Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTNL0511

www.dental-tribune.nl DENTAL TRIBUNE The World's Dental Newspaper - Netherlands Edition jaargang 1 | nummer 5 BRUSSEL - In de Belgische grensstreek met Nederland dreigt een tekort aan tandartsen. Dat komt doordat Vlaamse tandart- sen steeds meer uitwijken naar Nederland. Ze kunnen daar kor- tere werktijden maken en krij- gen toch beter betaald, aldus een woordvoerder van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT). Vooral in de Kempen en Bel- gisch Limburg is de situatie vol- gens het VVT zorgwekkend. Het Verbond dringt aan op overheids- maatregelen om het tekort op te vangen. Officiële cijfers ontbre- ken, maar volgens een schatting van het VVT zijn er nog 7.800 tandartsen over in België. Een toename van groepspraktijken zou de werkdruk kunnen verla- gen, aldus het VVT. De Vlaamse tandarts Mark Geerdens besloot tien jaar gele- den zijn heil te zoeken in Neder- land. Dat was niet alleen vanwe- ge een overschot aan tandartsen in België, maar vooral omdat ons land volgens hem een ‘tandart- senparadijs’ is. Geertens heeft hier kortere werktijden en een as- sistent, wat in België eerder uit- zondering dan regel is. “Ik werd er moe van de hele tijd in m’n eentje tussen die vier muren te zitten. Je hebt niemand tegen wie je kunt praten, behalve je pa- tiënten.” Ook is er nu een aantrekkelijke financiële regeling voor tandart- sen uit het buitenland, die Ne- derland ooit heeft ingesteld toen het zelf met een tandartsentekort kampte. 30% van het geld dat ze hier verdienen is belastingvrij. Per 1 januari komend jaar ver- valt de regeling. Onduidelijk is in hoeverre dit van invloed zal zijn op de huidige situatie. (bron: nu.nl/De Pers) ■ VAN DE REDACTIE De mondgezondheid van Neder- landse kinderen staat momenteel sterk in de belangstelling. Vanuit de beroepsgroep klinken alar- merende signalen. Zo moeten kaakchirurgen steeds vaker hele melkgebitten trekken vanwege verregaand tandbederf. In dit nummer (zie pagina 4-7) gaat Martine van Gemert- Schriks, tandarts-pedodontologe en vice-voorzitter van de NVvK, nader op dit probleem in. Zij be- treurt het dat soms pas wordt ingegrepen als de ouders wak- ker liggen van de kiespijn van hun kind. “Mondzorg loopt dan achter de feiten aan. Poetsen en aandacht voor voedingspatro- nen moet net zo vanzelfsprekend worden als aankleden en dou- chen voor het naar school gaan.” Als een kleuter in de tandarts- stoel plaatsneemt, is vaak weinig aandacht voor de oorzaken van cariës. Van Gemert-Schriks: “In de discussie over cariësbehande- ling mis ik de context van het in- dividuele kind.” Verder in dit nummer onder meer een casus over agenetische premolaren bij kinderen en een doorbraak in het onderzoek naar de oorzaken van Early Childhood Caries (pagina 15). De vergrijzing stelt de mond- zorg in Nederland voor nieuwe uitdagingen. Terwijl het aantal 65-plussers in twintig jaar zal verdubbelen, zijn er in Neder- land slechts 36 gerodontologisch gespecialiseerde tandheelkun- dig specialisten, waarvan een deel binnen enkele jaren met pensioen gaat. Ook in de huidi- ge situatie hebben zij hun han- den meer dan vol. Zo trekt prof. dr. Rob Schaub in een interview met Dental Tribune (pagina 11- 12) aan de bel over de situatie in verpleeghuizen. “Veel verpleeg- huisbewoners hebben een slechte mondhygiene: ze hebben ontste- kingen van het tandvlees en tan- den en kiezen die niet meer goed zijn. Maar tenzij de pijn ondraag- lijk wordt, ziet men dat niet als een probleem. Dat is echt schrij- nend.” In het verpleeghuis ziet Schaub op het gebied van mond- zorg veel ellende, maar volgens hem bestaan er bij thuiswonende ouderen vergelijkbare problemen. Schaub acht een ware cultuur- omslag nodig in de mondzorg voor deze kwetsbare bevolkings- groep. “Een goed doordachte be- handeling van ouderen past vaak niet goed in de bedrijfsvoering van tandartsen, die gefocust zijn op snelle verrichtingen. Daar- naast moet meer aandacht wor- den besteed aan de algemene ge- zondheid van de oudere patiënt.” Het Ivoren Kruis deelt de zor- gen van Schaub en heeft in over- leg met andere beroepsver- enigingen besloten specifieke preventievoorlichting voor ou- deren te ontwikkelen. Met hun activiteiten willen zij de bood- schap ‘Jazeker, ook u kunt ou- der worden met behoud van een gezond gebit!’ uitdragen. Doel van dit alles is om te komen tot wat Schaub ‘levensloopbesten- dige mondzorg’ noemt: “mond- gezondheid die tegen een stootje kan.” ■ Zwarte lijst Chip in beugel Smokkelen met beugeldragen verleden tijd voor pubers Pagina 3 Early childhood caries Doorbraak in onderzoek naar oorzaken Pagina 15 Dentale stamcellen Introductie kwestie van tijd Pagina 17 Mondzorg bij jong en oud: alarmbel klinkt juli 2011 Inspired by: Emerald lakes, New Zealand www.matrix-dental.com Matrix-Dental klanten service | info@matrix-dental.com | +31 10 4163193 Nu bij aankoop van 4 V-3 ringen 1 gratis V-3 ring extra! Kijk voor de voorwaarden op de website V3-RING V3-RING N V-RING V3-MATRIX WEDGES WEDGE- GUARD V3-Ring Sectioneel Matrix Systeem Klasse II restauratie eenvoudig gemaakt! Met behulp van de V-Ring/V3-ring is het creëren van een goed approximaal contactpunt bij bijv. Klasse II restauraties, weer een stuk eenvoudiger én het resultaat nog beter. De V3-Ring is er in twee maten: Universal, voor gebruik bij molaren en premolaren, Narrow voor gebruik bij premolaren en het kindergebit. Zowel de V-Ring als de V3-Ring zijn van nikkeltitanium, een superelastisch metaal dat zijn oorspronkelijke vorm weer aanneemt. De ring dient verschillende doeleinden: - hij houdt de wig op zijn plaats, - klemt krachtig tegen de matrixband, - en scheidt de gebitselementen met als resultaat: perfecte contactpunten! MD adv 102x148 mei11.indd 1 26-05-11 14:37 Vlaamse tandartsen wijken uit naar Nederland Het poetsgedrag van kinderen (en het toezicht daarop door de ouders) is vaak voor verbetering vatbaar.