Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

10 Jong en oud dental tribune - netherlands edition juli 2011 NIEUWEGEIN - Steeds minder Nederlanders hebben een kunst- gebit. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT). De dalende tendens is een direct gevolg van de toegeno- men aandacht voor mondgezond- heid sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. 24% van de Neder- landers had in 1990 geen tanden meer. Dit percentage was in 2009 gedaald tot slechts 12%. Het per- centage kunstgebitdragers nam in de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar af van 37% tot 12%, bij 65-plus- sers van 70% naar 41%. De grote publiekscampagnes over het belang van goede mond- gezondheid, schooltandartsdien- sten en fluoridering van tand- pasta’s in de jaren zestig leidden destijds in korte tijd tot een ster- ke verbetering van de mondge- zondheid. Ook het aantal Neder- landers dat tot op hoge leeftijd de eigen tanden en kiezen behoudt, is in de loop der jaren sterk toege- nomen, blijkt uit de cijfers. (bron: NMT) ■ Kunstgebit klappert Nederland uit GGD start preventie- programma Mond- gezondheid AMSTERDAM - De afgelopen maan- den verschenen alarmerende be- richten over de conditie van Ne- derlandse kindergebitten. Daarom heeft de GGD, ondanks dat de pre- ventieve taak van mondzorg niet meer is opgenomen in de wet Pu- blieke Gezondheid, geïnvesteerd in een nieuw preventieprogram- ma: ‘Trammelant in Tandenland’. Het programma ging op 23 mei jl. van start. Onderzoek wijst uit dat slechts 38% van de vijfjarigen twee keer per dag de tanden poetst. Cariës komt bij 56,2% van de vijfjari- gen en 72% van de negenjarigen voor. Tandbederf kan bij jonge kinderen onder andere leiden tot schoolverzuim, problemen met kauwen, een laag zelfbeeld en problemen in sociale interacties. Bovendien vormt tandbederf in het melkgebit een risicofactor voor tandbederf in de permanen- te dentitie. ‘Trammelant in Tandenland’ staat voor verbetering van de mondgezondheid bij de jeugd, gewoontevorming, betrekken van de ouders, educatie en en- tertainment. Het doel is dat kin- deren twee keer per dag poetsen, ouders één keer per dag napoet- sen (bij kinderen tot tien jaar), het aantal eet- en drinkmomenten beperkt wordt en kinderen twee keer per jaar de tandarts bezoe- ken. Het programma kent een school- en thuistraject. Het richt zich op kinderen van groep één tot en met vier, omdat gewoon- tevorming rond het zevende le- vensjaar begint. Een zeer be- langrijke rol in het programma is weggelegd voor de ouders. ■ Het poetsdiploma dat deelnemende kinderen kunnen behalen. “ ” Het percentage kunstgebitdragers nam in de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar af van 37% tot 12%