen is. De Chinese over- heid en andere aanhangers van de theorie wijzen op de morfolo- gie van met name de jukbeende- ren van de schedel, die inderdaad enige overeenkomsten vertonen met een typisch Chinees gezicht. Bij gebrek aan een omvattender morfologische gelijkenis kan dit echter niet als een sluitend be- wijs worden gezien, betogen te- genstanders. De tegenstanders menen daarnaast dat DNA-on- derzoek inmiddels wereldwijd de verwantschap tussen alle men- sen aan het licht heeft gebracht, en dat hieruit blijkt dat de oor- sprong van de Chinezen gedeeld wordt met de rest van de mens- heid. De onderzoekers gaan na of de manier waarop de tand is afge- sleten iets zegt over de voedsel- keuze van de pekingmens. Ook hopen ze minuscule plantenspo- ren aan te treffen die meer over het dieet van de prehistorische mens te weten te komen. (bron: Dieren.blog.nl) ■ Hoektand pekingmens ontdekt in Zweeds museum “Am I to blame?” vCJD wordt specifiek gerelateerd aan de gekkekoeienziekte. Verstandskiezen van Japanse vrouwen verdwijnen Een reconstructie van de schedel van Homo erectus. (foto eigendom van Creative Commons) “ ” Wij willen op simpele en transparante wijze hulp bieden aan hen die onze hulp het hardst nodig hebben